Julkaistu: 23.3.2023

Päätoimisia työllisiä 1 969 000 vuonna 2021

Väestön pääasiallisen toiminnan tilastossa työlliset on jaoteltu päätoimisiin työllisiin, työllisiin opiskelijoihin, työllisiin eläkeläisiin, osittaisella perhevapaalla oleviin ja palkkatuetussa työssä oleviin. Vuonna 2021 työllisiä oli yhteensä 2 377 000, joista päätoimisia työllisiä oli 1 969 000 (83 %), työllisiä opiskelijoita 293 100 (12 %), työllisiä eläkeläisiä 82 800 (3 %), osittaisella perhevapaalla olevia 16 800 (1 %) ja palkkatuetussa työssä olevia 15 600 (1 %).

Työttömät on jaoteltu työttömyyden yhtäjaksoisen keston mukaan viiteen eri luokkaan. Vuonna 2021 työttömiä oli yhteensä 271 000 henkilöä, joista 0–2 kuukautta oli ollut työttömänä 75 900 (28 %), 3–6 kuukautta 49 500 (18 %), 7–12 kuukautta 40 600 (15 %), 13–36 kuukautta 81 200 (30 %) ja yli 36 kuukautta 23 900 (9 %). 

Opiskelijat, koululaiset ja eläkeläiset 

Opiskelijoiden ja koululaisten ryhmä on jaoteltu 9.- tai 10.-luokkalaisiin, tutkintoa Suomessa suorittaviin, työvoimakoulutuksessa oleviin ja opintotukea saaviin, jotka eivät ole Suomessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijoita ja koululaisia oli yhteensä 423 000 vuonna 2021, joista 69 400 (16 %) oli 9. tai 10. luokkaa käyviä koululaisia, 333 000 (79 %) suoritti tutkintoon johtavaa koulutusta Suomessa, 10 100 (2 %) oli työvoimakoulutuksessa ja 10 400 henkilöä (2 %) sai opintotukea, mutta ei ollut tutkintoon johtavassa koulutuksessa Suomessa. 

Eläkeläiset on jaoteltu päätoimisiin eläkeläisiin, vuoden aikana eläköityneisiin sekä vuoden aikana työskennelleisiin koko vuoden eläkkeellä olleisiin. Vuonna 2021 eläkeläisiä oli kaiken kaikkiaan 1 444 500, joista päätoimisia eläkeläisiä oli 1 304 300 (90 %), vuoden aikana eläköityneitä oli 46 600 (3 %) ja vuoden aikana työskennelleitä koko vuoden eläkkeellä olleita 93 600 (6 %).  

Muiden työvoiman ulkopuolisten joukossa erilaisia väestöryhmiä 

Muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmä koostuu niistä henkilöistä, jotka eivät luokitu mihinkään muihin pääasiallisen toiminnan luokkiin. Muut työvoiman ulkopuolella olevat on jaoteltu työvoimapoliittisissa aktiivipalveluissa oleviin, vuoden aikana työskennelleisiin, omaisuustuloilla eläviin, alle 3-vuotiaiden lasten kotivanhempiin, 18–29 vuotiaisiin ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleviin nuoriin, kotona vanhempiensa luona asuviin aikuisiin, vailla vakinaista asuntoa oleviin, tuloja tai tulonsiirtoja vuoden aikana saaneisiin sekä muihin tuntemattomiin. 

Kaiken kaikkiaan muita työvoiman ulkopuolisia oli 173 600 vuonna 2021. Heistä 23 900 (14 %) kuului työvoimapoliittisten aktiivipalveluiden piiriin, 34 700 (20 %) oli tehnyt vähän työtä vuoden aikana, 2 700 (2 %) oli omaisuustuloilla eläviä, 18 500 (11 %) oli alle kolmevuotiaiden lasten kotivanhempia, 8 700 (5 %) oli 18–29-vuotiaita ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia nuoria, 5 900 (3 %) oli kotona vanhempiensa luona asuvia aikuisia ja 2 500 (1 %) oli vailla vakinaista asuntoa olevia. Henkilöitä, jotka eivät luokittuneet yllä oleviin ryhmiin, mutta joilla löytyi tuloja tai tulonsiirtoja verotustiedoista, oli 34 700 (20 %).

Jäljelle jäävä muut tuntemattomat -ryhmä sisältää 41 900 (24 %) henkilöä. Heille ei löydy verotustietojen perusteella tuloja tai tulonsiirtoja tilastovuodelta. Heistä enemmistö (65 %) on ulkomailla syntyneitä. Tämä joukko on saattanut poistua maasta.

Kokeellinen tilasto tuo väestön toiminnan monimuotoisuuden esiin

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto julkaisee vuosittain tietoa väestön pääasiallisesta toiminnasta. Luokittelu perustuu tietoihin henkilön taloudellisesta toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät. Työvoiman ulkopuolella olevia ovat 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, eläkeläiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat. Luokat ovat toisensa poissulkevat. 

Työssäkäyntitilaston kokeellisessa väestön pääasiallisen toiminnan tilastossa pääasiallisen toiminnan luokkia jaetaan tarkempiin alaluokkiin siten, että pääluokkiin ei tule muutoksia.

Tulorekisteri ja muut tilaston käytössä olevat rekisteriaineistot tarjoavat mahdollisuuden kuvata väestön taloudellista toimintaa entistä kattavammin tuoden esiin väestön toiminnan monimuotoisuuden. Väestön pääasiallisen toiminnan kokeellista tilastoa tuotetaan tilastovuodesta 2019 lähtien.

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Elina Pelkonen 029 551 3011

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot