Julkaistu: 14.9.2023

Omistajanvaihdoksia osakekaupoilla 1,2 prosentilla yrityksistä vuonna 2022

Vuonna 2021 suomalaisissa yrityksissä toteutui ennakollisten tietojen mukaan yhteensä 3656 omistajanvaihdosta kun huomioidaan sekä osakekaupat että sukupolvenvaihdokset. Yritysten omistajanvaihdosten kokoluokittainen jakauma heijastelee suomalaisen yrityskentän yleistä kokojakaumaa. Osakekauppoina toteutuvat omistajanvaihdokset painottuvat tyypillisesti nuoriin, alle kymmenenvuotiaisiin yrityksiin, kun taas sukupolvenvaihdos on useimmiten osa yrityksen elinkaaren myöhempää vaihetta. Vuonna 2022 omistajanvaihdoksia osakekaupoilla toteutui lukumääräisesti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Sukupolvenvaihdoksia toteutui vuonna 2021 eniten tukku- ja vähittäiskaupassa.

Osakekauppoja suhteellisesti eniten sähkön-, kaasun- ja lämmönhuollon toimialalla

Vuonna 2022 suomalaisissa osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa toteutettiin ennakollisten tietojen mukaan 2896 omistajanvaihdosta osakekaupoilla. Tämä oli 266 osakekauppaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) toteutui 2875 omistajanvaihdosta osakekaupoilla vuonna 2022 eli 99 prosenttia kaikista omistajanvaihdoksista. Osakekauppojen kohteena olleiden yritysten kokoluokittainen jakauma toistaakin suomalaisen yrityskentän yleistä kokoluokittaista rakennetta, jossa yritysmäärä painottuu vahvasti pk-yrityksiin ja erityisesti alle kymmenen henkilötyövuotta työllistäviin mikroyrityksiin. Mikroyritysten osuus kaikista osakekaupoista vuonna 2022 oli 80 prosenttia.

Toimialoittain tarkasteltuna omistajanvaihdoksia osakekaupoilla toteutui lukumääräisesti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla: yhteensä 467 kauppaa. Osaltaan tätä selittää se, että ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ala on toimialoista suurin yritysten lukumäärillä mitattuna. Suhteellisesti eniten (Kuvio 1.) osakekauppoja toteutui sähkön-, kaasun- ja lämmönhuollon toimialalla, jossa omistajanvaihdoksia oli 3,1 prosentissa toimialan yrityksistä.  Sähkön-, kaasun- ja lämmönhuollon toimiala on samalla toiseksi pienin toimiala yrityslukumäärillä mitattuna.

Kuvio 1. Yritysten omistajanvaihdokset: Osakekauppojen osuus toimialan yrityksistä (osakeyhtiöt ja osuuskunnat) vuonna 2022, prosenttia

Vaakapalkkikuva esittää osakekauppojen osuudet kirjaintason toimialaluokkien mukaan yrityksissä vuonna 2022 suurimmasta prosenttiosuudesta pienimpään. Yrityksistä on huomioitu osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Suurin suhteellinen osuus on toimialalla "D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta", jossa osuus on 3,1 prosenttia ja pienimmät osuudet toimialoilla "A Maatalous, metsätalous ja kalatalous", "E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito" sekä "P Koulutus", joissa kaikissa osuus on 0,6 prosenttia. "Toimilat yhteensä" luokalla osuus on 1,2 prosenttia.

Ennakollisten tietojen mukaan omistajanvaihdos osakekaupoilla toteutui vuonna 2022 keskimäärin 1,2 prosentissa yrityksistä, mikä on tilastointiajanjakson 2018–2022 matalin osuus.  Edellisen julkaisun vuotta 2021 koskevat ennakolliset tiedot tarkentuivat hieman ylöspäin, omistajanvaihdoksia osakekaupoilla toteutui keskimäärin 1,4 prosentissa yrityksiä (ennakkotiedoissa 1,3 prosenttia).

Yli puolet, 53 prosenttia, omistajanvaihdoksista osakekaupoilla toteutui alle kymmenenvuotiaissa yrityksissä vuonna 2022. Sekä suhteellisesti että lukumääräisesti tarkasteluna eniten osakekauppoja vuonna 2022 toteutui Uudellamaalla, jossa tehtiin yhteensä 1326 osakekauppaa, mikä vastaa 1,4 prosenttia alueen yrityksistä.

Sukupolvenvaihdoksia eniten Keski-Pohjanmaalla

Vuonna 2021 suomalaisissa yrityksissä toteutui ennakollisten tietojen mukaan 494 sukupolvenvaihdosta. Tämä oli 108 sukupolvenvaihdosta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 toteutui tarkentuneiden tietojen mukaan 602 sukupolvenvaihdosta, kun edellisen julkaisun ennakkotieto oli 536 kappaletta.

