De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetslös

I inkomstfördelningsstatistiken definieras en person som arbetslös om han eller hon varit arbetslös i minst 6 månader under loppet av ett år. Uppgifterna om antalet arbetslöshetsmånader baserar sig på intervjuer. Uppgifterna granskas och korrigeras vid behov med hjälp av registeruppgifter (Folkpensionsanstaltens registeruppgifter om arbetslöshetsdagpenning och utbetalningsperioder, skatteregistrets uppgifter om arbetslöshetsdagpenningar).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Till den arbetslösa arbetskraften räknas de 16–64-åringar som var arbetslösa årets sista vardag. Uppgiften baserar sig på Arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Som arbetslös arbetskraft räknas de 15-74-åringar som var arbetslösa den sista arbetsdagen under året. Uppgiften baserar sig på arbetsministeriets register över arbetssökande.Defintionens giltighetstid

 • 1.1.1900 - 31.12.2004

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Arbetslös är en person som under referensveckan är utan arbete och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna ta emot ett arbete inom två veckor. Även en person som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom två veckor räknas som arbetslös. Som arbetslös räknas även en person som är permitterad tills vidare och som uppfyller de ovanstående kriterierna vad gäller arbetssökning och kravet att kunna ta emot arbete.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.5.1998 - 31.12.2007

Källorganisation

 • Tilastokeskus

ARBETSLÖSHETSDEFINITIONER åren 1960-1982, 1983-1996 och 1997-30.4.1998

Åren 1960-1982. Under åren 1960-1982 genomfördes arbetskraftsundersökningen i form av en postenkät där intervjupersonerna själva definierade sin verksamhet under referensveckan. Under denna tid ändrades frågornas innehåll och ordalydelse. Svarsanvisningarna, som tidigare ingick i målbrevet, togs nu in i blanketten. Som arbetslös definierades en arbetslös arbetssökande som hade möjligheter att börja arbeta, som väntade på att börja ett avtalat arbete eller som var tvångspermitterad från sin arbetsplats. Vissa preciserande anvisningar gavs, men inte lika många som under senare år.

Åren 1983-1996. År 1983 övergick man från postenkät till intervjuundersökning. Samtidigt preciserades anvisningarna samt definitionen på arbetslöshet.

Arbetslös är en person som under hela referensveckan varit utan arbete och som under de senaste cirka 4 veckorna aktivt har sökt arbete, antingen som löntagare eller företagare, och som skulle kunna ta emot arbete inom cirka 2 veckor. Som arbetslös räknas även en person som väntar på att få ett avtalat arbete (som börjar inom cirka en månad efter referensveckan) samt en person som under en del av referensveckan var arbetslös och resten av veckan sysslade med något annat än arbete (t.ex. studier). Arbetslöshetspensionerade räknas som arbetslösa endast om de sökte arbete. Som arbetslösa räknas däremot personer som väntar på beslut om arbetslöshetspension, eftersom de enligt lag måste registrera sig hos arbetskraftsbyrån som arbetslösa arbetssökande. Tvångspermitterade räknas vanligen som arbetslösa. Långtidspermitterade som inte har sökt arbete räknas som personer som står utanför arbetskraften.

Med aktiv arbetssökning avses arbetssökning via arbetskraftsbyrån, direkta kontakter med arbetsgivare, tidningsannonser, bekanta eller på andra sätt. Som aktiva arbetssökande räknas personer som är registrerade hos arbetskraftsbyrån som arbetssökande, oberoende av när de senast var i kontakt med arbetskraftsbyrån.

Skolelever (grundskole-, gymnasie- eller yrkesskolestuderande) räknas inte som arbetslösa under terminerna. En högskolestuderande kan däremot räknas som arbetslös under terminen. Personer som deltar i arbetskraftsutbildning räknas inte som arbetslösa, utan som studerande.

1997-30.4.1998. Arbetslös är en person som under hela referensveckan varit utan arbete och som under de senaste cirka 4 veckorna aktivt har sökt arbete, antingen som löntagare eller företagare, och som skulle kunna ta emot arbete inom cirka 2 veckor. Som arbetslös räknas även en person som väntar på att ett avtalat arbete skall börja inom cirka 2 veckor efter referensveckan och en person som under en del av referensveckan var arbetslös och resten av veckan sysslade med något annat än arbete (t.ex. studier). Skolelever och studerande kan definieras som arbetslösa även under terminerna, om de uppfyller kriterierna på arbetslöshet. Personer som lyfter arbetslöshetspension eller väntar på beslut om arbetslöshetspension räknas som arbetslösa endast om de uppfyller kriterierna på arbetslöshet. Visstidspermitterade räknas som sysselsatta.

Aktiv arbetssökning gavs i början av år 1977 en vidare tolkning än EU:s och ILO:s rekommendationer i fråga om arbetssökning via arbetskraftsbyrån. Under tiden 1.1.1997-30.4.1997 godtogs en person som aktivt arbetssökande om han hade varit i kontakt med arbetskraftsbyrån under de senaste 6 månaderna. Senare skärptes kravet till en gång på 3 månader (under tiden 1.5.1997-30.4.1998). Först 1.5.1998 övergick man i fråga om alla former av arbetssökning till en strikt tillämpning av EU:s och ILO:s kriterier för arbetssökning.Defintionens giltighetstid

 • 1.1.1960 - 30.4.1998

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa