Nyheter 2020

23.12.2020 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2021! Statistikcentralens julhälsning

22.12.2020 Publiceringen av arbetskraftsundersökningens uppgifter ändras i början av år 2021

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll förnyas i början av år 2021, vilket medför ändringar i publiceringen av uppgifter. När det gäller uppgifterna för januari och februari publiceras bara de viktigaste indikatorerna gällande arbetsmarknaden på arbetskraftsundersökningens statistiksida. Läs mera

21.12.2020 Översikt över coronasituationen: Översikten över den ekonomiska situationen reviderades när det gäller den offentliga ekonomin samt finans- och sektorräkenskaperna

I översikten över coronasituationen sammanställer vi ny statistik och bakgrundstexter om coronasituationen. I översikten över den ekonomiska situationen har uppgifterna om den offentliga ekonomin samt finans- och sektorräkenskaperna uppdaterats.

16.12.2020 Klassikern inom statistik beskriver ett Finland i förändring

Den nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2020 är ett omfattande samlingsverk som ger en detaljerad bild av det finländska samhället och dess utveckling. Årsboken berättar bl.a. hur många som i fjol flyttade till Finland och hur många som flyttade bort eller hur många barn som bor i låginkomstfamiljer.

10.12.2020 Tidtabellerna för statistiska offentliggöranden år 2021 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender finns nu uppgifter om statistik som publiceras under januari–mars år 2021. Uppgifter om hela årets offentliggöranden finns dessutom tillgängliga som en separat fil.

7.12.2020 Översikt över coronasituationen: I översikten över den ekonomiska situationen finns ett sammandrag av de senaste ekonomiska siffrorna

I Statistikcentralens översikt över coronasituationen som utkommer varannan vecka sammanställer vi de senaste statistiska uppgifterna som beskriver coronasituationen samt tidpunkterna för utgivningen av kommande statistik med anknytning till ämnet.

4.12.2020 Hur går det för Finland?

Hur har Finland förändrats? Hur hållbar är utvecklingen? Vi följde Finlands resa med hjälp av några indikatorer. Titta på videon om utvecklingen i Finland under de senaste 30 åren.

3.12.2020 Dataskyddet är en grundläggande princip vid statistikproduktionen

Det är tryggt att svara på Statistikcentralens enkäter och att lämna ut uppgifter. När vi behandlar dina uppgifter ser vi alltid till dataskyddet.

2.12.2020 Finländarna känner väl till Statistikcentralen, men önskar mera information om dess verksamhet

Enligt Taloustutkimus intervjuundersökning känner 87 procent av finländarna till Statistikcentralen. Av de statliga organisationer som var med i undersökningen är Statistikcentralen den näst kändaste organisationen.

30.11.2020 Rutdatabasen ger information om regionala fenomen

Rutdatabasen för år 2020 har blivit klar och kan nu beställas. Rutdatabasen innehåller Statistikcentralens koordinatbaserade statistikmaterial beräknade för kartrutor. Statistikmaterialet som baserar sig på kartrutor gör det möjligt att granska regionala fenomen detaljerat och oberoende av administrativa områdesgränser.

24.11.2020 Statistiken hjälper oss att förstå samhället

Producenterna av Finlands officiella statistik har tillsammans fastställt visionen, uppgifterna och de strategiska utvecklingsmålen för åren 2021–2023. Statistikproducenterna vill lyfta fram statistikens värde och betydelse i samhället, främja användningen av information, fördjupa partnerskap och säkerställa en god kvalitet.

23.11.2020 Coronavåren medförde nya krav på och möjligheter för informationsproduktionen

Under coronavåren tog Statistikcentralen emot en ny utmaning och började snabbare producera det mest skriande behovet av information för att kunna skapa en bild av situationen i samhället.

23.11.2020 Översikt över coronasituationen: Lägesbilden av ekonomin preciseras

Statistikcentralen har sedan i våras producerat aktuell information för att hjälpa beslutsfattare och medborgare att på bästa möjliga sätt få en bild av situationen i samhället. Följande översikt över den ekonomiska situationen ur olika synvinklar publiceras 27.11.2020.

 

16.11.2020 Finländsk medlem invaldes i rådet för Internationella statistiska institutet

Internationella statistiska institutet ISI har för första gången valt in en finländsk medlem i sitt råd. För perioden 2021–2025 invaldes Statistikcentralens gruppchef Reija Helenius i ISI:s råd. 

11.11.2020 Databokslut: vid utvecklingen av datainsamlingen beaktas dataskyddet

I Statistikcentralens senaste databokslut beskrivs särskilt utvecklingen av datainsamlingen och hur man i utvecklingsarbetet försöker förbättra dataskyddet.

10.11.2020 Statistikpostertävlingen för unga pågår – du hinner ännu delta!

Den internationella statistikpostertävlingen 2020–2021 pågår som bäst. Syftet med tävlingen som anordnas vartannat år är att främja ungdomars och universitetsstuderandes förmåga att läsa och använda statistik med kritiska ögon. Man kan anmäla sig till tävlingen ända till 15.12.2020.

9.11.2020 Översikt över coronasituationen: Enligt snabbestimatet för ekonomin sjönk produktionen i oktober

I Statistikcentralens översikt över coronasituationen som utkommer varannan vecka sammanställer vi de senaste statistiska uppgifterna som beskriver coronasituationen samt tidpunkterna för utgivningen av kommande statistik med anknytning till ämnet.

5.11.2020 Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen?

Arbetskraftsundersökningens helhet förnyas fr.o.m. början av år 2021 enligt den nya EU-lagstiftningen och samtidigt genomförs betydande nationella förnyelser. Förnyelserna kan inverka på arbetskraftsundersökningens nyckeltal, såsom relativt arbetslöshetstal och relativt sysselsättningstal.

26.10.2020 Översikt över coronasituationen: Antalet företagssaneringar oförändrat under januari-september, antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade

I översikten över coronasituationen sammanställer vi aktuella och kommande statistiska uppgifter som beskriver coronasituationen.

20.10.2020 I statistikolympiaden för unga tävlar man i förmåga att läsa statistik

Anmälan till statistikolympiaden har öppnats på världsstatistikdagen 20.10.2020. Förmågan att läsa statistik är allt viktigare i dagens läge. Syftet med tävlingen är att väcka intresse för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

20.10.2020 På Världsstatistikdagen står tillförlitlig information i fokus

Världsstatistikdagen firas 20.10.2020. Statistikcentralen uppmärksammar statistikdagen på många sätt. Under dagen visas på Helsingfors metrotåg en tecknad video om statistikens betydelse.

9.10.2020 Statistikcentralens översikt över coronasituationen 9.10.2020: kommande ny företagsstatistik

Vi sammanställer färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen och publiceringstidpunkterna för statistik som utkommer följande vecka.

5.10.2020 Statistikcentralen fyllde 155 år

Statistikverket i Finland grundades den 4 oktober 1865 med kejsarens tillstånd. För närvarande har Statistikcentralen över 800 experter inom olika branscher. Vi producerar årligen omkring 160 statistikgrenar, av vilka omkring 600 aktuella offentliggöranden görs under året. Statistikcentralens experimentella statistik är ett exempel på en utveckling där olika nya metoder och uppgiftskällor används för att producera snabb och tillförlitlig information och för att beskriva olika fenomen.

30.9.2020 Coronakrisen slog hårt mot scenkonsten

Inom teater och opera fortsatte verksamheten ännu år 2019 som tidigare. I fjol såldes totalt över 2,3 miljoner biljetter till föreställningarna. Början av innevarande år har dock varit en svår tid för scenkonsten, då föreställningar ställdes in i början av året på grund av coronapandemin.

28.9.2020 Översikt över coronasituationen: Experimentell statistik om coronastöd på kommande

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter om coronasituationen och uppgifter om publiceringstidpunkterna för kommande statistik. På kommande är bl.a. statistik över uppgifter om coronastöd för andra kvartalet. 

28.9.2020 En stor friluftsundersökning pågår: hur har finländarnas friluftsvanor förändrats?

För närvarande insamlas uppgifter om finländarnas vistelse i naturen och friluftsaktiviteter med en stor riksomfattande enkät. Med hjälp av den utreder man t.ex. hur många finländare plockar bär, iakttar naturen eller ägnar sig åt friluftsliv i naturen. För närvarande pågår höstens datainsamling.

14.9.2020 Översikt över coronasituationen: Under senare hälften av september utges ny preliminär statistik över ekonomin

Vi sammanställer färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen och publiceringstidpunkterna för statistik som utkommer följande vecka. Statistikcentralen fortsätter tills vidare att publicera snabbare veckostatistik.

8.9.2020 Vad använder vi vår tid till? – Statistikcentralen samlar in ny information om finländarnas tidsanvändning

Statistikcentralen gör en omfattande undersökning om finländarnas tidsanvändning under ett år. Med undersökningen utreds allt som människorna använder sin tid till: t.ex. hemarbete, studier, färdsätt, skärmtid och fritidsintressen.

