Julkaistu: 8.7.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani
2 976 euroa toukokuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan toukokuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 976 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 113 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 139 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 000 euroa toukokuussa 2021, joka oli 1,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 5,7 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 2,7 prosenttia 3 320 euroon ja naisten nousi 1,4 prosenttia 2 766 euroon toukokuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 4,6 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 6,8 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli toukokuussa noin 2 320 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 182 000, palkkiotulonsaajia 57 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 81 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia

Koronakriisi vaikutti erityisesti nuorten palkansaajien lukumääriin

Toukokuun 2021 tilaston valmistuttua on mahdollista tehdä vuosimuutosvertailuja koronakriisiä edeltävästä ajasta, suurimpien vaikutusten ajalta keväältä 2020 sekä pahimman kriisin ollessa hellittämässä keväällä 2021. Jotta kausivaihtelut eivät sekoita vertailua, kannattaa se tehdä eri vuosien samoilta kuukausilta. Yksi kiinnostavimmista aiheista on tarkastella palkkatulonsaajien ansio- ja lukumääräkehitystä ikäluokittain koronakriisin yli.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston tietojen mukaan mediaanipalkka on noussut vuosittain vuodesta 2019. Ikäryhmäkohtaisessa vertailussa tulee ilmi, että 30-59 -vuotiailla palkansaajilla mediaanipalkka oli pienempi vuoden 2020 toukokuussa kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Ero oli suurimmillaankin kuitenkin vain noin 60 euroa kuussa sekä 35-39 -vuotiaiden että 40-44 -vuotiaiden ikäryhmässä. Pahimman koronakriisin hellittäessä vuoden 2021 toukokuussa mediaanipalkka oli jokaisessa ikäluokassa jälleen joko samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2019.

Mediaanipalkan kasvun tasaisuutta koronakriisin aikana selittää osaltaan palkkatulonsaajien kokonaismäärien vaihtelut. Koronakriisin myötä jokaisessa ikäryhmässä palkkatulonsaajien määrät laskivat vuosien 2019 ja 2020 välillä. Suhteellisesti eniten väheni 70-74 -vuotiaiden palkkatulonsaajien määrä, 37,0%, sekä alle 30-vuotiaiden palkkatulonsaajien määrä, 18,4%. Määrällisesti iäkkäimpien palkkatulonsaajien muutos oli kuitenkin pienin ja nousi vuonna 2021 miltei samalle tasolle vuoden 2019 määrään nähden. Nuorimmissa ikäryhmissä koronakriisi näytti vaikuttaneen vielä tänäkin vuonna palkkatulonsaajien määrään. Alle 30-vuotiaita palkkatulonsaajia oli vuoden 2021 toukokuussa edelleen 7,5% vähemmän kuin vuonna 2019.

Muissa ikäryhmissä palkkatulonsaajien kokonaismäärä on palautunut miltei ennalleen vuoden 2020 notkahduksesta. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin 50-54 -vuotiaat palkkatulonsaajat, joita oli vuoden 2021 toukokuussa 6,8% vähemmän kuin vuonna 2021. Muutos selittyy kuitenkin osaltaan ikäluokan pienemisellä.  50-54 -vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia on vuonna 2021 arviolta noin 5,1% vähemmän kuin vuonna 2019. Lisäksi 60-64 -vuotiaiden ikäryhmässä palkkatulonsaajien kokonaismäärä oli tänä vuonna 4,7% korkeampi kuin vuonna 2019, mikä viittaa esimerkiksi eläkkeellesiirtymisiän trendinomaiseen nousuun.

Viimeisimpien kuukausien osalta tilaston luvut ovat vielä ennakollisia, koska tulorekisterin tietoihin tulee vielä täydennystä. Muutokset ovat suuruudeltaan korkeintaan parin promillen luokkaa.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot