Nyheter 2019

23.12.2019 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2020! Statistikcentralens julhälsning

19.12.2019 Framgångsrikt EU-ordförandeskap inom statistikbranschen

Finlands ett halvt år långa EU-ordförandeskap upphör i slutet av december. Statistikcentralen svarade för ordförandeskapets uppgifter inom statistikbranschen. Den mest betydande bedriften var uppnåendet av samförstånd både mellan medlemsländerna inom ramarna för rådets statistikarbetsgrupp och med Europaparlamentet gällande förordningen som utvidgar statistikföringen av migration och internationellt skydd.

16.12.2019 Det 140-åriga samlingsverket för statistik beskriver ett Finland i förändring

Rötterna till Statistisk årsbok för Finland sträcker sig 140 år tillbaka i tiden då Statistisk årsbok för Finland år 1879 utgavs med tillstånd av senaten. Den nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2019 är ett omfattande samlingsverk som ger en detaljerad bild av det finländska samhället och dess utveckling.

4.12.2019 Bästa Finland, vi gjorde en video till självständighetens ära

Bästa festföremål, den sjätte december är Din högtidsdag. Man brukar berömma hjältar, men så här som finländare är det ibland lite svårt med beröm. Därför sökte vi över hela världen synpunkter på i vilka sammanhang Du har lyckats. Titta på videon

4.12.2019 Publiceringen av inkomststatistik skjuts fram till nästa år

Statistikcentralen publicerar inte inkomstfördelningsstatistik eller statistik över skattepliktiga inkomster i december, eftersom Skatteförvaltningens statistikmaterial över personbeskattning ännu inte är färdigt. Statistiken kan publiceras tidigast under senare hälften av januari. Läs mera

4.12.2019 Vad är Finland känt för?

Finland är på många sätt ett föredömligt land. Vi är bland de ledande i världen i synnerhet när det gäller välfärd. För barn är Finland ett särskilt bra land. Det 102-åriga Finland till ära har Statistikcentralen sammanställt en lista över saker som Finland är känt för i världen.

4.12.2019 Publiceringskalendern för år 2020 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2020 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

28.11.2019 Fritiden t.o.m. viktigare än arbetet för finländarna

Den nyaste fritidsundersökningen berättar om de förändringar digitaliseringen och nätet för med sig, men också om bestående saker i människornas vardag. Kontakten med vännerna har ändrat form och resor är för många en allt viktigare del av fritiden. Stugliv är fortfarande ett populärt sätt bland finländarna att tillbringa fritiden, också bland de yngre generationerna.

15.11.2019 Poststrejken inverkar på Statistikcentralens datainsamlingar

Poststrejken fördröjer breven som skickats till uppgiftslämnarna i Statistikcentralens datainsamlingar. Om strejken drar ut på tiden kan den inverka på datainsamlingarnas tidtabeller och på statistik som framställs på basis av enkäterna.

13.11.2019 Seppo Varjonen har tilldelats Eino H.Laurila-nationalinkomstmedaljen

Eino H. Laurila nationalinkomstmedaljen år 2019 har tilldelats Seppo Varjonen. Utmärkelsen ges som erkänsla för hans omfattande internationella arbete med utveckling av och främjande av tillämpningen av nationalräkenskaperna.

31.10.2019 Många ansökningar till överdirektörstjänsterna vid Statistikcentralen

Statistikcentralen förnyar sin verksamhet och rekryterar som stöd för det fyra överdirektörer till den strategiska ledningen. Överdirektörerna kommer att leda fyra nya helheter inom den strategiska ledningen. Dessa är: informationsprocess, partner- och ekosystemrelationer, verksamhetsstöd samt utveckling och digitalisering.

18.10.2019 Statistikcentralen rekryterar fyra överdirektörer att stöda förnyelsen

Statistikcentralen har inlett en förnyelse av verksamheten och organisationen. Målsättningen med förnyelsen är att ändra verksamheten och arbetssätten så att Statistikcentralen allt bättre ska kunna möta kundernas behov och snabbare kunna förutse förändringar i samhället. 

17.10.2019 Statistikolympiaden för unga är här igen

Anmälan till statistikolympiaden har öppnat. Syftet med tävlingen som anordnas för tredje gången är att väcka intresse för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

7.10.2019 Avbrott i offentliggörandet av statistiken Aktiebostadspriser på grund av ändringar i anmälan av överlåtelseskatt

Statistiken Aktiebostadspriser publiceras inte i november–december eftersom material för en period på ungefär fem veckor inte ackumuleras på grund av verkställandet av lagändringen gällande överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens datasystemändring. Ändringen inverkar redan på offentliggörandet i oktober 31.10.

2.10.2019 Över hälften av kulturella byggnader är museer och konstgallerier

I slutet av år 2018 hörde drygt 2 000 av Finlands byggnadsbestånd till kulturella byggnader. Över hälften av de kulturella byggnaderna var museer och konstgallerier. Deras andel har stigit med nästan fem procentenheter sedan år 1997.

18.9.2019 Två offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas

Två statistiska offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas med en vecka till 27.9.2019. Datatekniska problem har förhindrat att uppgifterna färdigställs.

10.9.2019 En OECD-jämförelse visar hur Finlands utbildningssystem klarar sig internationellt sett

Enligt jämförelsen Education at a Glance 2019 har andelen med utbildning på högre nivå ökat långsammare i Finland än genomsnittet för OECD under de senaste åren.

I Finland avläggs lägre högskoleexamen ändå oftare inom målsatt tid än i OECD-länderna i genomsnitt.

9.9.2019 Befolkningstal och antal brott mot liv från 1700-talet till idag

Statistikcentralens historia går bakåt i tiden ända till år 1865, men i dess databaser finns det klart äldre data om livet i Finland – t.ex. om utveckling av folkmängden, ingångna äktenskap, brott mot liv och ekonomi.

29.8.2019 Finland medlem i FN:s högnivågrupp HLG-PCCB

Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun har utnämnts till medlem i FN:s högnivåarbetsgrupp HLG-PCCB. HLG-PCCB:s uppgift är strategisk ledning av genomförandeprocessen för målsättningarna för hållbar utveckling när det gäller statistik och rapportering.

26.8.2019 Nordiska statistikermötet en föregångare inom statistikbranschen – kompenserar deltagarnas flygutsläpp

Nordic Statistical Meeting som Statistikcentralen arrangerar 26–28.8.2019 är det första nordiska statistikermötet som kompenserar de utländska deltagarnas flyg- och fartygsutsläpp.

23.8.2019 Vid säkringen av kvaliteten på statistiken ska alla bitar vara i sin ordning

Kvaliteten på statistiken måste vara till det yttersta finslipad för att uppgiften ska vara tillförlitlig och användbar. Kvaliteten på en publicerad uppgift uppnås inte genom något knep, utan allt måste vara i sin ordning i alla skeden av processen.

21.8.2019 Findikatorn samlar flera olika organisationers indikatorer i en tjänst

Inkommande höst firar Findikator-tjänsten 10 år. Tjänsten samlar indikatorer som Statistikcentralen och flera andra inhemska organisationer producerat. Indikatorerna beskriver utvecklingen i samhället.

19.8.2019 Nordiskt statistikermöte samlar framstående talare – Tarja Halonen, Siim Sikkut och Esa Mäkinen

Till det nordiska statistikermötet Nordic Statistical Meeting (NSM2019), som anordnas av Statistikcentralen, är nästan 400 proffs inom statistikbranschen anmälda. Antalet är större än någonsin tidigare.

23.7.2019 Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor. Syftet med avbrottet är att reservera tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar av metoder som datainsamlingsmodellen ger upphov till för säkerställandet av kvaliteten på och kontinuiteten i statistiken. Läs mera.

1.7.2019 Under statistikbranschens EU-ordförandeskapsperiod behandlas förordningar om migration och det europeiska statistikprogrammet

Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod svarar Statistikcentralen för ordförandeskapets uppgifter inom statistikbranschen. Under Finlands period behandlas två betydande och utmanande förslag till statistikförordning.

20.6.2019 Publiceringen av de preliminära årsuppgifterna om nationalräkenskaperna har tidigarelagts med en månad

De preliminära årsuppgifterna om nationalräkenskaperna har för första gången publicerats med snabbare tidtabell 20.6.2019. Tidigare har motsvarande uppgifter publicerats andra veckan i juli.

19.6.2019 Marjo Bruun fortsätter som generaldirektör för Statistikcentralen

Statsrådet utnämnde idag 19.6.2019 Marjo Bruun till generaldirektör för Statistikcentralen för en period på fem år. Utnämningen träder i kraft 1.7.2019. Bruun har verkat som generaldirektör för Statistikcentralen sedan år 2012.

12.6.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari publiceras med nytt källmaterial

Statistikcentralen publicerar lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 den 13 juni 2019. Uppgifterna kan ännu eventuellt preciseras i samband med att anmälningarna om löneuppgifterna i inkomstregistret kompletteras för januariuppgifternas del. Läs mera

11.6.2019 Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nya publikation Finland i siffror 2019 innehåller de mest centrala statistiska siffrorna om Finland och finländarna i fickformat. Det förnyade infopaketet om Finland innehåller informationshelheter om befolkning, ekonomi samt samhälle och miljö.

29.5.2019 Nationalräkenskaperna förnyas: Ändringar i metoden för kvartalsräkenskaperna och i StatFin-tabellerna

Nationalräkenskapernas beräkningsmetoder och publiceringsinnehåll förnyas. I publiceringen av kvartalsräkenskaperna för maj den 29.5.2019 ändras beräkningsmetoden för förädlingsvärdet. Också nationalräkenskapernas StatFin-tabeller förnyas.