1.9.2020 Statistikcentralens nya organisation strävar efter en allt effektivare användning av statistisk information

Statistikcentralens organisation har förnyats 1.9.2020. Omorganisationen är ett steg i förnyelsen av Statistikcentralen. Den viktigaste utgångspunkten för förnyelsen är samhällets och informationsanvändarnas behov.

24.8.2020 Översikt över coronasituationen 21.8.2020: nya uppgifter om ekonomisk statistik

I samband med kvartalsräkenskaperna publicerar vi 28.8 en översikt över den ekonomiska situationen, där man med hjälp av den senaste statistiken belyser coronasituationens inverkan på Finlands ekonomi.

15.7.2020 Första FN-mötet behandlar hur genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling kan påskyndas

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling offentliggörs en rapport om situationen för hållbar utveckling i Finland. Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun presenterar vid mötet en statistikbilaga med anknytning till rapporten. Enligt rapporten gäller Finlands viktigaste utmaningar produktions- och konsumtionsvanor, bekämpning av klimatförändringen och tryggande av naturens mångfald.

1.7.2020 Nästan hälften av distanspapporna bor ensamma – åtminstone en del av tiden

Omkring 130 000 pappor bor på annan adress än sina barn under 18 år – bland mammor är motsvarande situation mer sällsynt. Över 60 000 av distanspapporna är ensamboende, men adressuppgifterna anger inte om barnen en del av tiden bor hos dem, säger Statistikcentralens experter Marjut Pietiläinen och Laura Lipasti.

22.6.2020 Databastabellen över kvartalsräkenskaperna har korrigerats

Det felaktiga förändringstalet för BNP för första kvartalet i Statistikcentralens StatFin-databastabell har korrigerats. Felet berodde på ett tekniskt problem.

22.6.2020 Översikt över coronasituationen 18.6.2020: den experimentella statistiken beskriver effekterna av undantagstillståndet

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen samt uppgifter om publiceringstidpunkterna för kommande statistik.

15.6.2020 Statistikcentralens och OECD: s gemensamma rapport: Finland är starkt beroende av den globala marknaden

Statistikcentralen och OECD har utarbetat en gemensam rapport som granskar Finlands integration i globala värdekedjor under det senaste decenniet. Resultaten visar att Finland till och med är starkare beroende av den globala marknaden än vad som tidigare uppskattats.

15.6.2020 Ny karttjänst baserad på öppen geografisk information

Statistikcentralen har öppnat en egen karttjänst där man kan titta på och ladda ned Statistikcentralens öppna geodatamaterial. Öppna geodatamaterial är bl.a. kommunbaserade statistikområden och statistikrutnät även kompletterade med befolkningsuppgifter, Paavo-postnummerområden och vägtrafikolyckor.

15.6.2020 Översikt över coronasituationen 12.6.2020: Snabbestimatet över ekonomin förutspår att produktionen minskar under maj och juni

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

11.6.2020 Finland i siffror 2020 berättar om oss

Hur många ensamboende finns det i Finland? Och barnfamiljer? Hur mycket pengar spenderar vi på mat eller boende? Statistikcentralens nya publikation Finland i siffror 2020 innehåller de mest centrala statistiska siffrorna om Finland och finländarna i fickformat.

9.6.2020 Genom att utveckla kvaliteten på informationen förbättras samutnyttjandet av registermaterial

Statsförvaltningens personuppgiftsansvariga har startat ett delprojekt angående kvaliteten på informationen, där användbarheten av offentliga datalager förbättras. Målet är att producera en modell till en gemensam kvalitetsram för statsförvaltningen, med hjälp av vilken man ytterligare kan förbättra den gemensamma användningen av material. För delprojektet svarar Statistikcentralen.

8.6.2020 Översikt över coronaläget 5.6.2020: uppgifterna från konjunkturstatistiken för april publiceras

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

4.6.2020 Statistikrapport om Finlands indikatorer för hållbar utveckling

Statistikcentralen har publicerat en omfattande statistikrapport om Finlands indikatorer för hållbar utveckling. Rapporten Sustainable Development Goals Indicators for Finland innehåller i form av statistik och grafik nyckeluppgifter om utvecklingen av indikatorerna för hållbar utveckling i Finland.

2.6.2020 Statistikcentralens datainsamlingar för företag fortsätter

Statistikcentralen strävar efter att trygga statistikproduktionen också under coronavirusepidemin. Datainsamlingar riktade till företag och sammanslutningar fortsätter på normalt sätt.

