Julkaistu: 8.2.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 958 euroa joulukuussa 2020

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan joulukuussa 2020 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 958 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 007 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 187 euroa tai enemmän. Pelkkien palkkatulojen mediaani oli 3 000 euroa ja palkkiotulojen 350 euroa. Kustannusten korvausten mediaani oli 194 euroa.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 ja 2020

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilasto kuvaa tulonsaajia henkilötasolla

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilasto kuvaa Suomessa maksettuja palkkoja, palkkioita ja kustannusten korvauksia kuukausittain. Tilasto kuvaa tulonsaajia henkilötasolla eli, jos henkilö saa tuloja useammalta maksajalta, on hänen tietonsa eri työsuhteista yhdistetty. Henkilöt luokitellaan palkkatulonsaajaksi, palkkiotulonsaajiksi ja yrittäjiksi. Yrittäjistä tässä tilastossa on mukana vain osa kaikista yrittäjistä, sillä tulorekisterissä on tiedot vain yrittäjien palkka- ja palkkiotuloista, ei kaikista yrittäjätuloista.

Tilaston aikasarjat kattavat tammi-joulukuun tiedot vuosilta 2019 ja 2020. On kuitenkin huomioitava, että tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen määrät kertyvät säännönmukaisesti vielä noin kolme kuukautta tarkastelukuukauden jälkeen. Vuoden 2020 loka-joulukuun tulonsaajien lukumäärät tarkentuvat vielä tilaston julkistamisajankohdan jälkeen. Tulonsaajien lukumäärä kasvaa kuitenkin niin vähän, että ne eivät vaikuta tilaston muihin tunnuslukuihin merkittävästi. Loka-joulukuun 2020 tietoihin oletetaan kertyvän noin yhden promillen verran lisää tulotietoja aikaisempien kuukausien kertymätietojen tarkastelun perusteella. Tämä julkistus käsittelee siksi pelkkien lukumäärätietojen osalta syyskuuta 2020, joka on viimeisin kuukausi, johon ei ole enää odotettavissa merkittävää lisäkertymää. Tietokantataulukoissa kaikki tiedot on kuitenkin julkaistu joulukuuhun 2020 saakka.

Palkka- ja palkkiotuloja saaneiden yleisin tuloluokka 2 500–2 999 euroa syyskuussa 2020

Syyskuussa 2020 palkkatuloiksi laskettavia tuloja maksettiin 2,3 miljoonalle henkilölle, palkkiotuloja 175 000:lle ja kustannusten korvauksia 449 000 henkilölle. Kun tarkastellaan palkka- ja palkkiotuloja saaneiden miesten ja naisten lukumäärää tuloluokittain, yleisin tuloluokka sekä miehillä että naisilla oli 2 500–2 999 euroa kuukaudessa. Naisia oli tässä tuloluokassa 214 000 ja miehiä 171 000.

Kuvio 2. Palkka- ja palkkiotuloja saaneiden miesten ja naisten lukumäärä tuloluokittain (€/kk) syyskuussa 2020

Naisia enemmän alemmissa tuloluokissa

Vaikka naisten ja miesten yleisin tuloluokka syyskuussa 2020 oli sama 2 500–2 999 euroa kuukaudessa, oli palkka- ja palkkiotulojen tasossa eroa naisten ja miesten välillä. Naisia oli enemmän kaikissa alimmissa tuloluokissa luokkaan 2 500–2 999 euroa kuukaudessa saakka. Miehiä oli taas enemmän kaikissa ylemmissä tuloluokissa tuloluokasta 3 000–3 499 euroa kuukaudessa lähtien. Eroa selittää osaltaan mies- ja naisvaltaisten alojen erot, mutta tässä tilastossa myös osa-aikainen työskentely, jota naiset tekevät yleisemmin kuin miehet. Tilastokeskuksen kokeellinen tilasto Tulorekisterin palkat ja palkkiot kattaa kaikki maksetut palkka- ja palkkiotulot työsuhteen koko- tai osa-aikaisuudesta riippumatta.

Korona-kevät koetteli erityisesti kaikkein nuorimpia ja vanhimpia palkkatulonsaajia

Palkkatulonsaajien määrä laski 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä 13 prosenttia vuoden 2020 toukokuussa vuoden 2019 toukokuuhun verrattuna. Tähän ikäryhmään kuului noin viidesosa kaikista palkkatulonsaajista. Palkkatulonsaajien määrä tippui vielä voimakkaammin 0–19-vuotiaiden ja yli 69-vuotiaiden ikäryhmissä huhti-toukokuussa 2020 vuoden 2019 vastaavista kuukausista. 0–19-vuotiaiden ikäryhmässä pudotusta toukokuussa oli 28 prosenttia ja yli 69-vuotiaiden ikäryhmässä pudotusta oli 36 prosenttia. Näissä ikäryhmissä oli kuitenkin vain pieni osa kaikista palkkatulonsaajista. Kaikista palkkatulonsaajista 2,4 prosenttia oli 0–19-vuotiaita ja 0,4 prosenttia yli 69-vuotiaita toukokuussa 2020.

Koronan vaikutus oli siis suurin nuoriin ja iäkkäisiin palkkatulonsaajiin, eli niihin ikäryhmiin, joissa tehdään eniten satunnaista tai osa-aikaista työtä. Toukokuun jälkeen suurin romahdus palkkatulonsaajien määrässä oli ohi, mutta erityisesti alle 30-vuotiaiden ja yli 69-vuotiaiden palkkatulonsaajien määrät pysyivät loppuvuodesta 2020 vuotta 2019 heikommalla tasolla.

Kuvio 3. Palkkatulonsaajien lukumäärän kuukausittainen vuosimuutos ikäryhmittäin vuonna 2020

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot