Samhällsekonomi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

År Löpande priser  Volumserie, referensår 2022 Volymförändring, %
md € €/inv. md €
2015 211,4 38 570 241,6 0,2
2016 217,5 39 583 248,4 2,5
2017 226,3 41 084 256,4 3,0
2018 233,5 42 323 259,3 1,0
2019 239,9 43 440 262,5 1,1
2020 238,0 43 039 256,3 -2,5
2021* 250,9 45 281 264,4 3,0
2022* 268,6 48 344 268,6 1,3

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bytesbalans 1975–2022*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Försörjningsbalans

Totalutbudet och -efterfrågan av varor och tjänster inom nationalräkenskaperna

  2020 2021* 2022* 2022*
Till löpande priser,
md €
Volymförändring,
%
Utbud        
Bruttonationalprodukt 238,0 250,9 268,6 2,1
Import 85,0 98,9 128,1 7,5
Totalutbud 323,0 349,8 396,8 . .
Efterfrågan        
Export 85,2 99,0 121,7 1,7
Konsumtionsutgifter, totalt 179,5 189,9 202,9 2,3
Privata 121,8 128,2 138,3 2,9
Offentliga 57,7 61,7 64,6 2,1
Investeringar, totalt 57,2 59,2 65,1 5,0
Privata 45,7 48,7 54,0 6,1
Offentliga 11,5 10,5 11,1 0,0
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 1,1 1,2 5,6 . .
Totalefterfrågan 323,0 349,2 395,3 . .
Statistisk differens 0,0 0,6 1,5 . .

* preliminär uppgift

Strukturella förändringar i ekonomin 1975–2022*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare landskapsvis 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Offentliga samfundens underskott/överskott och skuld 1975-2022*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Beskattningens struktur

Innehåller offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

  2020 2021 2022 2022
Till löpande priser, mn € %
Inkomst- och kapitalskatter 34 962 39 115 42 660 36,9
Obligatoriska socialförsäkringsavgifter 27 326 30 186 31 955 27,6
Förmögenhetsskatter 3 569 3 788 3 864 3,3
Skatter på varor och tjänster 33 506 34 912 36 713 31,8
Övriga skatter 247 313 384 0,3
Totalt 99 610 108 314 115 576 100
BNP-förhållande, % 41,9 43,2 43,0  

 

Statsskulden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Ämnesområde: Samhällsekonomi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 1.12.2023