Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilaston menetelmäseloste

Kuukausittaiset tiedot väestön pääasiallisesta toiminnasta tuotetaan kaikille Suomessa kuukauden lopussa vakinaisesti asuville henkilöille. Tilaston perusjoukko on sama kuin väestön ennakkotilastossa. Tilaston lähdeaineistoina käytetään hallinnollisia rekistereitä ja muita rekisteripohjaisia tietoaineistoja. Tämän kokeellisen tilaston tuotannossa käytetään viiden eri rekisterin tai tietoaineiston tietoja.

Käytetyt aineistot ovat: 

  • Väestötietojärjestelmä (DVV)  
  • tulorekisteri 
  • työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnhakijarekisteri
  • Eläketurvakeskuksen YEL/MYEL-vakuutettujen rekisteri
  • KOSKI-tietovaranto opintotiedoista

Keskeistä tilaston tuotannossa on se, että rekistereiden tunnusjärjestelmät ovat niin hyvät, että eri tietojen yhdisteleminen on mahdollista. Rekisterit voivat sisältää päällekkäistä tietoa, osin myös ristiriitaista tietoa. Olennaista on, että rekisterit täydentävät toisiaan.

Väestön pääasiallisen toiminta tuotetaan rekisteriestimointimenetelmällä, jossa käyttämällä hyväksi samanaikaisesti useita rekisteriaineistoja määritellään jokaiselle henkilölle pääasiallisen toiminnan luokka. Vaikka henkilö täyttäisi useamman eri pääasiallisen toiminnan luokan kriteerit, hän voi kuulua niistä vain yhteen. Päättelyjärjestys ratkaisee sen, mihin luokkaan henkilö kuuluu. Henkilöt sijoitetaan pääasiallisen toiminnan luokkiin määrätyssä järjestyksessä. Kukin henkilö sijoitetaan päättelyn edetessä ensimmäiseen mahdolliseen luokkaan, jonka kriteerit hän täyttää.

Kuukausittainen väestön pääasiallisen toiminnan päättely

Kuukausittaisen väestön pääasiallisen toiminnan päättely alkaa 0–14-vuotiaista, jotka päätellään henkilön iän perusteella 0–14-vuotiaiden luokkaan.

Tämän jälkeen päätellään työlliset, eli yrittäjät ja palkansaajat. Päättely tehdään tulorekisteristä palkanmaksukauden perusteella. Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkkaa maksetaan. Palkoiksi lasketaan seuraavat palkkojen tulolajit: palkka yhteissumma (101), aikapalkka (201), provisiopalkka (220), urakkapalkka (227) sekä sijaismaksajan maksamat palkat.

Yrittäjiksi päätellään ne YEL- tai MYEL-vakuutetut (18–68-vuotiaat) henkilöt, jotka ovat maksaneet itselleen palkkaa kuun aikana yli 0 euroa ja joilla on tulorekisterissä palkanmaksukausi voimassa kuun viimeisellä viikolla. Lisäksi yrittäjiksi päätellään starttirahaa kuun lopussa saaneet yli 17-vuotiaat.

Yrittäjien jälkeen päätellään palkansaajat. Ensimmäiseksi päätellään palkansaajiksi TYEL-vakuutetut (17–68-vuotiaat) henkilöt, jotka ovat saaneet palkkaa kuun aikana yli 0 euroa ja joilla palkanmaksukausi on voimassa kuun viimeisellä viikolla. Seuraavaksi päätellään palkansaajiksi myös kuun viimeisenä päivänä palkkatuetussa työssä olevat yli 17-vuotiaat. Lopuksi päätellään palkansaajiksi myös kaikki yli 14-vuotiaat henkilöt, joiden palkanmaksukausi on voimassa kuun lopussa.

Seuraavaksi päätellään työttömiksi kaikki 17–67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat työ- ja elinkeinoministeriön työnhakijarekisterin mukaan työttömiä kuun viimeisenä päivänä. Työttömiksi lukeutuvat sekä TE-toimistoihin rekisteröityneet työttömät työnhakijat että kokoaikaisesti lomautetut. Tämän jälkeen päätellään työttömiksi myös muut 17–67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat saaneet työttömyysetuuksia niin, että työttömyysetuuksien ansaintajakso on voimassa kuun viimeisenä päivänä. Näitä henkilöitä ovat työvoimapoliittisissa aktiivipalveluissa, kuten omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa, olevat.

Työttömien jälkeen päätellään opiskelijat ja koululaiset. Opiskelijoiksi päätellään ensin henkilöt, jotka ovat saaneet tulorekisterin mukaan opintorahaa kuun viimeisenä päivänä (ansaintajakso voimassa). Sen jälkeen päätellään opiskelijoiksi työnhakijarekisterin mukaan työvoimakoulutuksessa kuun viimeisenä päivänä olleet, jotka eivät tulleet päätellyiksi työttömiksi työttömyysetuuden perusteella. Seuraavaksi opiskelijoiksi ja koululaisiksi päätellään KOSKI-tietovarannosta peruskoulun 9. ja 10- luokkaa käyvät sekä toisen asteen opiskelijat. Lopuksi lisätään vielä kaikki jäljellä olevat iältään 15–17-vuotiaat sillä oletuksella, että he ovat oppivelvollisia. Rekisteriaineistojen puutteiden vuoksi opiskelijoista jäävät tässä tilastossa puuttumaan ne henkilöt, jotka ovat korkeakoulussa, mutta eivät nosta opintorahaa.

Opiskelijoiden ja koululaisten jälkeen päätellään eläkeläiset. Eläkeläiseksi päätellään henkilöt, joilla on ollut jonkin eläkkeen ansaintajakso voimassa kuukauden viimeisenä päivänä.

Varusmiehet- ja siviilipalvelusmiehet päätellään eläkeläisten jälkeen. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat saaneet päivärahaa asevelvolliselle, reserviläiselle, pelastusopiston koulutettavalle tai siviilipalveluvelvolliselle, ansaintajakson ollessa voimassa kuun viimeisenä päivänä.

Ennen muiden työvoiman ulkopuolella olevien päättelyä päätellään vielä yrittäjiksi ne yli 17-vuotiaat henkilöt, jotka olivat Eläketurvakeskuksen rekisterin mukaan YEL/MYEL-vakuutettuja edellisenä vuonna. Rekisteriaineistojen puutteiden vuoksi yrittäjistä jää puuttumaan ne uudet yrittäjät, jotka eivät maksa itselleen palkkaa. Lisäksi jää uupumaan kaikki ne yrittäjät, jotka eivät ole vakuuttaneet toimintaansa (esim. tilanteessa, jossa henkilö ei ole iän puolesta vakuuttamisvelvollinen).

Jäljelle jäävä muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmä koostuu niistä henkilöistä, jotka eivät luokittuneet mihinkään muihin pääasiallisen toiminnan luokkiin. Tässä ryhmässä voi olla esimerkiksi pienten lasten vanhempia, opiskelijoita tai muuna ajankohtana työtä tehneitä. Lisäksi tässä ryhmässä voi olla maasta pois muuttaneita henkilöitä.

Alla olevassa taulukossa on kuukausittaisen väestön pääasiallisen toiminnan päättelyn ehdot päättelyjärjestyksen mukaisesti helmikuussa 2023.

Taulukko. Väestön pääasiallisen toiminnan päättelyn ehdot 2023M02

 

Pääasiallisen toiminnan päättelyn ehto  

Pääasiallisen toiminnan luokka  

Lukumäärä 

Alle 15-vuotias  

0–14-vuotiaat  

838 000  

Yrittäjäpalkkaa saavat, YEL/MYEL-vakuutetut (tulorekisteri)  

Työlliset  

86 000  

Starttirahaa saavat (TEM)   

Työlliset  

7 000  

Palkansaajat, TYEL-vakuutetut (tulorekisteri)   

Työlliset  

2 130 000  

Palkkatuetussa työssä olevat (TEM)  

Työlliset  

11 000  

Muut palkansaajat (tulorekisteri)   

Työlliset  

43 000  

Työtön työnhakija (TEM)  

Työttömät  

230 000  

Työttömyysetuuksia saavat (tulorekisteri)   

Työttömät  

58 000  

Opintorahaa saavat (tulorekisteri)   

Opiskelijat ja koululaiset   

137 000  

Työvoimakoulutuksessa kuun lopussa (TEM)  

Opiskelijat ja koululaiset   

2 000  

Peruskoulun 9. ja 10-luokkaa käyvät ja toisen asteen opiskelijat (KOSKI-tietovaranto)    

Opiskelijat ja koululaiset   

153 000  

Eläkettä saavat (tulorekisteri)   

Eläkeläiset  

1 442 000  

Asevelvollisten päivärahaa saavat (tulorekisteri)   

Varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet  

17 000  

Edellisenä vuonna YEL/MYEL-vakuutetut (ETK)  

Työlliset  

124 000  

Loput päätellään muiksi työvoiman ulkopuolella oleviksi  

Muut työvoiman ulkopuolella olevat   

288 000  

Yhteensä  

 

5 566 000 

Toimiala ja työnantajasektori

Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastossa julkaistaan työllisille toimiala kirjaintasolla. Toimiala tuotetaan työssäkäyntitilaston tietojen perusteella. Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilaston toimialatiedot ovat ennakollisia siihen asti, kunnes työssäkäyntitilaston kyseisen tilastovuoden toimialatiedot valmistuvat. Ennakolliset luvut päivittyvät jokaisella julkaisukerralla sitä ennen. Työssäkäyntitilaston toimialatiedot julkaistaan vuoden viiveellä.

Työssäkäyntitilastossa työllisille tuotetaan toimiala ensisijaisesti työ- tai yrittäjäsuhteen toimipaikan perusteella. Etenkin yrittäjien toimialan määrittämisessä käytetään myös yritystason tietoja. Toimipaikkojen ja yritysten toimialat saadaan pääasiassa Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Työllisten toimipaikat kerätään työssäkäyntitilastossa monitoimipaikkaisille yrityksille ja paikallishallinnon yksiköille suunnatuilla suorilla tiedonkeruilla sekä hallinnollisista rekistereistä, kuten tulorekisteristä.

Koska työssäkäyntitilaston toimialatiedot valmistuvat vuoden viiveellä, väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilaston uusimmat toimialatiedot perustuvat pitkälti edellisen vuoden tietoihin ja osalle työllisistä toimialatieto joudutaan estimoimaan. Ennakollisten ja lopullisten tietojen välillä ei ole kuitenkaan havaittu suurta eroa. Eniten lopullisista tiedoista poikkeaa toimialaltaan tuntemattomiksi jäävien työllisten määrä.

Työllisten työnantajasektoritiedot tuotetaan väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastossa työllisen Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnuksen mukainen työnantajasektoritieto saadaan yritysrekisteristä.