Presentation av register och företagsstatistik

Företagsregistret

Företagsregistret innehåller mångsidig information om företag. Registret innehåller företagsuppgifter och uppgifter om arbetsställen.

Företagsuppgifter är bl.a. FO-nummer, namn, adress, kontaktuppgifter, näringsgren och juridisk form. Uppgifter om arbetsställen är t.ex. arbetsställekod, belägenhetsadress, personalens storleksklass och antalet anställda i kommunen. Bekanta dig med företagsregistrets hela uppgiftsinnehåll.

Till företagsregistret fås uppgifter ur administrativa källor. Den viktigaste källan är Skatteförvaltningen. Vid produktionen av uppgifterna utnyttjar vi också Patent- och registerstyrelsens officiella bokslut.

En del av uppgifterna får Statistikcentralen genom att fråga företagen. Genom våra egna enkäter samlar vi årligen in uppgifter om bland annat

  • företag som sysselsätter minst 5 personer och har ett arbetsställe
  • företag som sysselsätter minst 20 personer och har flera arbetsställen
  • företag som sysselsätter färre än 20 personer och vars uppgifter har ändrats på basis av andra källor nya företag.

Med hjälp av våra egna enkäter får vi fram uppgifter om bland annat näringsgren och arbetsställenas belägenhet och personal. Dessutom använder vi flera andra källor t.ex. för att utreda ändringar i näringsgrenen, telefonnummer och belägenhetsadresser.

Uppdatering av företagsregistrets uppgifter

Uppgifterna i företagsregistret uppdateras kontinuerligt. Uppgifterna om inledandet av verksamhet uppdateras med omkring en månads eftersläpning. Uppgifterna om nedläggning uppdateras med omkring 1–5 månaders eftersläpning. Uppgifterna om personal, omsättning, näringsgren o.d. uppdateras med omkring 1–10 månaders eftersläpning.

Koncernregistret

Koncernregistret innehåller uppgifter om bl.a. koncernförhållanden, dvs. förbindelser mellan moder- och dotterbolag samt moder- och intresseföretag. Registret innehåller också uppgifter om bl.a. koncerntyp och koncernens nationalitet. Den huvudsakliga uppgiftskällan för registret är de koncernbokslut som företagen lämnat in till Patent- och registerstyrelsen. Koncernregistret omfattar alla koncerner i Finland.

Registret över offentliga sammanslutningar

Registret över offentliga sammanslutningar omfattar alla statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner samt deras arbetsställen.

Skräddarsydd statistik

Bokslutsuppgifter

Företagsverksamhet kan följas upp också med hjälp av företagens bokslutsuppgifter. Statistikcentralens bokslutsmaterial ger en bra bild av företagssektorns verksamhet, eftersom materialet omfattar uppgifter om omkring 350 000 företag.

Statistiska utredningar och analyser

Skräddarsydda utredningar ur materialet i företagsregistret, t.ex. om företagsverksamheten efter område, näringsgren och storleksklass.

Statistik

Avgiftsbelagd informationstjänst om företag

Företagsinformationstjänsten efter näringsgren (på finska) är en avgiftsbelagd databastjänst som innehåller mångsidiga tabeller över företagsverksamheten. Tjänsten innehåller bl.a. statistik över arbetsställen efter kommun.

Lagar och förordningar