De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Avfallsmängd

Den totala mängd avfall som uppkommer inom ett lands gränser under loppet av ett år. Avfallsmängderna anges vanligen i viktenheter och redovisas efter avfallsklass och avfallsslag enligt producerande bransch, hushållssektorn inbegripen.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa