De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetsolycksfall

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget.

Arbetsolycksfall definieras i 4 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som föranleds av arbetet. Enligt lagen indelas arbetsolycksfallen efter platsen för olycksfallet i:
- olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller område hörande till denna, inbegripet trafikolyckor som inträffat i anslutning till arbetet
- färdolycksfall, dvs. olyckor som inträffat utanför den egentliga arbetstiden under färden från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa