De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Avdragbara jordbruksutgifter

Avdragbara jordbruksutgifter är alla utgifter för jordbruksinkomstens förvärvande eller bibehållande, bl.a.:

- i pengar utbetald lön till dem som arbetat i lantbruket;
- utgifter för anskaffning av utsäde, gödselmedel, jordförbättrings- och växtskyddsmedel, foder, bränslen och smörjämnen samt elektricitet för lantbruket;
- utgifter för anskaffning av husdjur för lantbruket;
- anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnader och konstruktioner på lägenheten samt i lantbruket använda maskiner, redskap och anordningar ävensom täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter;
- utgifter för kreaturskontroll och veterinärmedicinsk vård samt för markkartering och annat dylikt;
- försäkringspremier för byggnader och andra lantbrukstillgångar på lägenheten;
- utgifter för reparation och underhåll av byggnader och konstruktioner på lägenheten och av i lantbruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, stängsel, vägar och annat dylikt;
- utgifter för lyse, värme och annat dylikt i byggnaderna på lägenheten;
- rotprisvärdet av virke som har tagits ur den egna skogen för annan användning inom jordbruket än uppförande eller reparation av produktionsbyggnader eller konstruktioner inom jordbruket;
- arrenden och hyror för jordbruksjord, byggnader, maskiner, redskap och anordningar samt annan produktionsmateriel;
- den vid beskattningen icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendom som den skattskyldige har överfört till jordbruket från någon annan förvärvskälla eller det högre belopp som i en sådan förvärvskälla har betraktats som skattepliktigt överlåtelsepris;
- fastighetsskatt till den del den hänför sig till en i jordbruket använd fastighet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa