Dataskyddsbeskrivning 28.10.2021: Hushållens konsumtion

Konsumtionsundersökningen, som genomförs vart femte år som en enkätundersökning, producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtion och användning av pengar samt om konsumtionsskillnader mellan olika befolkningsgrupper. De här uppgifterna får vi inte på något annat sätt än genom att fråga hushållen. Vi frågar bl.a. om hushållens boendekostnader, anskaffning av varor och användning av tjänster. Uppgifterna från undersökningen fogas till de uppgifter som fås ur ett register och utgående från dem produceras statistiken Hushållens konsumtion.

Konsumtionsundersökningen för åren 1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994–1996, 1998, 2001, 2006, 2012, 2016 och 2022.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen 

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN 

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors 

Telefon: 029 551 1000 (växel) 

Kontaktperson: Tuomas Parikka, tfn 029 551 3276 

kulutus.tilastokeskus@stat.fi 

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Produktionen av statistiken över hushållens konsumtion, dvs. statistikföring och undersökning av konsumtionsutgifter och förändringar i dem efter befolkningsgrupp.

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Ytterligare kan uppgifterna i registret i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Uppgifterna kan också behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter: Personuppgifter behandlas på basis av artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Behandlingen är lagenlig när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. I det material som bevaras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att kontakta eller identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter). Material som samlats in i datainsamlingen och som använts för att kontakta uppgiftslämnaren förvaras under en viss tid.

5. Personuppgifter som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer för intervjun.

Känsliga uppgifter: fackförbundstillhörighet, kyrkoskatt, utkomststöd som personen får, användning av social- och hälsovårdstjänster och uppgifter om personernas civilstånd angående bildandet av hushållet.

Personuppgifter som används för att välja uppgiftslämnare, bilda hushåll och kontakta dem:

 • personens efternamn och förnamn
 • födelsedatum och registrerat kön
 • postadress
 • telefonnummer och e-postadress.

6. Källor som i regel används

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet. Annan kontaktinformation, såsom hushållsmedlemmarnas telefonnummer, söks i offentligt tillgängliga källor.

Personuppgifter som behandlas för insamling av uppgifter: personens efternamn och förnamn, födelsedatum och registrerat kön, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Konsumtionsuppgifter: hushållets konsumtionsutgifter som uppgiftslämnaren själv uppgett.

För att underlätta besvarandet och möjliggöra mångsidig användning av statistikmaterialet för forskningsändamål kan det insamlade svarsmaterialet kompletteras med registeruppgifter från olika tidpunkter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare i det färdiga statistikmaterialet.

Följande personuppgifter kan fogas till det insamlade svarsmaterialet

För statistikföring slås andra uppgifter regelmässigt samman med materialet. Uppgifterna fås ur följande datakällor:

 • Befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statistikcentralens databas om Finlands befolkning
 • Skatteförvaltningens skattedatabas
 • Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings-, sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregister, underhållsstödsregister, studiestödsregister och register över bostadsbidrag.
 • Material som gäller förebyggande och kompletterande utkomststöd, vilket Institutet för hälsa och välfärd (THL) insamlat av kommunerna
 • Pensionsskyddscentralens register över pensionsfall
 • Statistikcentralens examensregister
 • Statskontorets databas för systemet för ersättning av militärskadeärenden
 • Finansinspektionens (FI) inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningar
 • Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister
 • Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (VARDA)
 • Vårdanmälningssystemet (Hilmo)
 • Statistikcentralens företagsregister
 • Sysselsättningsfondens (tidigare Utbildningsfondens) uppgifter 

För att möjliggöra en mångsidig användning av statistikmaterialet för forskningsändamål kan följande personuppgifter fogas till svarsmaterialet:

Personernas och hushållets bakgrundsuppgifter: civilstånd, uppgifter om familj, boende och boningsort, utbildnings- och examensuppgifter, uppgifter om inkomster, förmåner och sysselsättning, yrkes- och arbetsplatsuppgifter, uppgifter om jobbsökning, skuld-, skatte- och förmögenhetsuppgifter, modersmål, medborgarskap och födelseland, hälso- och sjukvårdsuppgifter inkl. uppgifter om kommande dödsorsak och dödsår.

Enkätsvaren och de uppgifter som länkas till dem från administrativa registerkällor kan innehålla känsliga uppgifter om uppgiftslämnarens hälsotillstånd och hälsovård. Personuppgifter får lämnas ut endast enligt punkt 7 för vetenskaplig forskning så att de uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera personen har raderats.

7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Inga ytterligare uppgifter.