24.5.2019 Mätningen av konsumenternas förtroende förnyas

Namnet på konsumentbarometern ändras i maj. Det nya namnet är konsumenternas förtroende. Konsumenternas förtroende skiljer sig från konsumentbarometern ifråga om datainsamling, ett lättare datainnehåll samt förtroendeindikator. Den första statistiken över konsumenternas förtroende publiceras 27.5.2019.

23.5.2019 Nya riktlinjer för uppskattning av växthusgasutsläpp

Klimatpanelen IPCC och dess 195 parter godkände de uppdaterade metodriktlinjerna för beräkning av växthusgasutsläpp och -upptag. De nya riktlinjerna kompletterar de som för närvarande används t.ex. när det gäller standardvärden och utsläppsfaktorer. 

13.5.2019 Statistikcentralen grundar ett samarbetsnätverk för att utveckla Finlands FN-indikatorer

Webbplatsen för FN-indikatorer för hållbar utveckling lanserades i februari 2019. För att stöda upprätthållandet och utvecklingen av indikatorerna grundar Statistikcentralen under våren ett samarbetsnätverk bestående av de mest betydande informationsproducenterna.

3.4.2019 Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare

Statistikcentralen avbryter tills vidare framställningen av uppgifterna för lönesummaindexen p.g.a. bristfälligheter i materialet. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret.Läs mera

26.3.2019 Statistiska offentliggöranden publiceras klockan 8 fr.o.m. 7.5

Statistikcentralen tidigarelägger sina statistiska offentliggöranden så att de i fortsättningen publiceras på webbsidan redan kl. 8. Nu publiceras de kl. 9. Ändringen gäller alla statistiska offentliggöranden fr.o.m. 7.5.

14.3.2019 Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör.

11.3.2019 Statistikcentralen kartlägger utbildningen hos personer med utländsk bakgrund

Under våren 2019 genomför Statistikcentralens en undersökning om utbildningen hos den utländska befolkningen. Enkäten riktar sig till personer med utländsk bakgrund i Finland och för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

8.3.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 publiceras inte

På grund av bristfälligheter i materialet publicerar Statistikcentralen inte lönesummaindexens uppgifter för januari 2019. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret. Läs mera

7.3.2019 Videospelföretagens näringsgrensindelning ändras – företag flyttas från programmering till förlagsverksamhet

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet har att göra med videospel. Som ett resultat av vår enkät ändrades uppgiften om näringsgren för nästan 30 företag. Som en följd av ändringen, flyttas företag, omsättning och årsverken i statistiken mellan näringsgrenar.

28.2.2019 Ange så kompletta löneuppgifter som möjligt till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla de betalda lönerna till inkomstregistret som infördes i början av år 2019.Läs anvisningarna som gäller arbetsställesignum och yrkesklass.

28.2.2019 Nationalräkenskaperna revideras: en snabbare och enhetligare publicering

Statistikcentralens publicering av nationalräkenskapernas årsstatistik blir snabbare. Från detta år framåt uppdateras de preliminära årsuppgifterna redan i samband med kvartalsuppgifterna. Den första snabbare preliminära årsstatistiken publiceras 20.6.2019.

18.2.2019 Marja Rantala från Lantmäteriverket blir utvecklingsdirektör vid Statistikcentralen

Överdirektör Marja Rantala vid Lantmäteriverket övergår till Statistikcentralen där hon blir utvecklingsdirektör för viss tid under perioden 18.2–31.12.2019 vid enheten för standarder och metoder. Genom att utse en direktör för viss tid från partnerämbetsverket stöder man verkställandet av Statistikcentralens strategiska mål och skapar samtidigt förutsättningar för ett ännu starkare nätverk av kunskapsaktörer inom statsförvaltningen.

12.2.2019 Finlands FN-indikatorer för hållbar utveckling finns på en ny webbplats

Statistikcentralen har öppnat en webbplats för FN-indikatorer för hållbar utveckling där man kan följa upp hur målsättningarna för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 uppnås i Finland. Indikatorerna kan granskas med hjälp av databastabeller och -figure.

6.2.2019 Erkki Virtanen, Johnny Åkerholm och Martti Hetemäki tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete för främjandet av analytisk användning av nationalräkenskaperna och tillämpningen av den vid beredningen av den ekonomiska politiken.

25.1.2019 Info om bostadsområden via Paavo

I vilket postnummerområde i Finland finns flest hushåll med barn under skolåldern? Eller med pensionärer? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

15.1.2019 Statistikanvändarna allt aktivare

Statistikcentralens uppgifter används allt mer regelbundet: nu berättar redan två tredjedelar av dem som deltog i kundundersökningen att de använder uppgifterna regelbundet. Detta framgår av Taloustutkimus undersökning som drygt 300 användare deltog i.

8.1.2019 Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeprodukter

Statistikföringen av oljeprodukter, som hört till föreningen för olje- och biobränslebranschens verksamhet, upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeuppgifter i tillämpliga delar.

 

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2018