Ennakollisten tietojen mukaan sukupolvenvaihdoksia toteutui vuonna 2021 keskimäärin 0,09 prosentissa yrityksistä, mikä on myös tilastointiajanjakson 2018–2021, matalin osuus.  Edellisen julkaisun vuotta 2020 koskevat ennakolliset tiedot tarkentuivat hieman ylöspäin, sukupolvenvaihdoksia toteutui tuolloin 0,11 prosentissa yrityksiä (ennakkotiedoissa 0,1 0 prosenttia).

Kuten osakekaupoilla toteutuneet omistajanvaihdokset, myös sukupolvenvaihdokset ovat hyvin pk-yrityksiin keskittyneitä. Kun tarkastelua syvennetään pk-yritysluokan sisällä, pienten yritysten osuus sukupolvenvaihdoksista on hieman yli viidenneksen, 21 prosenttia, joka on suurempi kuin vastaava osuus osakekaupoilla toteutuneissa omistajanvaihdoksissa, joissa pienten yritysten osuus oli 16 prosenttia vuonna 2021.

Toimialoittain tarkasteltuna sukupolvenvaihdoksia tapahtui suhteellisesti eniten kaivostoiminnan ja louhinnan alalla, jossa sukupolvenvaihdoksia toteutui 0,35 prosentissa toimialan yrityksistä (Kuvio 2.), toisaalta toimiala on pieni ja lukumääräisesti sukupolvenvaihdoksia havaittiin ainoastaan neljä. Suhteellisesti tarkasteltuna sukupolvenvaihdoksia tapahtui toiseksi eniten teollisuudessa, jossa suhteellinen osuus oli 0,30 prosenttia, yhteensä 85 kappaletta. Lukumääräisesti eniten sukupolvenvaihdoksia tapahtui tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla: yhteensä 100 kappaletta, kun tukku- ja vähittäiskaupassa sukupolvenvaihdosten suhteellinen osuus oli 0,18 prosenttia.

Kuvio 2. Yritysten omistajanvaihdokset: Sukupolvenvaihdosten osuus toimialan yrityksistä vuonna 2021, prosenttia

Vaakapalkkikuva esittää sukupolvenvaihdokset kirjaintason toimialaluokkien mukaan yrityksissä vuonna 2022 suurimmasta prosenttiosuudesta pienimpään. Suurin suhteellinen osuus on toimialalla "B Kaivostoiminta ja louhinta", jossa osuus on 0,35 prosenttia ja pienimmät osuudet toimialoilla "R Taiteet, viihde ja virkistys" ja "S Muu palvelutoiminta", joissa osuus on 0,01 prosenttia. "Toimilat yhteensä" luokalla osuus on 0,09 prosenttia.

Alle viidennes, 17 prosenttia, sukupolvenvaihdoksista toteutui alle kymmenenvuotiaissa yrityksissä eli huomattavasti pienempi osuus kuin omistajanvaihdoksissa osakekaupoilla.

Alueellisesti tarkasteltuna vuoden 2021 ennakkotietojen mukaan eniten sukupolvenvaihdoksia tapahtui Keski-Pohjanmaalla (0,19 prosenttia alueen yrityksistä), seuraavaksi eniten Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (0,13 prosentissa alueiden yrityksistä).

Tietojen tarkentuminen

Yritysten omistajanvaihdosten kokeellinen tilasto kuvaa suomalaisessa yrityskentässä tapahtuvia omistajuuden muutoksia yhtäältä osakekauppojen ja toisaalta sukupolvenvaihdosten kautta. Tilasto tarjoaa yrityksen elinkaaren näkökulmasta kaksi erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa yrityksen liiketoiminnan muutosten ja jatkuvuuden tarkasteluun. Osakekauppojen osalta tilastojulkaisu kattaa tiedot ajalta 2018–2022 ja sukupolvenvaihdosten osalta tiedot ajalta 2018–2021. Osakekauppojen osalta vuoden 2022 tiedot ja sukupolvenvaihdosten osalta vuoden 2021 tiedot julkaistaan ennakollisina mutta myös muiden vuosien tiedot voivat tarkentua.

Sukupolvenvaihdosten tilastoinnin pidempi viive johtuu lahja- ja perintöveroaineiston hitaammasta kertymästä. Aineisto täydentyy takautuvasti verotuspäätösten valmistuttua ja siten jo julkaistujen vuosien tiedot voivat tarkentua ylöspäin.

Edelliseen julkaisuun verrattuna myös vuotta 2020 vanhempien vuosien tiedot ovat tarkentuneet. Tarkasteluun saatiin lahja- ja perintöveroaineistoa jo julkaistua aikasarjaa pidemmältä ajanjaksolta. Osa havainnoista tilastoitui näin aiemmin julkaistua aikasarjaa edeltäville vuosille, veropäätöksen ajankohdan mukaan.

Lisätietoja: yliaktuaarit Merja Myllymäki 029 551 3533

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot