Företag

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Företag enligt näringsgren 2021

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda, årsverken Omsättning
Antal % Tusen Mn €
Totalt 562 175 100 1 403 488 748
Jordbruk, skogsbruk och fiske 131 321 23,4 40 3 009
Utvinning av mineral 1 157 0,2 6 2 421
Tillverkning 28 242 5,0 297 144 388
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 327 0,2 13 18 235
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 398 0,4 11 3 824
Byggverksamhet 54 512 9,7 154 43 197
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 55 550 9,9 216 128 515
Transport och magasinering 23 343 4,2 102 20 918
Hotell- och restaurang­verksamhet 15 751 2,8 45 5 699
Informations- och kommunikations­verksamhet 20 270 3,6 95 25 482
Finans- och försäkrings­verksamhet 14 721 2,6 42 33 211
Fastighets­verksamhet 42 202 7,5 19 13 331
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 66 109 11,8 107 18 093
Uthyrning, fastighetsservice, rese­tjänster och andra stödtjänster 23 107 4,1 124 12 808
Utbildning 8 864 1,6 7 821
Vård och omsorg; sociala tjänster 25 167 4,5 94 9 857
Kultur, nöje och fritid 17 350 3,1 13 3 088
Annan serviceverksamhet 30 572 5,4 19 1 851
Okänd 212 0,0 0 2

Företag enligt antal anställda 2021

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.

Storleksklass av antal anställda Företag Anställda, årsverken  Omsättning
Personer Antal % Tusen % Mn € %
Totalt 562 175 100 1 403 100 488 748 100
0–4 526 027 93,6 201 14,3 63 871 13,1
5–9 16 937 3,0 109 7,8 26 800 5,5
10–19 9 654 1,7 129 9,2 34 242 7,0
20–49 6 003 1,1 179 12,8 50 031 10,2
50–99 1 965 0,3 135 9,6 45 555 9,3
100–249 953 0,2 144 10,2 53 162 10,9
250–499 348 0,1 118 8,4 42 804 8,8
500–999 171 0,0 120 8,6 41 779 8,5
1 000– 117 0,0 268 19,1 130 503 26,7

Korrigering 24.4.2023.

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2022

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format
 

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Industriföretagens arbetsställen 2021

Populationen av statistiska enheter i statistiken över regional företagsverksamhet utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen  Anställda 1) Produktionens förädlingsvärde
Antal Årsverken  Mn € %
Hela industrin 37 058 319 473 40 965 100
B Utvinning av mineral 1 285 6 106 1 052 2,6
C Tillverkning 30 970 290 726 33 474 81,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 991 12 211 4 870 11,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 812 10 431 1 569 3,8

1) Löntagare och företagare

Volymindex för industriproduktionen
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.* preliminär uppgift
 

Volymindex för försäljning inom handeln
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Omsättning inom handeln

Näringsgren TOL 2008

År Parti- och provisions-
handel 1)
Detaljhandel 1) Bilhandel 2) Totalt
Mn € % Mn € % Mn € % Mn € %
2018 63 111 53,0 38 099 32,0 17 966 15,1 119 176 100
2019 60 821 51,4 39 137 33,1 18 293 15,5 118 252 100
2020 60 740 51,2 39 929 33,6 18 072 15,2 118 741 100
2021 65 800 51,2 42 446 33,0 20 269 15,8 128 515 100

– Uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Exkl. motorfordon och motorcyklar
2) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx) 

Uppdaterad: 12.9.2023

De största import- och exportländerna 2022

Import efter ursprungsland Mn € %
Tyskland 11 926 12,9
Sverige 11 639 12,6
Kina 8 466 9,2
Norge 6 399 6,9
Ryssland 6 181 6,7
Nederländerna 4 940 5,3
Förenta staterna 4 177 4,5
Estland 3 507 3,8
Polen 3 014 3,3
Italien 2 366 2,6
Övriga länder 29 853 32,2
Totalt 92 469 100
Export efter destinationsland Mn € %
Tyskland 9 520 11,6
Sverige 8 879 10,8
Förenta staterna 7 782 9,5
Nederländerna 6 031 7,4
Kina 4 039 4,9
Estland 3 560 4,3
Storbritannien 2 930 3,6
Belgien 2 873 3,5
Frankrike 2 528 3,1
Polen 2 504 3,1
Övriga länder 31 239 38,2
Totalt 81 885 100

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 12.9.2023

Import och export efter produktgrupp 2022

Produktgrupp CPA 2015

Import Mn € %
Produkter från kemisk industri 18 236 19,7
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 13 130 14,2
Produkter av el- och elektronikindustri 12 658 13,7
Metaller och metallvaror 10  378 11,2
Transportmedel 8 562 9,3
Övriga 29 506 31,9
Totalt 92 469 100
Export Mn € %
Produkter från kemisk industri 17 718 21,6
Skogsindustriprodukter 14 546 17,8
Metaller och metallvaror 14 495 17,7
Maskiner och apparater 10 158 12,4
Produkter av el- och elektronikindustri 9 583 11,7
Övriga 15 384 18,8
Totalt 81 885 100

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 12.9.2023

Ämnesområde: Företag

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 12.9.2023