De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Andra löpande transfereringar

Till andra löpande transfereringar (D.7) räknas:
Skadeförsäkringspremier, netto (D.71)
Skadeförsäkringspremier, netto, är premier som betalas för försäkringar som tecknats av institutionella enheter. De består av både de faktiska premier som betalas av försäkringstagarna för att få försäkringsskydd under räken-skapsperioden (intjänade premier) och de premietillskott som betalas av kapi-talinkomster, som tillskrivs försäkringstagarna, efter avdrag för försäkrings-bolagens administrationskostnader för försäkringarna.

Skadeförsäkringsfordringar (D.72)
Skadeförsäkringsfordringar är de fordringar som skall betalas enligt skade-försäkringskontrakt; dvs. de belopp som försäkringsbolag är skyldiga att be-tala som ersättning för skador på personer och varor (inklusive realkapitalva-ror).
Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn (D.73)

Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn (D.73) omfattar trans-fereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn (staten, lokal-förvaltningen, socialskyddsfonderna) med undantag för subventioner, inve-steringsbidrag och andra kapitaltransfereringar. Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn omfattar inte transaktioner å andra enheters vägnar; de bokförs endast en gång i räkenskaperna och då som tillgång hos den mottagande enheten å vars vägnar transaktionen gjorts. Denna situation uppstår särskilt när en offentlig enhet (t.ex. en statlig myndighet) inkasserar skatter som, helt eller delvis, automatiskt överförs till en annan offentlig en-het (t.ex. en lokal myndighet). I detta fall bokförs skatteinbetalningarna, som är avsedda för den andra offentliga enheten, som om de vore insamlade direkt av den enheten och inte som en löpande transferering inom den of-fentliga förvaltningen. Transfereringar av skatteinbetalningar, som en annan enhet inom den offentliga sektorn får som statsbidrag, innefattas däremot i löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen.

Löpande internationell samverkan (D.74)
Löpande internationell samverkan omfattar alla transfereringar, kontant eller in natura, mellan den offentliga sektorn och offentliga sektorer eller internat-ionella organisationer i utlandet, utom investeringsbidrag och andra kapital-transfereringar.
a) den offentliga sektorns bidrag till internationella organisationer (exklusive skatter som medlemsstater betalar till övernationella organisationer)
b) alla löpande transfereringar som den offentliga sektorn kan motta från de institutioner eller organisationer som nämns under a
c) löpande transfereringar mellan stater, antingen kontant (t.ex. betalningar avsedda att finansiera budgetunderskott i andra länder eller i territorier på andra sidan havet), eller in natura (t.ex. gåvor av livsmedel eller militär ut-rustning, nödhjälp efter naturkatastrofer i form av livsmedel, kläder, medicin etc.)
d) löner som den offentliga sektorn, en av Europeiska unionens institutioner eller en internationell organisation betalar till rådgivare eller tekniska experter som ställs till förfogande för utvecklingsländer.

Diverse löpande transfereringar (D75)
Diverse löpande transfereringar omfattar löpande transfereringar till hushål-lens icke-vinstsyftande organisationer, löpande transfereringar mellan hushåll och andra diverse löpande transfereringar.
Moms- och BNI-relaterade avgifter till unionens egna medel (D76)Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa