Priser för forskningsmaterial och -tjänster

Priserna gäller år 2023. Priserna för distansanvändning för 2024 visas längst ner på sidan. Priserna på användningstillstånd och färdigt material är offentligrättsliga prestationer för vilka ingen mervärdesskatt tas ut. De övriga priserna är prissatta enligt företagsekonomiska principer och till dem tillsätts 24 % mervärdesskatt. Priserna i prislistan inkluderar inte moms.

Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2023.

När det gäller fakturering av offentligrättsliga prestationer högst två betalningspåminnelser skickas utöver den ursprungliga fakturan. Om fakturan inte har betalats på förfallodagen i den andra påminnelsen skickas den direkt till indrivning (verkställighet). Om det finns oklarheter eller fel i fakturan ska du kontakta forskartjänster (tutkijapalvelut@stat.fi) så snart du har fått den första fakturan.

Priser på användningstillstånd

Användningstillstånd   Pris, moms 0 %
Mindre ändring av användningstillstånd
 • Ändringar som gäller användarna.
 • Förlängning av användningstillstånd.
350 €
Normalt användningstillstånd (förberedelserna tar mindre än 7 timmar)
 • Material som ska överlåtas, t.ex. dödsorsaksmaterial för medicinsk forskning.
 • Användningstillstånd till anonymiserat servicematerial som ska överlåtas.
 • Enkla användningstillstånd för distansanvändning av material, till exempel enkla tillstånd för användning av färdigt material.
 • Små utvidgningar av material för distansanvändning.
 • Tillägg av externt material till distansanvändning.
500 €
Omfattande användningstillstånd (förberedelserna tar 7–14 timmar)
 • Användningstillstånd för material som skräddarsys för distansanvändning.
 • Licenser för färdigt material, vilket kräver mer omfattande utredningar.
 • Tillägg av externt material som kräver utredningar.
1 000 € 
Mycket omfattande användningstillstånd (förberedelserna tar mer än 14 timmar)
 • Utmanande utredningar kring dataskydd eller andra utmanande utredningar.
 • Externt material som kräver mycket utredningar.
2 000 €

Då ändringen i tillståndsansökan berör förändringar i syftet för användningen av materialet, behandlas ansökan som normalt eller omfattande, dvs. kostnaden för tillståndet kan vara mellan 500 euro och 2 000 euro.

Behandlingskostnaden faktureras oberoende av om ansökningen godkänns eller inte. Vi fakturerar också för en ansökan som dras tillbaka eller inte kompletteras efter att den har tagits till behandling.

Användningstillstånd i samband med lärdomsprov

Ansökan gäller utarbetande av ett (1) lärdomsprov. Om projektet innebär att flera lärdomsprov utarbetas, eller att produkter som inte är lärdomsprov produceras, krävs ett normalt eller omfattande användningstillstånd.

Beslut som gäller användningstillstånd i samband med lärdomsprov är  avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Statistikcentralen från den som ansöker om tillstånd tar ut en sådan avgift som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. Därmed är avgiften lägre än självkostnadsvärdet. Priset för användningstillstånd för lärdomsprov är 50 % av det normala priset för användningstillståndet. Den sökande ska i ansökan ange att licensen gäller ett lärdomsprov.

Priser på tjänster

Tjänst Pris (+moms 24%)
Timpris för utfört arbete 105 € / timme
Delning av faktura mellan flera organisationer 105 €
Förnyelse av ett avtal om forskningstjänster på grund av orsaker som beror på kunden (t.ex. byte av betalare) 105 €
Hyrning av en arbetsstation i forskningslaboratoriet 70 € / dag
Återupptagande av distansanvändning av ett forskningsprojekt efter nedläggning 350 €

Priser för material

Material som skräddarsys

Framställningen och bearbetningen av forskningsmaterial prissätts enligt arbetets omfattning och komplexitet. Om forskningsmaterial hämtas från en modul av färdigt material är priset minst detsamma som priset för den färdiga datamodulen.

