Aineisto- ja menetelmäkuvaus, Yritysten omistajanvaihdokset

Yritysten omistajanvaihdosten kokeellisen tilaston aineistoina on käytetty Tilastokeskukselle toimitettuja Verohallinnon aineistoja ja Tilastokeskuksen yritystason aineistoja. Verohallinnon Tilastokeskukselle toimittamista aineistoista on käytetty perintö-, lahja- ja tuloverotusta koskevia aineistoja.

Yritysten omistajanvaihdostilanteina on huomioitu sukupolvenvaihdokset ja osakekaupat. Liiketoimintakaupat eivät sisälly tarkasteluun.

Sukupolvenvaihdosten osalta indikaattorina on käytetty yrityksen omistajille (Hetu/Y-tunnus) perintö- ja lahjaverotuksessa vuosittain myönnettyä sukupolvenvaihdoshuojennusta.  Osakekauppojen osalta indikaattorina on elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituksen tieto siitä, että yhtiön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 6 B, kohta 13). Osakekauppojen osalta tarkastelu on rajattu kattamaan osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Perintö- ja lahjaveroaineiston osalta tarkastelu on rajattu noteeraamattomien osakkeiden ja henkilöyhtiön osuuden varallisuuslajeihin. Sukupolvenvaihdoshuojennus verotuksessa edellyttää, että luovutuksensaaja on luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, perintö tai lahja sisältää vähintään 10 prosenttia elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita ja osakkeiden saaja jatkaa yritystoiminnan harjoittamista. Aineistosta ei ole poistettu sukupolvenvaihdoshuojennuksia sisaruksille.

Yritykset, jotka kuuluivat sekä perintö- että lahjaveroaineistoihin on sisällytetty aineistoon vain kertaalleen, osana perintöveroaineistoa. Lisäksi yritykset, jotka kuuluivat sekä osakekauppojen että sukupolvenvaihdoshuojennusten lähdeaineistoihin, on sisällytetty aineistoon vain kertaalleen, osana sukupolvenvaihdoshuojennusten aineistoa.

Käsitteet ja luokitukset

Maakunta

Maakunta on muodostettu Tilastokeskuksen yritysrekisterin kuntatiedon perusteella ja johdettu vuositason kuntatiedosta käyttämällä tuoreinta maakuntaluokitusta. Maakuntaluokitus on kansallisiin tarpeisiin laadittu luokitus. https://www2.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/maakunta/

Oikeudellinen muoto

Käytetty oikeudellinen eli juridinen muoto on Verohallinnon asiakastietokannassa olevan oikeudellisen muodon mukainen.

Osakekauppojen osalta tarkasteltava aineisto on rajattu kattamaan osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdostapahtumina tilastossa huomioidaan osakekaupat ja sukupolvenvaihdokset. Tilastossa ei huomioida liiketoimintakauppoja.

Osakekauppojen osalta indikaattorina on käytetty tuloveroilmoituksen tietoa siitä, että yhtiön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa (Elinkeinotoiminnan veroilmoituslomake 6 B, kohta 13). 

Sukupolvenvaihdosten osalta indikaattorina on käytetty yrityksen omistajille (Hetu/Y-tunnus) perintö- ja lahjaverotuksessa myönnettyä sukupolvenvaihdoshuojennusta. Perintö- ja lahjaveroaineiston osalta tarkastelu on rajattu noteeraamattomien osakkeiden ja henkilöyhtiön osuuden varallisuuslajeihin

Toimialaluokitus

Käytetty toimialaluokitus on Toimialaluokitus 2008 (Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2008, https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/). Toimialaluokitus 2008 perustuu Euroopan unionin toimialastandardiin NACE Rev.2:een siten, että NACE:n nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä numerolla.

Yrityksen ikä

Tarkastelussa käytetty yrityksen ikä on muodostettu vähentämällä yrityksen omistajanvaihdoksen ajankohdasta yrityksen toiminnan aloitusajankohta. Toiminnan aloitusajankohdalla viitataan Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoon yrityksen varsinaisen toiminnan aloituksesta, mikä voi poiketa y-tunnuksen hallinnollisesta perustamisajankohdasta. Kts. myös Yrityksen toiminnan aloitusajankohta. 

Yrityksen kokoluokitus

Yrityksen kokoluokituksena on käytetty kokoluokitusta, jossa koon mittarina on henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosiksi (htv) muunnettuna. Henkilöstö sisältää sekä palkansaajien että yrittäjien työpanoksen. Kokoluokitus on seuraava:

  • Mikro: <10 htv
  • Pieni: 10 ≤ htv < 50
  • Keskisuuri: 50 ≤ htv < 250
  • Suuri: ≥ 250 htv

Yrityksen sijainti

Yrityksen (eli y-tunnuksen) sijainti on tilastossa määritelty Verohallinnolta saadun yrityksen rekisteröintikuntaa kuvaavan muuttujan mukaan. Esimerkiksi Tilastokeskuksen alueellinen yritystoimintatilasto perustuu toimipaikkatason tietoihin. Yrityksen toimipaikkojen sijainti voi joissain tapauksissa poiketa yrityksen sijainnista.

Yrityksen toiminnan aloitusajankohta

Yrityksen toiminnan aloitusajankohdalla viitataan Tilastokeskuksen Yritysrekisterin tietoon yrityksen varsinaisen toiminnan aloituksesta, mikä voi poiketa y-tunnuksen hallinnollisesta perustamisajankohdasta.

Yritysrekisterin toiminnan aloitusajankohta määrittyy sen ajankohdan mukaan, jolloin lähdeaineistojen osalta jokin seuraavista toteutuu: i) y-tunnus on työnantaja- tai alv-rekisterissä, ii) y-tunnus on Verohallinnolta saatavassa Tulorekisteriaineistossa tai iii) y-tunnus on Elinkeinoveroaineistossa (EVR, tuloslaskema- ja tilinpäätösaineisto) tai Maatalousveroaineistossa (MVL).

Yritys

Aineistossa yritys on määritelty y-tunnuksen perusteella. Yritys on sellainen oikeudellinen yksikkö (y-tunnus), joka on Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietojen mukaan aktiivinen. Aktiivisuuden indikaattoreita ovat henkilöstö-, liikevaihto- ja tasetiedot; kts. tarkemmin tiedon lähteistä yllä kohdassa Yrityksen toiminnan aloitusajankohta.

Tuotetut tiedot ja tietojen laatu

Yllä kuvattujen aineistojen tietoja yhdistelemällä ja kuvattuja rajauksia ja määritelmiä soveltaen on tuotettu tietoa 1) yritysten sukupolvenvaihdoksista ja 2) osakeyhtiöiden ja osuuskuntien omistajanvaihdoksista osakekaupoilla.

Osakekauppojen osalta Elinkeinoveroaineisto on tietosisällöltään kattava. Perintöveroaineiston osalta haasteina on puuttuva tieto perinnönjättämispäivämäärästä. Myös perinnön saajan tunnuksen puuttuminen erittelyissä vaikeuttaa perinnön kohteena olevan yrityksen yhdistämistä aineistoon, jossa on tieto sukupolvenvaihdoshuojennuksesta.  

Lahjaveroaineisto on tietosisällöltään perintöveroaineistoa kattavampi.

Ajallisesti tarkasteltuna Elinkeinoveroaineiston tietojen voidaan todeta olevan julkaisun kalenterivuonna t suhteellisen kattavia t-1 vuoden tietojen osalta, mutta aineiston täydentyminen on kuitenkin vielä mahdollista. Tämän vuoksi t-1 vuoden tiedot osakekaupoista julkaistaan ennakollisina.Lahja- ja perintöveroaineiston ajantasaisuuteen haasteita aiheuttaa se, että lahjojen ja perintöjen ensimmäinen varsinainen verotuspäätös voi valmistua noin kaksi vuotta lahjanantopäivämäärän tai perinnönjättäjän kuolinpäivämäärän jälkeen. Näin ollen vuonna t perinnöistä ja lahjoista on saatavilla tilastotietoa kattavasti vuodelta t-3, kun taas vuoden t-2 tiedot voivat vielä täydentyä ja ne julkaistaan ennakollisina.

Yritysten omistajanvaihdokset -tilaston perusjoukon määrittelyssä on käytetty Euroopan yritystilastoasetuksen (EBS) mukaisia kriteereitä. Yritysten omistajanvaihdosten kokeellisessa tilastossa on kuitenkin osakekauppa-aineiston osalta rajauduttu tarkastelemaan vain osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, minkä osalta yritysten lukumäärä yhteensä poikkeaa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston esittämistä lukumääristä myös jatkossa.