Dataskyddsbeskrivning 19.6.2023: Konsumenternas förtroende

Statistiken över konsumenternas förtroende beskriver konsumenternas bedömningar av och förväntningar på den egna och Finlands ekonomi samt konsumenternas avsikter att göra anskaffningar, spara och ta lån.  

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner 

Statistikcentralen 
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN              
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors 
Telefon: 029 551 1000 (växel) 

Kontaktperson: Pertti Kangassalo, tfn 029 551 3598
E-post: kuluttajien.luottamus@stat.fi  

2. Dataskyddsombud 

Dataskyddsombud: Elina Tavast
Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi 

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter 

Huvudsakligt ändamål: Ändamålet för användningen av personuppgifter är att framställa statistik över samhällsförhållanden i enlighet med 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992, ändr. 145/2023). Dessutom används personuppgifterna för hantering av urvalen i individbaserade undersökningar. Utgående från uppgifterna sammanställs statistiken över konsumenternas förtroende och uppgifterna levereras till EU-kommissionen. Statistiken har via en EU-tävling fått ett ramavtal på flera år med Europeiska kommissionen (DG ECFIN). 

Dessutom kan uppgifterna i registret i allmänhet användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde samt för att utveckla statistikföringen. I dessa syften kan uppgifterna sammanslås med uppgifter i andra register. Dessutom kan uppgifterna behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

Personuppgifter behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning för att utföra en uppgift av allmänt intresse.   

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras 

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. 

I det material som lagras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter/uppgifter för kontakttagning). De förstörs inom tre år efter att datainsamlingen avslutats. 

5. Personuppgifter som behandlas 

Urvalsstatistik, antal: bruttourvalsstorleken är omkring 26 400 personer per år. Undersökningen om konsumenternas förtroende är en panelundersökning där samma uppgiftslämnare kontaktas två gånger inom loppet av ett halvt år.  

Urvalsprinciper: Undersökningsområdet är hela landet. Uppgiftslämnarna representerar Finlands befolkning i åldern 18–74 år i fråga om ålder, kön och bostadsområde. Urvalet tas ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmässigt urval. Personerna tillhör privathushåll som är fast bosatta i Finland, dvs. den s.k. hushållsbefolkningen. Hushåll som permanent (dvs. i över ett år) bor utomlands, är adresslösa eller bor på anstalt (t.ex. personer som under en längre tid bor på äldreboende, vårdanstalt, i fängelse eller på sjukhus) hör inte till målgruppen. 

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och urvalsnummer, dvs. ett unikt löpande nummer. Namn-, telefon- och adressuppgifter samt e-postadress används bara i datainsamlingsskedet. 

Särskilda kategorier av personuppgifter: Inga. 

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Socioekonomisk ställning, boendeform, inkomster samt åsikter och avsikter som berör ekonomin. En noggrannare beskrivning av datainsamlingen och datainnehållet finns på Statistikcentralens datainsamlingssidor https://www.stat.fi/sv/enkater/kluo. 

För att underlätta besvarandet och möjliggöra mångsidig användning av statistikmaterialet för forskningsändamål kan det insamlade svarsmaterialet kompletteras med registeruppgifter från olika tidpunkter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare i det färdiga statistikmaterialet. Följande uppgifter sammanslås: utbildnings- och sysselsättningsuppgifter samt befolkningsvariabler (t.ex. ålder, kön, civilstånd, modersmål och regionala uppgifter). Materialet kan kompletteras för forskningsändamål med uppgifter om familj, inkomster, pensioner och förmåner samt hälsa. 

6. Källor som i regel används 

Personuppgiftsansvarig och register: Befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralens databas om Finlands befolkning och Statistikcentralens examensregister. 

     • Den registrerades egna upplysningar:  
      Uppgifter om åsikter, förväntningar och avsikter som gäller ekonomin.  
     • Bakgrundsuppgifter om huvudsaklig verksamhet, inkomster, boendeform och hushållets storlek.  

Hur uppgiften erhållits: Webblankett eller telefonintervju.  Till varje urvalsperson skickas i förväg ett följebrev per post med uppgifter om undersökningen. Också sms och e-post skickas. De som inte besvarat webblanketten får delta i en telefonintervju som görs av Statistikcentralens statistikintervjuare. Det är frivilligt att delta i undersökningen 

Källa till kontaktinformation: Kontaktinformationen till intervjupersonerna är adress, e-post och telefonnummer samt motsvarande uppgifter om medlemmarna i samma hushåll. Uppgifterna härstammar från befolkningsdatasystemet och de myndigheter från vilka uppgifterna fås med stöd av statistiklagen (280/2004). Dessutom fås kontaktinformation från offentliga källor, såsom telefonoperatörer, samt uppgiftslämnaren själv eller annars i samband med datainsamlingen.  

 7. Att lämna ut uppgifter 

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. 

8. Överföring till länder utanför EU och EES 

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.  

9. Automatiserat beslutsfattande 

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande. 

10. Den registrerades rättigheter  

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå. 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 

E-post: tietosuoja(at)om.fi 

Telefonväxel: 029 566 6700 

Registratorskontor: 029 566 6768 

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv. 

12. Övrig information 

Statistikcentralen ansvarar för publiceringen av denna dataskyddsbeskrivning.