De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ansökningsärende

I ett ansökningsärende yrkas rättslig fastställelse av en rättshandling eller anteckning av ett sakförhållande i ett offentligt register. Ett ansökningsärende anhängiggörs genom ansökan eller efter anmälan. Ett ansökningsärende avgörs vanligen i tingsrättens kansli, om ingen motsätter sig ansökan, eller vid tingsrättens sammanträde, om parterna är oeniga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa