Nyheter

Nyheter från 2022

8.12.2022 Klassikern Statistisk årsbok för Finland 2022 ger en helhetsbild av Finland

Ett omfattande statistiskt samlingsverk om Finland och det finländska samhället har precis utkommit. De långa tidsserierna i Statistisk årsbok för Finland ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till i dag.

28.11.2022 Eero Lehto har tilldelats Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2022 har tilldelats Eero Lehto. Utmärkelsen ges som erkänsla för användning av nationalräkenskaperna vid analys av ekonomin och utnyttjande av prognossystem.

25.11.2022 Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2023 har nu publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2023.

22.9.2022 Mari Ylä-Jarkko utnämnd till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster

Mari Ylä-Jarkko har utnämnts till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster. Hon tillträder sin tjänst 1.10.2022. Serviceområdet Informations- och statistiktjänster ansvarar för Statistikcentralens informationsproduktion och utvecklingen av den.

21.9.2022 Ny praxis vid störningar i publiceringen av statistik

Statistikcentralens statistiska uppgifter publiceras på en i förväg angiven dag kl. 8.00. Om publiceringen av statistik fördröjs på grund av en teknisk orsak, publiceras försenad statistik i fortsättningen samma dag kl. 12.00.

1.9.2022 Pisa för vuxna kommer igen – ger ny information om bland annat finländarnas läskunnighet

Finland deltar för andra gången i OECD:s internationella undersökning om vuxnas färdigheter (PIAAC). Undersökningen är även känd som Pisa-undersökningen för vuxna och i den utreds de färdigheter som vuxna behöver i vardagen: läskunnighet, numeriska färdigheter samt problemlösningsförmåga. I undersökningen deltar 32 länder.

22.6.2022 Datarum ska ta fram bättre kunskap till stöd för beslutsfattandet

Som stöd för det kunskapsbaserade beslutsfattandet ska det inrättas ett datarum. Målet med det datarum som nu ska pilottestas är att utveckla utnyttjandet av dataanalys bland annat vid ministerierna.

22.6.2022 Metodändring i statistikföringen av de offentliga samfundens skuld

Statistikcentralen ändrar den metod som används för att behandla räntestödslånen för hyresbostäder och bostadsrättshus i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna. Metodändringen påverkar de offentliga samfundens konsoliderade EDP-skuld.

15.6.2022 Uppgifterna för maj i statistiken över konkurser och företagssaneringar har publicerats

Uppgifterna för maj i statistiken över konkurser och företagssaneringar publicerades i dag för en kort stund på vår webbplats på grund av en teknisk störning, trots om man på förhand meddelat morgondagen, den 16 juni, som publiceringstidpunkt. För att trygga jämlik tillgång till statistikuppgifterna har man beslutat att publicera dem redan i dag.

2.6.2022 Finland i siffror 2022 – nyckeltal om Finland och finländarna

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2022 handlar om oss och vårt samhälle. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. I statistiken ingår alla som är fast bosatta i Finland, liksom också varje hem, skola, arbetsplats, stuga eller bil.

5.4.2022 Avsnittet Statistiska uppgifter på Statistikcentralens webbplats har reviderats

Statistikcentralen har reviderat den viktigaste delen av sin webbplats, dvs. avsnittet Statistiska uppgifter. Nu hittar du de senaste statistikuppgifterna ännu lättare.

25.3.2022 Förändringar i arbetsmarknadsstatistiken i och med införandet av välfärdsområden

Välfärdsområdena ingår i arbetsmarknadsstatistiken fr.o.m. år 2023. Revideringen medför ändringar i datainsamlingarna, datasystemen och statistikpublikationerna.

10.3.2022 Ett gemensamt verktyg för kvalitetskontroll av information utvecklas

Att se till att information håller hög kvalitet är en viktig del av hållbar informationshantering. Därför kommer det under våren att tas fram gemensamma spelregler för kvalitetskontroll av den information som produceras inom den offentliga förvaltningen.

23.2.2022 Driften av tjänsten Findikator avbryts

Statistikcentralen har nu tyvärr blivit tvungen att besluta om att avstå från upprätthållandet av tjänsten Findikator, vilket innebär att man i slutet av februari slutar uppdatera uppgifterna med uppgifter från andra informationsproducenter och att tjänsten stängs 15.3.

23.2.2022 Publiceringen av statistikuppgifter revideras – det blir lättare att hitta uppgifterna på vår webbplats

Vi håller på att förnya vår webbplats bit för bit. Först revideras de mest centrala delarna av vår webbtjänst, dvs. de sidor och egentliga statistikuppgifter som finns under avsnittet Statistik. De reviderade statistiksidorna tas i bruk tisdagen den 5 april 2022. (Tieto&trendit)

17.2.2022 Sektorindelningen har reviderats: den nya indelningen träder i kraft 2023

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleds 1.1.2023. I och med den nya förvaltningsnivån revideras sektorindelningen så att den uppfyller statistikföringens behov, och den nya sektorindelningen träder i kraft 1.1.2023.

9.2.2022 Förändringar i ekonomin kräver en revidering av näringsgrensindelningen

Statistikcentralen bereder för närvarande en revidering av näringsgrensindelningen. Den nya näringsgrensindelningen införs i statistiken och i de nationella systemen stegvis fr.o.m. år 2025.

1.2.2022 Publiceringskalendern för statistik har uppdaterats

Statistikcentralens publiceringskalender förnyas i vår. Därför publicerar vi tidsschemat för statistiska offentliggöranden år 2022 på ett avvikande sätt. Uppgifterna har nu uppdaterats i kalendern fram till 4.4.2022. Uppgifterna för resten av året publicerar vi i mars. Bekanta dig med publiceringskalendern.

25.1.2022 I Paavo finns information om skillnaderna mellan områdena

Vilka postnummerområden i Finland har flest jobb inom service? Och var bor det flest personer med högskoleexamen? Dessa och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

19.1.2022 Konsumtionsundersökningens datainsamling pågår – ger ny information om bland annat coronapandemins inverkan på konsumtionen

I år samlar Statistikcentralen in uppgifter om hushållens konsumtion. I konsumtionsundersökningen ingår över 8 000 hushåll. Undersökningen ger information om bl.a. förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och konsumtionsskillnader mellan befolkningsgrupper.

Tidigare nyheter

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2021