Statistiska principer och kvalitet

Producenterna av officiell statistik följer i sin statistikproduktion

  • FN:s statistikkommissions principer för officiell statistik
  • Riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice, CoP)
  • yrkesetik
  • FN:s allmänna processmodell (Generic Statistical Business process Model, GSBPM)
  • rekommendationerna av delegationen för FOS  

Principer för officiell statistik

De principer som godkänts av FN:s statistiska kommission fastställer rättigheterna och förpliktelserna i samhället för producenterna av officiell statistik samt de viktigaste principerna som ska följas vid sammanställning och publicering av statistik. Sådana principer är bl.a. tillförlitlighet och dataskydd i statistiken.

Riktlinjerna för europeisk statistik

Producenterna av statistik som hör till det europeiska statistiksystemet följer riktlinjerna för europeisk statistik när de framställer statistik.

Riktlinjerna gäller statistikmyndigheternas oberoende och ansvar samt kvaliteten på processer och uppgifter som publiceras. Principerna överensstämmer med de principer för officiell statistik som godkänts av FN:s statistikkommission och kompletterar dem. Principerna överensstämmer också med principerna för det europeiska kvalitetspriset (EFQM).

Yrkesetik

Statistikcentralens yrkesetiska principer följer Internationella statistikinstitutets (International Statistical Institute, ISI) yrkesetiska deklaration, som innehåller de etiska principer som samtliga personer inom statistikbranschen ska iaktta gentemot samhället, kunder och partners. Statistikcentralens yrkesetiska guide baserar sig på ISI:s deklaration.

Allmän modell för statistikprocessen

Statistikcentralen och övriga statistikproducenter tillämpar i sin verksamhet den allmänna processmodellen för statistikföring (Generic Statistical Business Process Model, GSBPM). Modellen är en beskrivning av statistikproduktionsprocessen (statistikföringsprocessen) som upprätthålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa UNECE och de europeiska statistikbyråerna.

FOS-delegationens rekommendationer

Kvaliteten på och publiceringen av Finlands officiella statistik styrs med hjälp av de rekommendationer som utfärdats av Delegationen för Finlands officiella statistik.

Kvalitetskriterierna är kompatibla med riktlinjerna för europeisk statistik och de definierar vilka faktorer man ska beakta när det gäller statistikprodukternas kvalitet. Rekommendationen om kvalitetsbeskrivningen definierar hur statistikens kvalitet ska beskrivas vid publiceringen av uppgifterna. Publiceringsanvisningarna beskriver publiceringssätt, uppgifter som lämnas till användaren och hur uppgifterna presenteras. I rekommendationerna om dataskydd ingår de viktigaste lagbaserade verksamhetsriktlinjerna och rekommendationerna.  

Kvalitetslöfte om Finlands officiella statistik

Producenterna av Finlands officiella statistik förbinder sig i all sin verksamhet till god kvalitet.