1.6.2020 Översikt över coronasituationen 29.5.2020: effekterna av undantagstillståndet syns i statistiken och snabbestimaten för april

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

29.5.2020 Avdelningschefer för Statistikcentralens nya organisation blir Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala och Mari Ylä-Jarkko

Till avdelningschefer för Statistikcentralens nya organisation har utnämnts Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala och Mari Ylä-Jarkko. De tillträder sina uppdrag 1.9.2020.

25.5.2020 Översikt över coronaläget 22.5.2020: snabbestimat över antalet döda och konkurser publiceras varje vecka

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

20.5.2020 Statistikcentralen börjar publicera snabbestimat över konkurser

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Det nyaste snabbestimatet som Statistikcentralen tillfälligt producerar är uppgifter om antalet anhängiggjorda konkurser på veckonivå. Det första snabbestimatet över konkurser utkommer fredagen den 22 maj.

19.5.2020 Undersökningen om friluftsliv utreder hur finländarnas vistelse i naturen har förändrats

Uppgifter om finländarnas vistelse i naturen och friluftsaktiviteter samlas för närvarande in med en riksomfattande enkät. Med hjälp av den utreder man t.ex. hur många finländare plockar bär, sysslar med naturskådning, promenerar i parker eller är ute med barnen i naturen. 

18.5.2020 Översikt över coronaläget 15.5.2020: effekterna av undantagstillståndet återspeglas i de ekonomiska uppgifterna för mars

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

4.5.2020 Översikt över coronasituationen 30.4.2020: Eurostat publicerade veckostatistik över döda, i inkvarteringsstatistiken en förväntad nedgång

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen. Vid sidan av dessa har den normala statistikproduktionen fortgått nästan helt enligt planerna.

4.5.2020 Eurostat publicerar exceptionell snabbestimatstatistik över antalet döda i Europa

Under coronavirusepidemin har det i de europeiska länderna uppstått ett behov att följa utvecklingen av antalet döda nästan i realtid. Fr.o.m. den här veckan publicerar europeiska statistikbyrån Eurostat varje vecka regionala uppgifter om antalet döda efter kön och ålder. Uppgifterna från alla medlemsländer som levererat uppgifter till Eurostat publiceras i Eurostats databas. Statistikcentralen publicerar uppgifter om Finland också i sin databas Experimentell statistik.

22.4.2020 Statistikcentralen publicerar ett exceptionellt snabbestimat om antalet döda

Under coronavirusepidemin har det i de europeiska länderna uppstått ett behov av att följa utvecklingen av antalet döda nästan i realtid.

Statistikcentralen börjar publicera Finlands uppgifter som preliminär statistik varje vecka med två veckors eftersläpning fr.o.m. 24.4.

14.4.2020 Begränsningarna till följd av coronaviruset påverkar konsumentprisindexets datainsamling

Effekterna av begränsningarna kommer att synas i statistiken och i tidsserierna, men redan nu måste vi uppskatta hur de påverkar datainsamlingen av det statistiska materialet. Också i konsumentprisindexets datainsamling och behandlingen av materialet beaktas det ändrade läget.

8.4.2020 Dina svar är viktiga

Många av Statistikcentralens statistikgrenar baserar sig på information som samlats in från personer och företag. Vi hoppas att medborgarna och företagen trots epidemisituationen fortfarande svarar på våra enkäter. Särskilt just nu är det viktigt att vi genom enkäterna får aktuell och rätt information om läget i Finland.

8.4.2020 Statistikcentralen erbjuder data och kunnande för det lägesrum som Helsinki GSE grundat

Den ekonomivetenskapliga forskningsenheten Helsinki GSE har tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral och Statistikcentralen grundat ett lägesrum som koncentrerar sig på analys av den ekonomiska situationen. Avsikten är att analyserna ska ge en bild av utvecklingen av ekonomin under coronakrisen.

6.4.2020 Twinning: Finland ska utveckla Vitrysslands kapacitet att föra statistik

Danmarks, Finlands och Litauens gemensamma projekt har vunnit en Twinningupphandling i Vitryssland. Det tvååriga projektet ska stärka Vitrysslands kapacitet att producera statistik av hög kvalitet till stöd för beslutsfattandet. För Finlands del deltar Statistikcentralen i projektet.

6.4.2020 Översikt över coronasituationen: Snabbare statistikproduktion och nya uppgifter som ger bakgrundsinfo om coronavirussituationen

Statistikcentralen strävar efter att göra statistikpubliceringen snabbare när det gäller statistik som är betydelsefull utifrån det exceptionella läget samt att publicera uppgifter som kompletterar den normala statistikproduktionen i en form som användarna behöver.

25.3.2020 Coronasituationen: De första statistikuppgifterna gällande mars publiceras 27.3.

Merparten av Statistikcentralens anställda har övergått till distansarbete. Trots detta har produktionen av statistik avlöpt nästan helt enligt planer.

19.3.2020 Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

Statistikcentralen publicerar i slutet av mars 2020 prisuppgifter om gamla aktiebostäder som gäller sista kvartalet år 2019. Utöver kvartalsuppgifterna publiceras månadsuppgifter för oktober–februari. Läs mera.

17.3.2020 Statistikcentralens verksamhet under coronavirusepidemin

Coronavirusepidemin medför ändringar i Statistikcentralens verksamhet. Målet är att säkerställa produktionen av de statistikgrenar som är viktigast ur samhällets synvinkel. För att försäkra oss om det kommer vi att göra ändringar i vår statistikproduktion samt i våra datainsamlingar och tjänster.

10.3.2020 Effektivare användning av datainsamlingar och data om utbildning med hjälp av ny webbplats

Webbplatsen om datainsamlingar och material som i början av året öppnades på Utbildningsstyrelsens webbsida sammanställer olika aktörers datainsamlingar om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och data som framställs på basis av dem.

28.2.2020 Skattestatistik framställs i samarbete

Statistikcentralen framställer statistik utgående från Skatteförvaltningens material för Skatteförvaltningens statistikdatabas. Med hjälp av statistiksamarbete kan man framställa detaljerade och täckande uppgifter om skatter.

25.2.2020 Vår statistikutbildning erbjuder ett mångsidigt infopaket för kommuner

Under kursen bekantar du dig med Statistikcentralens öppna statistikdatabaser och öppna data, lär dig grunderna i självständig informationssökning samt får höra senaste statistikuppgifter om befolkningsprognosen, lönerna inom kommunsektorn och vägtrafikolyckor i ljuset av geodatamaterial. Anmäl dig till kursen.

20.2.2020 Trafikstatistiken koncentreras till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar under år 2020 publicera flera officiella trafikstatistikgrenar som tidigare publicerats av Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Den officiella statistikföringen av trafiken koncentreras till Statistikcentralen på beslut av Traficom, Trafikledsverket och Statistikcentralen.

12.2.2020 Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. Läs mera.

10.2.2020 Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar fr.o.m. februari publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Läs mera.

7.2.2020 Arbetskraftsundersökningen 60 år: statistikföringen av arbetskraften utvecklas i takt med att samhället förändras

Statistikföringen av arbetsmarknaden har utvecklats i takt med att samhällets informationsbehov förändrats. Statistikföringen idag försöker allt noggrannare beskriva arbetets olika former. Samtidigt producerar arbetskraftsundersökningen allt mer aktuell information om de senaste konjunktursvängningarna.

5.2.2020 Statistikpostertävlingen har startat – anmäl dig du också!

Den internationella statistikpostertävlingen 2020–2021 för studerande har kört igång redan för sjunde gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig information bland ungdomar och universitetsstuderande samt att främja deras förmåga att läsa och använda statistik kritiskt.

31.1.2020 Lösningar söks för att avveckla kön inom forskartjänster

Ansökningarna för tillstånd att använda skräddarsydda material inom Statistikcentralens forskartjänster har hopat sig. Därför strävar Statistikcentralen för närvarande att effektivera behandlingen av ansökningar och skaffa tilläggsresurser för att avveckla köerna. 

24.1.2020 I statistiken Aktiebostadspriser publiceras tillsvidare inte priserna på gamla aktiebostäder

Avbrottet i publiceringen av uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder fortsätter tillsvidare. På grund av datasystemändringar vid Skatteförvaltningen är inte materialets täckning på en tillräcklig nivå för att uppgifterna ska kunna publiceras. Läs mera

24.1.2020 Info om bostadsområden via tjänsten Paavo

Vilka postnummerområden i Finland är mer småhusdominerade än andra? Och var finns det flest personer med högre högskoleexamen? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo.

20.1.2020 Statistikcentralen anslöt sig till användarna av inkomstregistrets löneuppgifter

Användningen av inkomstregistrets löneuppgifter utökades betydligt i början av år 2020. Statistikcentralen kommer att utnyttja uppgifterna i inkomstregistret i stor utsträckning i sin statistikproduktion.

9.1.2020 Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen

Överdirektörerna bildar tillsammans med generaldirektör Marjo Bruun Statistikcentralens nya strategiska ledning som också leder förnyelsen av Statistikcentralens verksamhet och organisation.

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2020