Dataskyddsbeskrivning 2.7.2019: Arbetskraftsundersökningens mixed-mode-datainsamling

 Pilot2-projektet (Förutredning av mixed-mode-datainsamlingen och enligt IESS-förordningen)

1. Personuppgiftsansvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: (029 551) 1000 (växel)

Kontaktperson: Pertti Taskinen, tfn 029 551 2690
tyovoimatutkimus@stat.fi

Dataskyddsombud: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Arbetskraftsundersökningens mixed-mode-datainsamling

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Material för arbetskraftsstatistiken som insamlas för arbetskraftsundersökningen enligt kraven i EU-rådets, -parlamentets och -kommissionens förordningar för Statistikcentralens undersökningsändamål (metodanalys).

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på EU:s artikel 6.1e om allmän dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

 

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Arbetskraftsundersökningens mixed-mode-pilotinsamling (5/2019, 8/2019 och 11/2019) är en intervjuundersökning baserad på urval, i vilken uppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning, arbetslöshet och arbetstider gällande befolkningen i åldern 15–74 år samlas in. I fråga om arbetslöshet utreds bl.a. bakgrunden till arbetslösheten, arbetslöshetens längd, sätt att söka arbete osv. Dessutom frågas uppgifter om deltagande i utbildning.

Urvalsstatistik, antal: Urvalsstorlek 900–4 500 personer/undersökningsomgång

Pilotundersökningen är en panelundersökning, där samma urvalsperson är med i undersökningen 1–3 gånger. Som längst pågår panelen i 6 månader. Under den första undersökningsomgången frågas en del av uppgiftslämnarna om hushållets strukturuppgifter och de personer i åldern 15–74 år som bor i samma hushåll som urvalspersonen intervjuas.

Urvalsprinciper: Datainsamlingen för arbetskraftsundersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Populationen består av befolkningen i åldern 15–74 år som bor i Finland.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och urvalsnummer (dvs. ett unikt löpande nummer): Statistikcentralen använder urvalsnumret som identifikationsuppgift och vid behov också personbeteckningen.

Känsliga uppgifter: Medlemskap i en fackförening, registrerat partnerskap (registeruppgift) innan bearbetning till en mer allmän uppgift som beskriver civilstånd, av inkomstuppgifterna utkomststöd (registeruppgift).

Övriga uppgifter eller uppgiftsgrupper: kön, födelsedatum, civilstånd, nationalitet, födelseland, NUTS2-område där personen bor, ålder, bostadskommun, modersmål, medborgarskap, utbildningsuppgifter, genomförd utbildning, upplevt hälsotillstånd, orsaken till invandring; uppgifter som beskriver sysselsättning, arbetslöshet och annan verksamhet samt uppgifter om arbetstid.

Mer information om arbetskraftsundersökningen finns på Statistikcentralens webbplats www.stat.fi/arbetskraftsundersokning.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter. Uppgifterna kan lämnas ut till Eurostat för metodanalys.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Statistikcentralen: Statistikcentralens befolkningsdatabas
Statistikcentralen: Examensregistret
Arbetsministeriet: Registret över arbetssökande
Skatteförvaltningen, Fpa, THL: Uppgifter om inkomster sammanslås med delmaterialet

Skatteförvaltningen: Fackföreningstillhörighet

Den registrerades egna upplysningar: Största delen av uppgifterna fås genom att intervjua urvalspersonerna

Hur uppgiften erhållits: Per telefon eller via webbenkät.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.