Dataskyddsbeskrivning 12.4.2021: Signaali, Statistikcentralens servicetestare

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Minna Koskela, tfn 029 551 3516,
signaali@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Signaali, Statistikcentralens servicetestare

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registret används för att utveckla datainsamlingarna och webbtjänsterna, t.ex. för testning av datainsamlingsblanketter och webbsidor och för att rikta pilotundersökningar.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Registret innehåller uppgifter som behövs för att nå (kontakta) dem som anmält sig och för att rikta utvecklingen av datainsamlingar och webbtjänster. Personbeteckningen behandlas inte i något skede.

Som identifikationsuppgifter för alla registrerade används namn och kontaktinformation.

Uppgiftstyper: Identifikationsuppgifter: Personens namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress

Känsliga uppgifter: –

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Födelseår, kön, utbildning, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsaklig verksamhet, uppgifter om personens familjestruktur, uppgifter om deltagande i utvecklingen av datainsamlingar och webbtjänster

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU och EES.

6. Källor som i regel används för registret

  • Den registrerades egna upplysningar
  • Statistikcentralens databas om Finlands befolkning

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Personuppgifter om den registrerade raderas från registret då personen meddelar att han eller hon önskar utträda ur Signaali. Kontaktinformationen som behövs för att göra en anmälan finns i punkt 1 i dataskyddsbeskrivningen.