Menetelmäseloste

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja (2017=100) perustuu kolmeen eri tietolähteeseen: rakennusyritysten korjausrakentamisen vuositilastoon, Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoon ja Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietoihin.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tiedonkeruun pohjalta saadaan ositteittain tieto korjausrakentamisen osuudesta koko talonrakennustoiminnassa vuosittain. Näihin ositteisiin kuuluville yrityksille haetaan Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta liikevaihtotieto sekä Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatiedoista tieto yrityksen tekemien urakoiden arvosta kuukausittain. Yrityksille haetuista kuukausittaisista tiedoista erotetaan korjausrakentamisen osuus ositekohtaisella kertoimella. Saadut korjausrakentamisen arvot summataan kuukausittain yhteen tasosarjaksi ja niistä muodostetaan pisteluvut.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen vuoden 2018 otoskehikko sisältää kaikki vähintään viisi henkilöä työllistäneet rakennusyritykset (41-43, TOL 2008). Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskentaan otetaan nämä yritykset seuraavin rajauksin: Toimialalla 42 maa ja vesirakentaminen toimivat yritykset jätetään pois, koska korjausrakentamisen suhdannekuvaaja keskittyy toistaiseksi vain talonrakentamiseen. Toimialalla 43120 rakennuspaikan valmistelutyöt toimivat yritykset jätetään pois, koska sen ei katsota kuuluvan korjausrakentamiseen.

Suurin osa rakennusyrityksistä (84 %) on pieniä, alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Pienten yritysten osuus on lähes yhtä merkittävä kaikilla rakentamisen toimialoilla 41-43. Alle 5 henkilöä työllistävien rakennusyritysten liikevaihto on kuitenkin vain 15 % koko rakentamisen liikevaihdosta.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tiedonkeruusta saadaan laskettua ositteittain korjausrakentamisen osuus näille yrityksille. Korjausrakentamisen osuus lasketaan ositteittain vuosien 2016-2018 keskiarvona. Ositteina käytetään rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastoinnissa käytettävää ositusta, joka huomio yrityksen koon ja toimialan kaksinumerotasolla. Vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset otetaan mukaan rakennusyritysten korjausrakentamisen tiedonkeruuseen joka vuosi. Alle 50 henkilöä työllistävät yritykset valitaan korjausrakentamisen tiedonkeruuseen satunnaispoiminnalla eivätkä ne valikoidu tiedonkeruuseen säännöllisesti. Näille yrityksille kolmen vuoden keskiarvo saadaan vain ositteittain.

Näin valituille rakennusyrityksille haetaan kohdekuukausittain Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta liikevaihtotieto sekä Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatiedoista yrityksen tekemien urakoiden arvotieto. Näistä tiedoista saadaan yhteenlaskemalla tasosarjat, joista muodostetaan pisteluvut. Urakkatiedot kertyvät useiden kuukausien ajan. Alunperin pistelukuja muodostettaessa urakkatietojen kertymisviive otettiin huomioon siten, että urakoiden arvoa vertailtaessa käytettiin vertailuaineistoa, joka oli aikanaan ehtinyt kertyä yhtä pitkään kuin laskettavan kohdekuukauden aineisto. Aineiston kertymäviiveen on havaittu pienentyneen ja siksi vertailuaineiston rajauspäivää on tarkistettu eteenpäin. Kertymäviiveen ennustaminen vielä lyhyen aikaa katkottomasti saatavissa olleesta aineistosta on erittäin hankalaa. Lisätiedon karttuessa kertymäviiveen muutokset pyritään huomioimaan vertailuaineiston rajauksessa tulosten osuvuuden parantamiseksi.

Yrityksittäin korjausrakentamisen osuus voi vaihdella vuosittain erittäin paljon. Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilaston julkaisuviiveen takia joudutaan korjausrakentamisen osuudesta käyttämään tilastovuoteen verrattuna jopa kaksi vuotta vanhaa tietoa korjausrakentamisen osuudesta. Vuoden 2020 alussa tuorein saatavilla oleva tieto koskee vuotta 2018. Kolmen vuoden keskiarvoa käyttämällä saadaan korjausrakentamisen osuus laskettua tukevammin. Näistä syistä johtuen korjausrakentamisen suhdannekuvaajassa (2017=100) käytetään vuosien 2016-2018 keskiarvoa. Rakennusyritysten korjausrakentamisen osuus lasketaan ositteittain. Tämä toimenpide tuo lisää vakautta korjausrakentamisen osuuteen ja mahdollistaa rakennusyritysten korjaukset -tiedonkeruuseen vastaamattomien rakennusyritysten suhdannekehityksen käyttämisen suhdannekuvaajassa, jonka seurauksena kuvaajassa käytettävien yritysten joukko kymmenkertaistuu.