Dataskyddsbeskrivning 16.3.2018: Offentlig rättshjälp

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Pekka Hänninen, tfn 029 551 2606,
oikeus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Offentlig rättshjälp

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Framställning av statistik över offentlig rättshjälp.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistiken över offentlig rättshjälp 27.1.2015. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts år 2014. Tidigare uppgifter i denna statistik-gren samt tidsserierna kommer att finnas kvar på Statistikcentralens webbplats på respektive statistik-grens ingångssida och i databaserna

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: 70 000/år

Urvalsprinciper: Anhängiggjorda ärenden i de statliga rättshjälps-byråerna

Identifikationsuppgifter: Sökandes namn, sökandes personbeteckning, rättshjälpsbyråns beteckning, ansökans ärendebeteckning, ansökans ankomsttid.

Känsliga uppgifter: -

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Ålder, kön, ansökans ärendegrupp, åtgärdsuppgift, rättshjälpens självriskandel

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Rättsregistercentralen, de offentliga rättshjälpsbyråernas ärendehanteringssystem (Romeo)

Den registrerades egna upplysningar: -

Hur uppgiften erhållits: Teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.