Arbete, löner och utkomst

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Befolkning i åldern 15–74 år efter verksamhet

  2019 2020 2021 2022
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen 4 128 4 133 4 123 4 120
Arbetskraft 2 717 2 704 2 766 2 809
 Sysselsatta 2 533 2 495 2 555 2 619
 Arbetslösa 184 209 212 190
Utanför arbetskraften 1 411 1 429 1 357 1 310
Relativt arbetskraftstal, % 65,8 65,4 67,1 68,2
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,7 7,7 6,8
Män 7,3 8,1 8,2 7,1
Kvinnor 6,2 7,4 7,1 6,4
Sysselsatta efter anställningsförhållande, tusen
Heltidsarbete 2 091 2 078 2 073 2 108
Deltidsarbete 440 415 473 488
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor, tusen
Privat 1) 1 885 1 866 1 914 1 957
Kommun 2) 513 476 475 483
Staten 3) 131 146 148 159
Sysselsatta efter yrkesställning, tusen
Löntagare 2 185 2 151 2 193 2 265
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 343 361 354
Utförda arbetstimmar per löntagare, timmar/år
Totalt 1 590 1 572 1 557 1 536
Privat sektor 1) 1 612 1 583 1 570 1 557
Offentlig sektor 2) 3) 1 537 1 546 1 526 1 479

1) Den privata sektorn omfattar bolag, också bolag med statlig majoritet eller bolag ägda av kommunen, företag, stiftelser, andelslag eller föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt privatpersoner som fungerar som arbetsgivare. Till den privata sektorn räknas också icke-vinstsyftande organisationer som t.ex. kyrkan och församlingarna.

2) Kommunerna och samkommunerna omfattar kommunförvaltningen, det kommunala skolväsendet, kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar och arbetsställen som inte har bolagsform, såsom hälsocentraler, sjukhus, daghem samt kommunernas och samkommunernas affärsverk.

3) Statssektorn omfattar staten, universiteten, Folkpensionsanstalten, statens affärsverk och socialskyddsfonderna.

Relativt sysselsättningstal, %

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren

Näringsgren TOL 2008 2019 2020 2021 2022
Tusen personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral 106 100 107 102
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 349 357 351 366
Byggverksamhet 196 194 189 184
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 287 272 291 290
Transport och magasinering 148 139 135 136
Hotell- och restaurangverksamhet 103 83 86 100
Informations- och kommunikationsverksamhet 117 122 126 134
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 73 76 74 77
Företagstjänster 295 304 315 333
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 106 111 117 122
Utbildning 176 177 181 184
Vård och omsorg; sociala tjänster 413 402 410 415
Annan serviceverksamhet 157 150 157 157
Näringsgrenen okänd 7 8 16 19
Totalt 2 533 2 495 2 555 2 619

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande och kön

År Löntagare Forlöpande heltidsarbete Visstidsarbete
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Tusen personer Andelen av löntagare, %
2018

1 076

1 094 86,5 80,5 13,5 19,5
2019 1 085 1 100 86,9 81,4 13,1 18,6
2020 1 069 1 082 87,5 82,5 12,5 17,5
2021 1 085 1 109 86,0 80,7 14,0 19,3
2022 1 114 1 151 85,2 80,4 14,8 19,6

Arbetslösa, 15–74-åringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Relativt arbetslöshetstal

År Totalt Män Kvinnor Totalt
15–74-åringar 15–24-åringar
% % % %
2010 8,6 9,4 7,7 22,0
2011 8,0 8,7 7,2 20,3
2012 7,9 8,6 7,1 19,5
2013 8,3 9,1 7,5 20,6
2014 8,7 9,6 7,8 20,5
2015 9,4 10,2 8,6 22,5
2016 8,9 9,4 8,4 20,5
2017 8,7 9,1 8,3 20,0
2018 7,5 7,7 7,2 17,3
2019 6,8 7,3 6,2 17,7
2020 7,7 8,1 7,4 21,0
2021 7,7 8,2 7,1 17,1
2022 6,8 7,1 6,4 14,2

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format
* preliminär uppgift

Förtjänstnivåindex för löntagare efter arbetsgivarsektor

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2021

Arbetsgivarsektor Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda löntagare
Totalt Män Kvinnor
Den privata sektorn 3 400 3 660 3 061 1 016 984
Kommuner 3 022 3 408 2 959 365 399
Staten 3 947 4 261 3 535 70 617
Totalt 3 315 3 664 3 034 1 453 000

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2021

Heltidsanställda löntagare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Totallöner efter yrke 2021

Yrkeshuvudgrupper Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda löntagare
Totalt Män Kvinnor
Chefer 6 963 7 519 5 947 53 808
  Verkställande direktörer och generaldirektörer 11 000 11 727 8 928 2 706
Specialister 4 246 4 626 3 956 414 269

 

  Läkare 7 647 7 988 7 452 12 709
  Lågstadie- och barnträdgårdslärare 3 149 3 742 3 080 42 678
Experter 3 359 3 837 3 102 336 905
  Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 3 192 3 487 3 160 55 441
  Inköps- och försäljningsagenter 4 126 4 493 3 730 41 769
Kontors- och kundtjänstpersonal 2 826 2 958 2 794 90 363
  Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. 2 889 2 961 2 882 16 337
Service- och försäljningspersonal 2 577 2 779 2 519 224 978
  Försäljare och butiksinnehavare 2 614 2 894 2 500 49 250
  Barnskötare och skolgångsbiträden 2 313 2 238 2 317 35 025
    Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 2 769 2 829 2 763 72 307
Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 155 3 200 2 738 114 195
Process- och transportarbetare 3 145 3 245 2 740 110 716
    Förare av tunga motorfordon 3 166 3 179 2 955 27 709
Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare 2 132 2 098 2 135 38 258

Inkomster och skatter vid statsbeskattningen 2021

Skattskyldiga privatpersoner och dödsbon

Inkomstklass, € Inkomsttagare, tusen Skattepliktiga inkomster, mn € Skatter och avgifter, mn €
– 9 999 1 351 12 197 851
10 000–19 999 875 16 942 2 307
20 000–29 999 877 26 122 4 149
30 000–39 999 696 27 778 5 459
40 000–49 999 403 20 303 4 750
50 000–59 999 217 13 310 3 479
60 000–69 999 122 8 790 2 475
70 000–79 999 73 6 052 1 794
80 000–89 999 46 4 254 1 317
90 000–99 999 30 3 105 1 005
100 000–149 999 59 7 687 2 672
150 000– 34 12 801 4 719
Totalt 4 782 159 341 34 978

Låginkomsttagare

Låga inkomster har personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet understiger 60 % av medianinkomsten för alla hushåll

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

1) Långsiktiga låginkomsttagare har låga inkomster utöver statistikåret under minst två av de tre föregående åren.

Hushållens finansiella tillgångar Innehållet tillgängligt i Excel-format

Hushållens nya utbetalda bostadslån

Nya utbetalda bostadslån av monetära finansinstitut i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.5.2023

Hushållens konsumtionsutgifter

  1980 1990 2000 2010 2021*
%        
Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen 18,6 18,3 24,5 25,8 30,0
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,2
Transport 14,4 14,5 13,2 12,3 10,8
Rekreation och kultur  10,2 11,2 11,3 11,9 9,1
Restauranger och hoteller 6,4 7,7 6,4 6,3 5,3
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 6,1 5,4 4,8 5,3 5,1
Alkoholhaltiga drycker, tobak och narkotika 6,3 6,6 5,8 5,1 5,1
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 5,1
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,8 3,6
Kommunikation 1,1 1,4 3,1 2,5 2,4
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,4 9,1 10,9
Totalt 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Pendling

År Personer som pendlar till omarådet Personer som arbetar inom sin bostadskommun
Totalt % Totalt %
1990 509 861 21,9 1 822 421 78,1
2000 610 938 27,4 1 617 619 72,6
2010 751 778 32,3 1 573 901 67,7
2011 771 068 32,7 1 583 354 67,3
2012 769 825 32,9 1 570 079 67,1
2013 760 460 33,0 1 541 291 67,0
2014 756 159 33,3 1 517 917 66,7
2015 758 240 33,6 1 498 219 66,4
2016 775 239 34,1 1 500 440 65,9
2017 805 269 34,6 1 522 461 65,4
2018 825 287 34,8 1 548 381 65,2
2019 825 109 34,8 1 548 417 65,2
2020 801 967 35,1 1 482 706 64,9
2021 847 509 35,7 1 529 617 64,3

Områdesindelningen enligt 1.1.2023

Ämnesområde: Arbete, löner och utkomst

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 24.11.2023