Dataskyddsbeskrivning 5.6.2019 Insamling av uppgifter om biogas

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: (029 551) 1000 (växel)

Kontaktperson: Leena Timonen, tfn 029 551 2518
energia@stat.fi

Dataskyddsombud: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Insamling av uppgifter om biogas

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Statistikcentralens rätt att behandla personuppgifter grundar sig på artikel 6 punkt 1 underpunkt e (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och den nationella dataskyddslagen (1050/2018).

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Statistikcentralen använder uppgifterna om biogas i huvudsak för framställning av energistatistik och växthusgasinventeringen samt för utarbetande av internationella statistikrapporter. Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Insamlingen av uppgifter om biogas är en datainsamling som görs gemensamt av Statistikcentralen, Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresursinstitutet (Luke). Statistikcentralen genomför enkäten för alla tre aktörers del och förmedlar uppgifterna om biogas inkl. identifikationsuppgifter till SYKE och Luke som behöver identifikationsuppgifterna för att sammanslå materialet med andra uppgifter om energianvändning och utsläppsberäkning.

Finlands miljöcentrals (SYKE) behov av information är förknippat med beräkningen och rapporteringen av växthusgasutsläpp inom avfallssektorn, beräkningar av regionala utsläpp samt med framställningen av den nationella avfallsplanen och andra uppföljningsuppgifter som gäller avfallsfrågor. Luke använder uppgifterna för undersökningen om materialflöden och -balanser inom bioekonomin.

Statistikcentralen, SYKE och Luke överlåter eller publicerar inte uppgifter på enhetsnivå i sin statistik eller sina undersökningar. De uppgifter på enhetsnivå som samlas in för ovan nämnda ändamål är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 24 § 1 mom. 16 punkten). Med stöd av ovan nämnda lag (621/1999, 28 §) kan uppgifter lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar utan uppgifter som gör det möjligt att identifiera objektet direkt.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: totalt omkring 130 produktionsanläggningar för biogas, inkl. omkring 20 gårdsanläggningar, omkring 30 samhälls- och industriavloppsreningsverk, omkring 30 samrötningsanläggningar och omkring 50 deponier. Gårdsanläggningarna omfattar privata näringsidkare och/eller lantbruksföretagare.

      

Urvalsprinciper: alla produktionsanläggningar för biogas.        

 

Uppgiftstyper:                   Uppgifter som gäller produktion, användning, leveranser och fackling av biogas samt uppgifter om egenskaper hos, råvaror för och rötrester av biogas. Dessutom uppgifter om biogasanläggningens status (i bruk, lagts ned), året då verksamheten inleddes och lades ned samt anläggningstyp.

 

Identifikationsuppgifter: biogasanläggningens kod, kod i den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd (YLVA) (en del av anläggningarna), inte personbeteckningar

 

Känsliga uppgifter: inga
 

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: namnet på företaget, sammanslutningen, affärsverket och/eller gården/lantbruksföretagaren, biogasanläggningens namn, adressuppgifter och belägenhetskommun, namnet och e-postadressen till kontaktpersonen (uppgiftslämnaren)

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Statistikcentralen lämnar i regel inte ut personuppgifter till utomstående i identifierbar form, men kan i enskilda fall bevilja tillstånd att använda uppgifterna för vetenskaplig undersökning eller statistisk utredning på så sätt att sådana uppgifter som gör det möjligt till direkt identifiering har raderats.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Regionförvaltningsverkets (RFV) miljötillstånd eller miljötillstånd som beviljats av kommunens miljöskyddsmyndighet, Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister

Den registrerades egna upplysningar: direkt datainsamling

Hur uppgiften erhållits: elektronisk datainsamling

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Statistikcentralen använder uppgifterna för att framställa statistik.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikcentralen förvarar det statistiska materialet varaktigt i elektroniskt format.

Annat material: Uppgifterna förvaras enligt planen för arkivbildning.

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har utarbetat separata dataskyddsbeskrivningar:

Naturresursinstitutet                             https://stat.luke.fi/sv/integritetsmeddelanden_sv

                                                                                       https://www.luke.fi/tietosuoja-ja-yksityisyys_/               

Finlands miljöcentral       https://www.syke.fi/sv-FI/SYKE_Info/Meddelande_om_datasakerhet