Dataskyddsbeskrivning 7.5.2018: Arbete och välfärd hos personer med utländsk härkomst 2014 (UTH14)

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Anne Kirjavainen, tfn 029 551 3990
tyovoimatutkimus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Arbete och välfärd hos personer med utländsk härkomst (UTH14)

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa statistik och undersökningar om arbetsmarknadssituationen och välfärden hos personer av utländsk härkomst.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal: 6 400

Urvalsprinciper: Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Populationen består av befolkningen av utländsk härkomst i åldern 15–64 år som är fast bosatt i Finland.

Uppgiftstyper:

Identifikationsuppgifter: Identifikationsuppgifterna är personbeteckning och urvalsnummer (dvs. ett unikt löpande nummer). Statistikcentralen använder urvalsnumret som identifikationsuppgift och vid behov också personbeteckningen. I filen som levereras till Eurostat används bara urvalsnumret som identifikationsuppgift.

Känsliga uppgifter: I det material som står till Statistikcentralens förfogande är medlemskap i en fackförening och registrerat partnerskap (registeruppgift), innan bearbetning till en mer allmän uppgift som beskriver civilstånd, samt av inkomstuppgifterna utkomststöd (registeruppgift) sådana uppgifter som betecknas som känsliga. Också uppgifter personen uppgett om sin hälsa betecknas som känsliga. Materialet som sänds till Eurostat innehåller inte känsliga uppgifter.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Statistikcentralen: Statistikcentralens befolkningsdatabas

Statistikcentralen: Examensregistret

Arbetsministeriet: Registret över arbetssökande

Skatteförvaltningen, Fpa, Stakes: Uppgifter om inkomster sammanslås med delmaterialet

Den registrerades egna upplysningar: Största delen av uppgifterna fås genom att intervjua urvalspersonerna

Hur uppgiften erhållits: Besöksintervju (98 %) eller telefonintervju, om ett besök inte är möjligt, teknisk upptagning

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.