Delegationen för Finlands officiella statistik

Delegationen för Finlands officiella statistik verkar som ett gemensamt forum för myndigheter som producerar statistik när det gäller främjande av riktlinjerna för utveckling av statistikväsendet och av målsättningarna för koordinering av det europeiska statistiksystemets nationella nivå. Delegationen har verkat sedan år 2002. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.1.2021–31.12.2023.

Delegationens uppgift

Delegationens uppgift:

 • främja det nationella statistiksamarbetet och utveckla statistikproduktionen i enlighet med riktlinjerna för utveckling av statistikekosystemet 2021-2023 och målen för det europeiska statistikprogrammet,
 • främja verkställandet av riktlinjerna för europeisk statistik (COP) och stöda peer review,
 • stödja utarbetandet av kvalitets- och metodanvisningar samt utbytet av kunnande och information,
 • främja den officiella statistikens synlighet och kännedom om den,
 • utveckla produktionen av enhetlig, högklassig och tillförlitlig officiell statistik som motsvarar kundernas behov.

Delegationen kan anordna seminarier och workshoppar om aktuella frågor inom statistikekosystemet som man anser vara viktiga. Delegationen kan också tillsätta sektioner eller arbetsgrupper för beredning av sina uppgifter.

Dokument

Ordförande

Ville Vertanen, överdirektör, Statistikcentralen

Medlemmar

 • Faiz Alsuhail, Naturresursinstitutet
 • Saara Saari, Lantmäteriverket
 • Jorma Jantunen, Finlands miljöcentral
 • Oona Pentala-Nikulainen, Institutet för hälsa och välfärd
 • Juha-Pekka Konttinen, Traficom
 • Jukka Hoffren, Statistikcentralen
 • Satu Elho, Statistikcentralen
 • Tiina Palotie-Heino, Pensionsskyddscentralen
 • Minna Rantamäki, Meteorologiska institutet
 • Vesa Ylönen, Folkpensionsanstalten
 • Jussi Vasanen, Migrationsverket
 • Ilppo Alatalo, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Christina Telasuo, Tull
 • Petri Syvänen, Arbets- och näringsministeriets
 • Johanna Lehtimäki, Arbetshälsoinstitutet
 • Reetta Moilanen, Statistikcentralen
 • Mervi Ukkonen, Statistikcentralen

sekreterare Matti Kokkonen, Statistikcentralen.

Delegationen har rätt att höra ett nödvändigt antal sakkunniga.