Färdigt material

För färdigt material debiteras endera årsavgifter eller en engångsavgift beroende på om användningstillståndet har beviljats för material som levereras kontinuerligt eller endast en gång.

Engångsavgift för färdigt material 

Ett material med engångsavgift innebär att användaren i ett år har tillgång till en modul av färdigt material. Under denna tid kan data kopieras till forskningsprojektets egen projektarbetsyta i FIONA (W-disken) och projektet kan fortsätta använda det kopierade materialet så länge tillståndet är i kraft. Avgiften för materialet debiteras då mappen med material öppnas. För eventuellt tilläggsutrymme debiteras en separat avgift. Priset på tilläggsutrymme är 120 €/200 GB/år. 

Fortlöpande färdigt material 

Fortlöpande färdigt material innebär att forskningsprojektet med en löpande årsavgift får tillgång till materialmodulen och framtida uppdateringar av den under hela den period projektetens användningstillstånd är i kraft.

En årsavgift på 500 euro debiteras för varje år prenumerationen för det fortlöpande materialet är i kraft. Årsavgiften debiteras även om materialet inte har använts hela året, till exempel om prenumerationen på det fortlöpande materialet avslutas under tillståndets giltighetstid.

Ett projekt som har tillgång till ett färdigt material för vilket en engångsavgift har debiterats kan gå över till att använda ett fortlöpande färdigt material genom en uppdatering av användningstillståndet (dvs. genom att lämna in en ansökan om utvidgning av användningstillståndet till Statistikcentralen). 

Uppdateringar av färdigt material som öppnats före den 1 januari 2022 har avslutats i januari 2022. Projektet kan fortsätta använda materialet så länge användningstillståndet är i kraft. 

Priser på färdigt material

Material Pris, moms 0% 
Engångsavgift för färdigt material 500 €
Årsavgift för fortlöpande färdigt material 500 € / år / material

Notera: TAX_INCOMES och TAX_BENEFIT färdigt material kommer endast att ges ut som fortlöpande färdigt material.

 

Mikrosimuleringsmaterial och inkomstfördelningsstatistik

Material Pris, moms 0 %
SISU-registermaterial 500 € / år
Material Pris (+moms 24%)
SISU-registermaterial, urval på 15 procent för varje materialår Prissättning för distansanvändning
SISU-registermaterial, separat urval 1000 € / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens servicematerial, grundläggande paket: uppgifter om personer och hushåll samt inkomstnomenklatur 500 € / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens tilläggspaket: levnadsförhållanden, boende, förmåner, skattevariabler, ytterligare uppgifter om sysselsättning 100 € / tilläggspaket / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens tilläggspaket: kompletterande uppgifter från FPA 50 € / materialår

Distansanvändning

För distansanvändning debiteras en årlig avgift för den virtuella maskinen forskningsprojektet har hyrt och därtill användaravgifter baserade på antalet användare. Forskningsprojektet väljer den virtuella maskin som bäst lämpar sig för projektet. 

Beställningar och ändringar av vartuell maskin skickas till tutkijapalvelut@stat.fi.

Priser för distansanvändning 2023

Produkt Windows / år (+moms 24%) Akademisk Windows / år (+moms 24%) Linux / år (+moms 24%)
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2800 € 2700 € 2600 €
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3500 € 3200 € 3000 €
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4500 € 3800 € 3600 €
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6200 € 4800 € 4600 €
Användaravgift 250 € / person 250 € / person 250 € / person

Avgifterna för distansanvändning debiteras två gånger per år, faktureringsperioden är sex månader: användningen mellan januari och juni debiteras i juni och användningen mellan juli och december i december.

Om den virtuella maskinen ändras under faktureringsperioden, debiteras en användaravgift enligt det största maskinpaketet som använts.

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en faktureringsperiod. Minimifaktureringen är alltså sex månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum, förutsatt att användningen varar minst en hel faktureringsperiod.

Användaravgiften, som baserar sig på antalet användare, bestäms enligt antalet användarnamn som har varit öppnade under faktureringsperioden.

