Dataskyddsbeskrivning 28.3.2018: Periodskattematerial

1. Rekisterinpitäjä

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Godfrey Lowndes, tfn 029 551 3423,
palvelut.suhdanne@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Periodskattematerial

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Kortsiktiga näringsgrensvisa omsättnings- och lönesummaindex.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: Totalmaterial som innehåller månatliga uppgifter om affärsverksamheten i omkring 880 000 företag eller organisationer; av dem är omkring 40 procent fysiska personer till sin juridiska form. Uppgifterna börjar fr.o.m. år 1995.

Urvalsstatistik, antal: Ingen

Urvalsprinciper: De som lämnat in periodskattedeklaration, momsskyldiga och arbetsgivare

Identifikationsuppgifter: Företags- och organisationsnummer (FO-nummer)

Känsliga uppgifter: Inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori:

1. månatliga, kvartalsvisa eller årliga momsuppgifter

2. månatliga eller kvartalsvisa uppgifter om arbetsgivarprestationer

Momsuppgifterna innehåller bl.a. skatter på inhemsk försäljning (skattesatsvis fr.o.m. år 1997), skattefri omsättning samt försäljning av varor till EU-länder och köp av varor från EU-länder. Sedan år 2010 innehåller materialet också försäljning av tjänster till EU-länder och köp av tjänster från EU-länder. Sedan år 2011 innehåller materialet också uppgifter om omvänd skatteskyldighet: försäljning och köp av byggtjänster samt skatter på byggtjänster.

Arbetsgivarprestationerna omfattar bl.a. förskottsinnehållning och källskattepliktiga löner, förskottsinnehållningar på löner och pensioner samt arbetsgivarens socialskyddsavgift.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Skatteförvaltningen, registren över momsbeskattning och arbetsgivarprestationer.

Den registrerades egna upplysningar: Statistikcentralen genomför månatligen en försäljningsenkät, där uppgifter om företagens försäljning och löner insamlas. Enkäten omfattar ungefär 2 000 uppgiftslämnare. Urvalet uppdateras årligen efter behov.

Företagens primär- och klassificeringsuppgifter erhålls ur Statistikcentralens Företagsregister.

Hur uppgiften erhållits: Teknisk registrering, enkätblankett

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.