Uutisia 23.11.2022

Työmarkkinatilastoissa uutta tietoa hyvinvointialueilta keväällä 2023

Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoihin tulee muutoksia ensi vuoden alusta alkaen, kun hyvinvointialuehallinnon organisaatiot tulevat tiedonkeruiden ja tilastoinnin piiriin. Ensimmäisiä tietoja hyvinvointialueiden palkansaajien määristä ja ansioista saadaan vuoden 2023 keväällä.

Kuntasektori jakautuu kahtia

Vuoden vaihtuessa hyvinvointialueille siirtyy kuntasektorilta yli puolet palkansaajista, reilut 220 000 henkilöä. Yli 68 prosenttia siirtyjistä on terveydenhuollon asiantuntijoita, erityisasiantuntijoita tai työntekijöitä, esimerkiksi sairaanhoitajia, lääkäreitä ja lähihoitajia. Kuntasektorille jäävien palkansaajien kirjo on laajempi Suurimpana ammattiryhmänä ovat opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat, joiden osuus tulee olemaan sektorilla arviolta 40 prosenttia.

Hyvinvointialuehallinto, kunnat ja kuntayhtymät kuuluvat jatkossa paikallishallinnon sektorille. Vuoden 2023 sektoriluokituksessa luokka ’13132 hyvinvointialuehallinto’ sisältää hyvinvointialueet, -yhtymät sekä muun hyvinvointialuehallinnon. Sektori ’13131 paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto’ sisältää kuntien, kuntayhtymien, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen sekä muun paikallishallinnon tiedot.

Helsingin kaupungin ja Ahvenanmaan sote- ja pelastusala määrittyvät jatkossa kuntasektorille. Koko maan sosiaali- ja terveysalan sekä palo- ja pelastustoimen tiedot tullaan saamaan koko paikallishallinnon tasoisista toimialakohtaisista tiedoista. Tilastotietojen julkaisemisen suunnittelussa pyritään huomioimaan erilaiset tarpeet jaotella tietoja, ja tarvittaessa tietoja koostetaan erityisselvityksinä asiakkaiden tarvitsemilla luokitteluilla.

Ensimmäisiä tietoja hyvinvointialueiden palkansaajista vuonna 2023

Tilastokeskuksella on käytössään tulorekisteriin ilmoitetut palkka- ja palkkiotulot. Rekisteristä tuotetaan kevään 2023 kuluessa tietoa hyvinvointialueille siirtyneiden palkansaajien määristä ja ansioista.

Vuoden 2022 lopulla toteutetun kuntasektorin palkkatiedustelun yhteydessä kerätään palkansaajakohtaisesti tieto siitä, siirtyykö henkilö hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 aikana voidaan tuottaa hyvinvointialuehallintoa kuvaavia tietoja vuoden 2022 kuntasektorin lukujen pohjalta.

Kesäkuussa julkistettavissa ensimmäisen vuosineljänneksen työvoimakustannustiedoissa julkaistaan tiedot koko paikallishallinnon tasolla ilman tarkempaa erittelyä. Myös vuoden 2023 ansiotasoindeksin sektorikohtaiset luvut sisältävät koko paikallishallinnon.

Tilastokeskus kerää eri sektorien palkkatietoja syksyisin. Marraskuussa 2023 kerätään sekä kuntasektorin että hyvinvointialuehallinnon palkkatiedot. Uusi paikallishallinnon palkkatilasto, joka sisältää vertailukelpoiset tiedot sekä hyvinvointialueilta että kuntasektorilta, julkistetaan vuoden 2024 vapun tienoilla.

Merkittävimmät uudistukset vuonna 2024

Vuonna 2024 työmarkkinatilastoihin tulee muutoksia paikallishallinnon tietojen julkaisemisen myötä. Palkkatilastoissa sekä ansiotaso- ja työvoimakustannusindeksissä siirrytään lisäksi käyttämään virallista sektoriluokitusta työmarkkinapohjaisen jaottelun sijaan. Suurin luokitusmuutos koskee noin 45 000 yliopistojen palkansaajan poistumista yksityisen sektorin palkkatilastoista, koska yliopistot määritellään jatkossa ryhmään ’muut valtiohallinnon yksiköt’.

Valtion kuukausipalkat -tilasto tulee jatkossakin kattamaan vain valtion budjettitalouden palkansaajat. Virallisen sektoriluokituksen mukaiset palkansaajamäärät ja ansiot tullaan julkistamaan eritellysti palkkarakennetilaston yhteydessä.

Suurimmat työmarkkinatilastojen muutokset koskevat ansiotasoindeksin tietoja. Vuonna 2024 on tarkoitus muodostaa omat indeksit hyvinvointialuehallinnolle ja kuntasektorille sekä koko paikallishallinnolle. Valtion budjettitaloudesta on määrä laskea myös jatkossakin oma indeksi. Yliopistojen palkansaajat määritellään ansiotasoindeksissä vuodesta 2024 alkaen muihin valtiohallinnon yksiköihin. Tilastokeskus raportoi siirtymän vaikutuksista tarkemmin uudistustyön edetessä.  

Työmarkkinatilastojen muutoksista sekä hyvinvointialueiden tiedonkeruista löytyy enemmän tietoa Tilastokeskuksen sote-hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:
Yliaktuaari Heli Udd (työmarkkinatilastojen muutokset -projekti ja palkkatilastot) p. 029 551 3522, heli.udd@stat.fi
Tilastopäällikkö Antti Katainen (työmarkkinatilastojen muutokset –projekti) p. 029 551 2347, antti.katainen@stat.fi  
Yliaktuaari Jukka Tapio (ansiotasoindeksi) p. 029 551 3429,
jukka.tapio@stat.fi
Yliaktuaari Antti Saarinen (työvoimakustannusindeksi) p. 029 551 3551,
antti.saarinen@stat.fi