Linux-maskiner

I fråga om Linux-maskiner är de virtuella maskinerna desamma S-XL som i fråga om Windows. Maskinerna beställs på samma sätt som andra maskiner i början av eller under ett projekt. Dessutom erbjuds en HPC-maskin (High Performance Computing) till ett veckovist pris på 300 euro (hpc.5.32core - 116 GB RAM, 32 kärnor). Vi tillhandahåller ingen separat handledning för användning av Linux-maskiner, med undantag för tekniskt stöd i händelse av systemproblem. Operativsystemet är CentOS 7. Tillgängliga applikationer beskrivs på sidan FIONA-distansanvändningssystemet.

Akademisk Windows-licens

En akademisk Windows-licens kan tilldelas för projekt där alla användare kommer från organisationer som är berättigade till en akademisk licenstyp. Det är projektets ansvar att se till att licensvillkoren uppfylls. Om licensvillkoren är uppfyllda kan du begära att byta till en akademisk Windows-licens på tutkijapalvelut@stat.fi.

Om den akademiska Windows-licensen aktiveras i mitten av faktureringsperioden kommer maskinpaketet att faktureras för de månader den varit i användning.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Projektet kan beställa installation av Microsoft Office mot en separat avgift.

Projektet måste ha en akademisk Windows-licens för att en akademisk Microsoft Office-licens ska kunna tas i bruk.

Produkt Pris (+moms 24%)
Extra diskutrymme 200 GB 120 € / år
Microsoft Office 260 € / virtuell maskin / år
Akademisk Microsoft Office 90 € / virtuell maskin / år

Priser för distansanvändning 2024

Produkt Windows / år (+moms 24%) Akademisk Windows / år (+moms 24%) Linux / år (+moms 24%)
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 3000 € 2900 € 2800 €
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3800 € 3500 € 3300 €
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4900 € 4200 € 4000 €
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6700 € 5300 € 5100 €
Användaravgift 300 € / person 300 € / person 300 € / person

Avgifterna för distansanvändning debiteras fyra gånger per år, i april, augusti, oktober och december. 

Om den virtuella maskinen ändras i mitten av faktureringsperioden kommer maskinpaketet att faktureras på grundval av antalet använda maskinpaket.

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en månad. Minimifaktureringen är alltså en månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum.

Användaravgiften, som baserar sig på antalet användare, bestäms enligt antalet användarnamn som har varit öppnade under faktureringsperioden.

Linux-maskiner

I fråga om Linux-maskiner är de virtuella maskinerna desamma S-XL som i fråga om Windows. Maskinerna beställs på samma sätt som andra maskiner i början av eller under ett projekt. Dessutom erbjuds en HPC-maskin (High Performance Computing) med Linux-maskin. Kontakta tutkijapalvelut@stat.fi för mer information. Vi tillhandahåller ingen separat handledning för användning av Linux-maskiner, med undantag för tekniskt stöd i händelse av systemproblem. Operativsystemet är CentOS 7. Tillgängliga applikationer beskrivs på sidan FIONA-distansanvändningssystemet.

Akademisk Windows-licens

En akademisk Windows-licens kan tilldelas för projekt där alla användare kommer från organisationer som är berättigade till en akademisk licenstyp. Det är projektets ansvar att se till att licensvillkoren uppfylls. Om licensvillkoren är uppfyllda kan du begära att byta till en akademisk Windows-licens på tutkijapalvelut@stat.fi.

Om den akademiska Windows-licensen aktiveras i mitten av faktureringsperioden kommer maskinpaketet att faktureras för de månader den varit i användning.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Projektet kan beställa installation av Microsoft Office mot en separat avgift.

Projektet måste ha en akademisk Windows-licens för att en akademisk Microsoft Office-licens ska kunna tas i bruk.

En ändringsavgift på 200 € debiteras för ändring av maskin för distansanvändning.

Produkt Pris (+moms 24%)
Extra diskutrymme 200 GB 120 € / år
Microsoft Office 260 € / virtuell maskin / år
Akademisk Microsoft Office 90 € / virtuell maskin / år
Avgift för modifiering av FIONA maskin 200 € / virtuell maskin