De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Aktieemissionsfordringar, placeringsandelsemissionsfordringar och grundfondsemissionsfordringar

Beloppet av tecknade men icke betalda aktier, placeringsandelar och grundfondsandelar fram till dess att betalningen har erlagts eller teckningen har annullerats.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa