Julkaistu: 6.5.2021

Korjausrakentamisen hinnat ovat nousseet kiinteistöjen omistajien näkökulmasta maltillisesti

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin mukaan korjausurakoiden hinnat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana. Tilastokeskuksen julkaisema uusi kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana. Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Syksyn 2020 keruu toteutettiin syys-marraskuussa ja kevään 2021 keruu helmi-huhtikuussa.

Vuokrataloyhtiöiden mukaan korjausurakat ovat kallistuneet vuoden 2021 keväällä 1,2 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden mukaan 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Julkisyhteisöjen hintaindikaattori pysyi vuodentakaisella tasolla 2021 keväällä toteutetussa kyselyssä. Kiinteistön omistajien vastauksista yhdistetty korjausrakentamisen hinnan vuosimuutos on 0,5 prosenttia.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamansa korjaushankkeen lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta eriteltynä eri remonttityyppeihin. Kaikki remonttityypit kallistuivat vuodentakaiseen verrattuna. Putkiremonttien ja vuosikorjausten vuosinousu on pienempi keväällä 2021 kuin syksyllä 2020. Julkisivu- ja kattoremonttien hintojen nousu on kiihtynyt hiukan syksystä 2020.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Rakennusyritysten aliurakoiden hinnat lähes vuodentakaisella tasolla

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjausrakentamiseen sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Syksyllä 2020 toteutetussa kyselyssä aliurakoiden hinnat olivat halventuneet erityisesti uudisrakentamisessa, jolloin uudisrakentamisen aliurakoiden hinnat laskivat 2,2 prosenttia vuoden 2019 syksystä.  Kevään 2021 kyselyssä korjaus- sekä uudisrakentamiseen hankitut aliurakoiden hinnat olivat vuodentakaisella tasolla.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tässä julkaisussa on esitelty tuloksia korjausrakentamisen hintakehityksestä erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta. Nämä näkökulmat yhdistävän kokonaisindikaattorin aggregointia kehitetään vielä, ja se julkistetaan mahdollisesti tulevaisuudessa.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään tarkoituksella hintakäsitettä eri tavalla riippuen vastaajatahosta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa sellaisten eri tahojen kautta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Kokeellista korjausrakentamisen hintaindikaattoria on tarkoitus kehittää edelleen ja arvioida, voidaanko esimerkiksi näitä erilaisia näkökulmia yhdistää yhdeksi korjausrakentamisen hintaa kuvaavaksi kokonaisindikaattoriksi. Sopivan yhdistämistavan löytyessä kokonaisindikaattori julkaistaan myöhemmin osana tätä kokeellista tilastoa.

Lisätietoa uuden indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Taulukot