Materialbeskrivningar i Paavo

Variabelförteckningen 2023

Paavo 2023 innehåller följande datagrupper (statistikmaterialets senaste tidpunkt inom parentesen). PxWeb-tjänsten innehåller statistik för statistikåret 2010 framåt. Geodatamaterialen innehåller enbart statistik för det senaste statistikåret:

Invånarstruktur (31.12.2021)
 • Invånare, totalt
 • Kvinnor
 • Män
 • Invånarnas medelålder
 • 0–2 år
 • 3–6 år
 • 7–12 år
 • 13–15 år
 • 16–17 år
 • 18–19 år
 • 20–24 år
 • 25–29 år
 • 30–34 år
 • 35–39 år
 • 40–44 år
 • 45–49 år
 • 50–54 år
 • 55–59 år
 • 60–64 år
 • 65–69 år
 • 70–74 år
 • 75–79 år
 • 80–84 år
 • 85 år–
Invånarnas utbildningsnivå (31.12.2021)
 • Personer som fyllt 18 år, totalt
 • Personer som avlagt utbildning på grundnivå
 • Utbildade totalt
 • Personer som avlagt studentexamen
 • Personer som avlagt yrkesexamen
 • Personer som avlagt lägre högskoleexamen
 • Personer som avlagt högre högskoleexamen
Invånarnas disponibla penninginkomster (31.12.2021)
 • Personer som fyllt 18 år, totalt
 • Invånarnas medelinkomster
 • Invånarnas medianinkomster
 • Invånarna i den lägsta inkomstklassen
 • Invånarna i medelinkomstklassen
 • Invånarna i den högsta inkomstklassen
 • Invånarnas ackumulerade köpkraft
Hushållens storlek och livsfas (31.12.2021)
 • Hushåll, totalt
 • Hushållens medelstorlek
 • Boenderymlighet
 • Hushåll med ensamstående
 • Hushåll med ensamstående unga (-34 år)
 • Hushåll med unga par utan barn (-34 år)
 • Barnhushåll (0-17 år)
 • Småbarnshushåll (under 3 år)
 • Hushåll med barn under skolåldern (under 7 år)
 • Hushåll med barn i skolåldern (7-12 år)
 • Hushåll med tonåringar (13-17 år)
 • Barnhushåll med en vuxen
 • Vuxenhushåll (18-64 år)
 • Pensionärshushåll (65 år -)
 • Hushåll boende i ägarbostäder
 • Hushåll boende i hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder
 • Hushåll boende i övriga bostäder
Hushållens disponibla penninginkomster (31.12.2021)
 • Hushåll totalt
 • Hushållens medelstorlek
 • Hushållens medelinkomster
 • Hushållens medianinkomster
 • Hushåll i den lägsta inkomstklassen
 • Hushåll i medelinkomstklassen
 • Hushåll i den högsta inkomstklassen
 • Hushållens ackumulerade köpkraft
Byggnader och bostäder (31.12.2021)
 • Fritidshus totalt
 • Byggnader totalt
 • Övriga byggnader
 • Bostadsbyggnader
 • Bostäder
 • Bostädernas medelstorlek
 • Småhusbostäder
 • Flervåningshusbostäder
 • Andra bostäder
Arbetsplatser efter näringsgren (31.12.2020)
 • Arbetsplatser, totalt
 • Primärproduktion
 • Förädling
 • Tjänster
 • A  Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • B  Utvinning av mineral
 • C  Tillverkning
 • D  Försörjning av el, gas, värme och kyla
 • E   Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
 • F   Byggverksamhet
 • G  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
 • H  Transport och magasinering
 • I    Hotell- och restaurangverksamhet
 • J   Informations- och kommunikationsverksamhet
 • K  Finans- och försäkringsverksamhet
 • L   Fastighetsverksamhet
 • M  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • O  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 • P   Utbildning
 • Q  Vård och omsorg; sociala tjänster
 • R  Kultur, nöje och fritid
 • S   Annan serviceverksamhet
 • T   Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
 • U  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
 • X  Näringsgren okänd
Invånarnas huvudsakliga verksamhet (31.12.2021)
 • Invånare, totalt
 • Sysselsatta
 • Arbetslösa
 • Barn 0-14 år
 • Studerande
 • Pensionärer
 • Övriga (personer utanför arbetskraften)