Dataskyddsbeskrivning 4.8.2023: Arbetsmiljöundersökningen

 

Statistikcentralens arbetsmiljöundersökning mäter löntagarnas arbetsmiljö och arbetshälsa samt förändringar i dem. Datainsamlingen genomförs för närvarande som en webbenkät. Fram till år 2018 samlades uppgifterna in genom besöksintervjuer.

Undersökningen har genomförts vart femte år sedan 1970-talet. Datainsamlingen utgör en exceptionellt lång tidsserie.

Denna dataskyddsbeskrivning täcker arbetsmiljöundersökningarna 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013, 2018, 2021 och 2023.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Hanna Sutela, tfn 029 551 2709
tyovoimatutkimus@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast
Telefon: 029 551 1000 (växel)
E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att framställa statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Huvudsakligt ändamål: att framställa statistik över arbetsmiljön.

Ytterligare kan uppgifterna i registret i allmänhet användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Uppgifterna kan även användas för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar om samhällsförhållanden.

Personuppgifter behandlas på basis av artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning för att utföra en uppgift av allmänt intresse (4 § i dataskyddslagen 1050/2018).

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter) behandlas med stöd av 6 § 7 punkten i dataskyddslagen.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut.

5. Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som behandlas när uppgifter samlas in

 • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)

 

I det material som lagras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter/uppgifter för kontakttagning). De förstörs inom tre år efter att datainsamlingen avslutats, om inte personen i samband med besvarandet ger ett separat tillstånd att lagra sina kontaktuppgifter för eventuell ny undersökning om arbetsförhållanden.

 

Personuppgifter som används för att bilda och komplettera statistiskt material

 • registrerat kön
 • födelsedatum
 • modersmål, medborgarskap och födelseland
 • civilstånd
 • områdesuppgifter
 • uppgift om huvudsaklig verksamhet
 • uppgifter om utbildning och yrke
 • uppgifter om inkomster, förmåner och sysselsättning

 

Dessutom är det möjligt att i framtiden sammanslå följande personuppgifter med statistikmaterialet för forskningsändamål

 • familjeuppgifter, såsom antal barn och barnens ålder samt sambons arbetsmarknadsställning
 • uppgifter om hälsa och dödsorsak samt tidpunkt för dödsfallet
 • socioekonomisk ställning
 • medlemskap i fackförening
 • pensionsslag och startdatum för pensionen
 • yrkesbaserad eller personlig pensionsålder inom den offentliga sektorn
 • uppgifter om orsaker till eventuell sjukpension och lång sjukfrånvaro samt diagnoser på huvudgruppsnivå
 • arbetskarriärens längd, arbetshistoria och intjänad pension
 • uppgifter om förvärvsarbete
 • uppgifter om arbetsgivare
 • uppgifter om eventuella dagpennings- och förmånsperioder efter förmånsslag
 • uppgifter om bostadshushåll, bostadsort och mobilitet

6. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register

Statistikcentralen: Statistikcentralens befolkningsdatabas, examensregister och sysselsättningsstatistik

Skatteförvaltningen: Inkomstregistret och medlemskap i fackförening

Den registrerades egna upplysningar

Uppgifter som uppgiftslämnaren gett på en webblankett eller under en telefonintervju.

Källa till kontaktinformation

Kontaktinformationen till intervjupersonerna är adress, e-post och telefonnummer samt motsvarande uppgifter om medlemmarna i samma hushåll. Uppgifterna härstammar från befolkningsdatasystemet och de myndigheter från vilka uppgifterna fås med stöd av statistiklagen (280/2004). Dessutom fås kontaktinformation från offentliga källor, såsom telefonoperatörer, samt uppgiftslämnaren själv eller annars i samband med datainsamlingen.

7. Att lämna ut uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU och EES. Personuppgifter får överföras till tredjeländer för vilka Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skydd av personuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbsida https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Telefonväxel: 029 566 6700 
Registratorskontor: 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

-