Aineistojen yhdistäminen muihin aineistoihin

Tilastokeskuksen tutkimusaineistoja voidaan yhdistää myös muihin aineistoihin. Tilastokeskus toimii aineistojen yhdistäjänä. Haastattelu- tai kyselytutkimuksiin voidaan yhdistää Tilastokeskuksen tutkimusaineistoja, jos tutkittaville on informoitu muiden aineistojen yhdistämisestä. Muiden viranomaisten yksikköaineistoihin yhdistäminen edellyttää käyttöluvan saamista kyseiseltä taholta ja luvan toimittamista Tilastokeskukseen.

Yhdistäminen haastattelu- tai kyselytutkimusaineistoihin

Haastattelu- tai kyselytutkimuksiin osallistuvalle henkilölle on kerrottava, mikäli kerättäviin tietoihin halutaan yhdistää muita aineistoja. Vastaajaa informoitavia asioita ovat muun muassa tiedot rekisterinpitäjästä ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta. Lisäksi vastaajalle on kerrottava eri rekistereistä poimittavat tietoryhmät sekä tietojen luovutuskohteet. Haastattelu- ja kyselytutkimus- sekä rekisteritietojen yhdistämisestä kerrotaan siinä vaiheessa, kun tutkittaviin otetaan ensi kertaa yhteyttä henkilökohtaisen tiedonkeruun toteuttamiseksi.

Mikäli tutkittavilta kerättyyn aineistoon halutaan yhdistää Tilastokeskuksen yksilötasoisia tietoja, tutkittavaa tulee informoida, että tietoja haetaan myös Tilastokeskuksesta sekä mainita ne henkilötietojen ryhmät, joita on tarkoitus yhdistää. Henkilötietojen ryhmiä voivat olla esimerkiksi tulot, koulutus, työmarkkina-asema.

Henkilötietojen käsittely tulee olla rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää. Näin ollen on hyvä kuvailla mahdollisimman tarkasti ne tiedot, jotka Tilastokeskuksen tiedoista on tarkoitus yhdistää kysely- ja haastatteluaineistoon. Informoinnissa on lisäksi tuotava esiin, miltä ajalta tietoja ollaan yhdistämässä (eli ollaanko kiinnostuneita vain kyselyhetken tiedoista vai esimerkiksi työ- ja koulutushistoriasta).

Tutkimuksessa valitulla käsittelyperusteella on vaikutusta aineiston käsittelyyn ja yhdistelyyn.

Lue lisää tutkittavien informoimisesta henkilötietojen käsittelystä:

Yhdistäminen muiden viranomaisten yksikköaineistoihin

Tilastokeskuksen tietoihin voidaan yhdistää myös muiden viranomaisten tietoja. Tutkijan on haettava käyttölupa suoraan näiltä viranomaisilta. Tiedot yhdistetään henkilötunnuksen, yritystunnuksen, koordinaatin ynnä muiden avulla. Tilastokeskus toimii aineistojen yhdistäjänä. Ennen yhdistelyä Tilastokeskukselle on toimitettava kopio muiden viranomaisten luvista. Tutkijan vastuulla on varmistaa muiden viranomaisten lupien voimassaolo koko tutkimuksen keston ajan. Tilastokeskuksen käyttöluvan voimassaoloajan jatkaminen ei muuta toisen viranomaisen luvan voimassaoloaikaa, vaan tutkijan on haettava jatkoaikaa erikseen kyseiseltä viranomaiselta.

Findatan etäkäyttöjärjestelmään on mahdollista viedä Tilastokeskuksen luovuttamat tiedot: kuolemansyytiedot, ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema. Mikäli Tilastokeskuksesta haetaan muita tietoja, tiedot tulee viedä Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään.

Muiden rekisteriviranomaisten lupasivuja