Dataskyddsbeskrivning 30.9.2021: Trygghet och välfärd i Finland

Statistikcentralens lagstadgade uppgift är att sammanställa statistik som gäller samhällsförhållanden. För framställning av statistik behandlar vi personuppgifter om personer bosatta i Finland. I denna dataskyddsbeskrivning finns information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter då du deltar i datainsamlingen.  

Personuppgiftsansvarig för undersökningen och personuppgiftsbiträde är Statistikcentralen, som ansvarar för den praktiska datainsamlingen och för att svarsmaterialet länkas till de uppgifter ur administrativa register som beskrivs i punkt 5. 

1. Personuppgiftsansvarig 

Statistikcentralen 
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN               
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors 
Telefon: 029 551 1000 (växel) 

Kontaktperson: Henna Attila, tfn 029 551 3378, 
henna.attila@stat.fi 

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi 

2. Registrets namn 

Trygghet och välfärd i Finland 

3. Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Dina personuppgifter behandlas med stöd av det allmänna intresse som avses i artikel 6.1 e i EU: s allmänna dataskyddsförordning och med stöd av 4 § 3 punkten i dataskyddslagen. Undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter görs med stöd av 6 § 7 punkten i dataskyddslagen. 

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter 

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.  

Huvudsakligt ändamål för användning av personuppgifter: Personuppgifter behandlas för att framställa statistiska uppgifter om tryggheten och välfärden hos personer bosatta i Finland.  

Uppgifterna samlas in genom en enkätundersökning, vars svarsmaterial kompletteras med de uppgifter ur administrativa register som beskrivs i punkt 5. Syftet med undersökningen är att kartlägga den trygghet och välfärd som personer bosatta i Finland upplever, särskilt eventuella erfarenheter av psykiskt eller fysiskt våld. Undersökningen är en del av det EU-finansierade forskningsprojektet Gender Based Violence, där man kartlägger hur vanligt könsrelaterat våld är i olika EU-länder. Resultaten utnyttjas vid sidan av internationella jämförelser bl.a. som stöd för statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet då man uppskattar de kostnader som uppstår till följd av våld i nära relationer. 

Uppgifterna i registret kan även användas för att ta fram annan statistik och för forskning och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Sammanslagningen sker alltid vid Statistikcentralen. Uppgiftslämnarnas identitet framgår inte av något material som lämnas ut utanför Statistikcentralen eller av statistik eller undersökningar som publiceras. 

5. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa) 

Urvalsstatistik, antal: 25 000 personer 

Urvalsprinciper: Undersökningsområdet är hela landet. Uppgiftslämnarna representerar Finlands befolkning i åldern 1674 år i fråga om ålder, kön och bostadsområde. Urvalet tas ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmässigt urval (SYS). Personer som bor stadigvarande på anstalt lämnas utanför urvalet. 

Identifikationsuppgifter: Namn-, telefon- och adressuppgifter används bara i datainsamlingsskedet. 

För framställningen av statistik kompletterar vi enkätmaterialet med uppgifter från administrativa register. 

Känsliga uppgifter: Enkätsvaren och de uppgifter som länkas till dem från administrativa registerkällor kan innehålla känsliga uppgifter om uppgiftslämnarens hälsotillstånd och hälsovård samt uppgifter om eventuella brottsanmälningar, polisutredningar, rättegångsförhandlingar och domar.  

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: För att underlätta besvarandet och möjliggöra mångsidig användning av statistikmaterialet för forskningsändamål kan det insamlade materialet kompletteras med registeruppgifter från olika tidpunkter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare i det färdiga statistikmaterialet. Till det insamlade materialet kan fogas följande uppgifter om uppgiftslämnaren och andra medlemmar i uppgiftslämnarens bostadshushåll: födelseår, registrerat kön, civilstånd, uppgifter om familj, boende och boningsort, utbildnings- och examensuppgifter, uppgifter om inkomster, förmåner och sysselsättning, yrkes- och arbetsplatsuppgifter, uppgifter om jobbsökning, skatte- och förmögenhetsuppgifter, modersmål, medborgarskap och födelseland, hälso- och sjukvårdsuppgifter, uppgifter om socialvård, polisens och domstolars uppgifter om brottsanmälningar, utredningar, rättsprocesser och domar samt uppgifter om kommande dödsorsak och dödsår. 

6. Stadgeenligt utlämnande och överförande av personuppgifter till stater utanför EU eller EES 

Personuppgifter eller enkätsvar lämnas inte ut i identifierbar form utanför Statistikcentralen.  

Användningstillstånd kan beviljas för vetenskaplig forskning eller statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter. 

Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor. 

7. Källor som i regel används för registret 

Registeransvarig och register:  
Statistikcentralens befolkningsdatabas samt undersöknings- och statistikmaterial om boende, utbildning, sysselsättning, utkomst, social- och hälsovård, straff- och rättsprocesser samt uppgifter om dödsorsaker som Statistikcentralen samlat in, framställt eller beställt.  

Källan till de telefonnummer som används i datainsamlingsskedet är telefonoperatörernas nummerdatabaser. 

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifter om bosättnings- och födelseland, hushållets sammansättning, inkomster, sysselsättningsläge, upplevd personlig trygghet och hälsotillstånd samt om det psykiska eller fysiska våld som eventuellt upplevts i olika skeden och kretsar i livet och om följderna av det. Dessutom svar på mer allmänna frågor bl.a. om kännedom om skyddshem och hjälptjänster och om hur man upptäcker våld som andra upplever. 

Hur uppgifterna erhållits: Webblankett (CAWI) och pappersblankett (PAPI) 

8. Principer för skydd av registret 

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete.  

Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift. 

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner. 

9. Tid för bevarande av personuppgifter 

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.  

I det material som bevaras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter). De förstörs inom 12 månader efter att datainsamlingen avslutats, dvs. senast i slutet av år 2022. 

10. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter i registren. Du kan be om kontroll genom att sända en undertecknad skriftlig begäran till Statistikcentralen. Begäran kan göras t.ex. på blanketten Begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf).