Dataskyddsbeskrivning 19.5.2022: Statistikcentralens utlottningslista för datainsamlingar från personer 2017—2022

Ett fastställt antal presentkort värda 100 € utlottas bland alla som under det aktuella året deltagit i Statistikcentralens datainsamlingar från personer (TK-00-1719-17). För att kunna genomföra utlottningen och leverera presentkorten behövs uppgifter om de personer som valts med i urvalen.

På basis av kontaktinformationen kan presentkorten levereras till vinnarna. Alla som deltagit i Statistikcentralens datainsamlingar från personer har blivit informerade om utlottningen i ett följebrev.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Laura Lohikoski, tfn 029 551 3396

sihteerit_tieto_ja_tilastopalvelut@stat.fi  

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast,
Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt användningsändamål: utlottning bland dem som deltagit i Statistikcentralens datainsamlingar från personer, informering av vinnarna och vinstutdelning.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Materialet förvaras i enlighet med Statistikcentralens arkivbildningsplan (ABP). Uppgifterna om de årliga utlottningarna förstörs ett år efter att respektive utlottning genomförts.

5. Personuppgifter som behandlas

Föremål för behandling: Personen har åren 2017–2021 besvarat Statistikcentralens urvalsenkät, såsom arbetskraftsundersökningen, undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, konsumentbarometern eller motsvarande datainsamling som ingår i Statistikcentralens årsprogram. Vid utlottningen används urvalsnumret eller pseudokoden samt datainsamlingens kod.

När utlottningen har genomförts, letar man fram vinnarnas kontaktinformation i urvalen. De finns på en skyddad skiva. Inga personuppgifter finns i utlottningsfilen. Personuppgifterna till vinnarna i utlottningen söks från den skyddade skivan på basis av urvalsnumret eller pseudokoden i datainsamlingen.

I urvalsfilen finns personbeteckningen som behövs för att uppdatera kontaktinformationen. Den uppdaterade kontaktinformationen till vinnarna tas fram och presentkorten levereras till dem per post. Med presentkortet skickas ett brev med information om utlottningen.

T.ex. S- och K-gruppens presentkort gäller i 24 månader efter att de laddats eller använts. Statistikcentralen svarar för skatterna på presentkortet. Ett protokoll förs över utlottningarna.

Uppgiftstyper: personuppgifter

Identifikationsuppgifter: urvalsnummer, förnamn, efternamn, telefonnummer, adress, personbeteckning

Känsliga uppgifter: inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: -

Klassificeringsuppgifter för personen -

 

6. Källor som i regel används

Statistikcentralen: befolkningsdatasystem

Statistikcentralen: urvalsmaterial

7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form.

.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU och EES.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

-