Dataskyddsbeskrivning 24.5.2023: Totalmaterialet över befolknings- och välfärdsstatistiken

Totalmaterialet över befolknings- och välfärdsstatistiken innehåller demografiska uppgifter om personer bosatta i Finland samt uppgifter som beskriver personernas levnadsförhållanden. Utgående från uppgifterna produceras statistik som utöver personernas demografiska uppgifter och relationer också beskriver deras verksamhet, sysselsättning, utbildning och boende. Dessutom kan uppgifterna användas för att framställa annan statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde samt för vetenskaplig forskning. Uppgifterna bildas genom att sammanslå administrativt material, registeruppgifter och material från Statistikcentralens datainsamlingar.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)
Kontaktperson: Jari Nieminen, tfn 029 551 3606
ve-sihteerit@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast
Telefon: 029 551 1000 (växel)
E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Hantering av urvalen för individ- och hushållsbaserade undersökningar och framställning av statistik över samhällsförhållanden och statistiska utredningar i enlighet med 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992).

Registeruppgifterna kan dessutom användas för att framställa annan statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Dessutom kan uppgifterna behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSF) (rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige). I den mån uppgifterna samlas in från medborgare och hushåll genom undersökningar grundar sig behandlingen av personuppgifter på artikel 6.1 e i DSF (uppgift av allmänt intresse).

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut.

5. Personuppgifter som behandlas

Totalstatistik, antal: Ungefär 9,5 miljoner

Urvalsprinciper: Personer som är/var fast eller tillfälligt bosatta i Finland, fr.o.m. år 1970; studerande och utexaminerade som studerar eller har studerat i Finland eller utomlands i examensinriktad utbildning efter grundnivå.

Urvalsprinciper, att bilda urval: urvalspersonerna och urvalshushållen tas ut ur urvalsregistret för individ- och hushållsbaserade undersökningar, som bildats utgående från personer som är stadigvarande bosatta i landet vid referenstidpunkten för respektive undersökning.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, som har ersatts av en surrogatkod. Nyckeln mellan personbeteckningen och surrogatkoden förvaras separat och behandlingen av uppgifter med personbeteckning kräver ett separat användningstillstånd.

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter: Uppgifter om specialundervisning (specialstuderande, grund för specialundervisning, undervisningsgrupp för specialstuderande), utkomststöd som personen får och uppgifter om andra sociala stöd, fackförbundstillhörighet, dödsorsaker med sjukdomsklassificeringskoder, pensionsslag (invalidpension). Dessutom känsliga uppgifter om befolkningen: födelsestat, språk, medborgarskap, registrerat partnerskap/samkönat äktenskap, trossamfund (huvudgrupper), församling (undergrupper) och härkomst (bakgrundsland).

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter:

Spärrmarkeringsregister: Personer som fått spärrmarkering inkluderas inte i urvalen för individ- och hushållsbaserade undersökningar.

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Demografiska uppgifter, flyttningsuppgifter, uppgifter om personers ekonomiska verksamhet, uppgifter om anställningsförhållanden och inkomster, utbildningsuppgifter och uppgifter om studier, familjer, bostadshushåll och bostäder.

6. Källor som i regel används

Administrativa datamaterial och register 

1. Befolkningsdatasystemet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MDB) 

2. Beskattningsregister (Skatteförvaltningen) 

  • Inkomstregistrets löneanmälningar och förmånsanmälningar, personbeskattningsmaterial 

3. Sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregistret, pensionsregistret, studiestödsregistret samt bostadsbidragsregistret (Fpa)

4. Inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner (Finansinspektionen)  

5. Utkomststödsregistret (Institutet för hälsa och välfärd) 

6. Fpa:s och PSC:s gemensamma statistikregister över pensionstagare, retroaktivt beviljade arbetspensioner, FöPL- och LFöPL-försäkrade företagarrelationer (PSC)  

7. Register över ersättningar som Utbildningsfonden betalar (vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendier) (Sysselsättningsfonden) 

8. Databasen för systemet för militärskadeersättningar (Statskontoret)

9. Personer som avlagt examen utomlands ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (TERHIKKI) (Valvira, tidigare STAKES)

10. Registret över arbetssökande (Arbets- och näringsministeriet) 

11. Material om arbetskraftsutbildning, material om personer som omfattats av arbetskraftspolitisk placering, material om personer som deltar i arbetskraftspolitisk aktiv service (arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier, arbetsalternering, arbetsprövning, utbildningsprövning och funktionsnedsatta) (Arbets- och näringsministeriet)

12. Registren över ansökan till utbildning på andra stadiet och till högskoleutbildning (Utbildningsstyrelsen)

13. Kevas register över verksamhetsenheter (Keva)

14. Högskolornas riksomfattande datalager VIRTA (Utbildningsstyrelsen)

15. Den riksomfattande informationsresursen inom undervisning och utbildning KOSKI (Utbildningsstyrelsen) 

16. Informationsresursen för småbarnspedagogik VARDA (Utbildningsstyrelsen)

Statistikcentralens register och datamaterial 

1. Företagsregistret 

2. Årsmaterial över studerande (i regel examensinriktad utbildning efter grundnivå). Materialet över studerande har erhållits från läroanstalter eller utbildningsanordnare (t.ex. kommuner eller samkommuner). Uppgifterna om studerande vid högskolorna har erhållits från universiteten fr.o.m. år 2014 och uppgifterna om studerande vid yrkeshögskolorna fr.o.m. år 2015 från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). 

3. Examensregistret: Basmaterial är de examensuppgifter som samlats in vid folkräkningen år 1970 och som årligen har uppdaterats enligt
följande:
 

  • Examensmaterial från läroanstalter eller utbildningsanordnare samt examensuppgifter ur administrativt datamaterial och administrativa register  
  • Uppgifterna om examina vid högskolorna har erhållits från universiteten fr.o.m. år 2014 och uppgifterna om examina vid yrkeshögskolorna fr.o.m. år 2015 från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). 
  • Utexaminerade från gräns- och sjöbevakningsväsendet (Gräns- och sjöbevakningsväsendet) 
  • Beslut om erkännande och jämställande av examina som avlagts utomlands (Utbildningsstyrelsen) 
  • Personer som avlagt studentexamen (Studentexamensnämnden, SEN) 

4. Material i dödsorsaksstatistiken: Dödsattester (Institutet för hälsa och välfärd) och befolkningsdatasystemet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata). 

5. Lantbruksregistret (Jord- och skogsbruksministeriet) 

Statistikcentralens övriga datainsamlingar 

Enkäten om arbetsställesstruktur och personal. Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram 

Enkät om löner inom kommunsektorn Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram 

Utbildningar genomförda utomlands, dvs. annanstans än i Finland. Datainsamlingen genomfördes 2019 och 2023. Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram och pappersblankett per post. 

 

 7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningarna finns på Statistikcentralens webbplats Dataskyddsbeskrivningar | Statistikcentralen (stat.fi).

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.