Dataskyddsbeskrivning 2.1.2020: Bostadsbidragsmaterial för hyresstatistiken

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Martti Korhonen, tfn 029 551 3451,
asuminen.hinnat@stat.fi

 

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Bostadsbidragsmaterial för hyresstatistiken

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa den årliga hyresstatistiken

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Registret omfattar permanent bebodda hyresbostäder, som bebos av personer som erhåller bostadsbidrag.

Uppgiftstyper i registret

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, bostadens adress

Känsliga uppgifter: erhållande av bostadsbidrag

Övriga uppgifter:

- verkliga boendekostnader

- form av bostadsbidrag

- är det fråga om en statsbelånad bostad

- bostädernas byggnads- och lägenhetsbeteckningar

- hyra för lägenheten

- vattenavgift, övriga kostnader

- bostadens läge

- bostadens storlek, antalet rum (MDB)

- inflyttningsdag

- familjeklass för bostadsbidrag för pensionstagare

- antal personer som ingår i hushållet

- tidpunkt för betalning av stöd

- byggnadsår (MDB)

- hustyp (MDB)

- upplåtelseform (MDB)

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form. Uppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal efter att identifikationsuppgifterna raderats.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Folkpensionsanstalten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB)

Hur uppgiften erhållits: teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.