Nyheter 2016

14.12.2016 Information om Finland i en och samma bok

Statistikcentralens Statistisk årsbok för Finland 2016 är en omfattande samlingspublikation om det finländska samhället och dess utveckling. Där finns bl.a. information om hur mycket folkmängden i vårt land ökade i fjol, hur många äktenskap som ingicks eller hur många gånger finländarna flyttade under året.

7.12.2016 Användning av statistik – Media och studerande utmanas att åskådliggöra statistiska uppgifter

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerar Statistikcentralens två tävlingar kring användning av statistik. I tävlingen Statistiken i media söker vi efter det bästa materialet som utnyttjar statistik i media. I tävlingen som riktar sig till studerande i yrkeshögskolor och universitet söker vi efter det bästa elektroniska bidraget som åskådliggör statistik.

5.12.2016 Publiceringskalendern för år 2017 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2017 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

30.11.2016 I Ultrahack-turneringen statistiska utmaningar

Statistikcentralen deltog i Ultrahack 2016-turneringen med en utmaning som gällde statistiska data. Till vinnare valde Statistikcentralen laget Open Spending.

30.11.2016 Finland bland de ledande i världen

Också ett litet land kan ta en plats i världstäten. Inför det självständiga Finlands 100-årsjubileum har vi sammanställt en lista med saker där Finland är bland de ledande i världen.

29.11.2016 Marja Tammilehto-Luode belönad för främjande av användning av geografisk information

Statistikcentralens utvecklingschef Marja Tammilehto-Luode har mottagit Lars H. Backer-priset för sitt betydande arbete för att främja användningen av geografisk information inom den officiella statistiken.

29.11.2016 Kari Alho och Paula Koistinen-Jokiniemi tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2016 går till Kari Alho och Paula Koistinen-Jokiniemi. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete vid främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

22.11.2016 Ny information om de nordiska ländernas export av tjänster och produkter

Nordiska statistikmyndigheter och OECD har gett ut en gemensam rapport om de nordiska ländernas export av tjänster och produkter. Enligt en ny utredning har utlandsägda företag en stor betydelse när det gäller de nordiska ländernas utrikeshandel.

17.11.2016 Finländarna har förtroende för Statistikcentralens statistik

Enligt Taloustutkimus intervjuundersökning litar 85 procent av finländarna på statistiken från Statistikcentralen. 

14.11.2016 Statistikcentralen deltar i Ultrahack 2016

Ultrahack 2016-turneringen kulminerar i ett huvudevenemang som arrangeras i Helsingfors 25–27.11.2016. I år deltar Statistikcentralen i Ultrahack med egna utmaningar.

10.11.2016 Statistiken över näringsrelaterade skatter har förnyats

Statistiken över näringsrelaterade skatter för år 2015, som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har producerat i samarbete med varandra, har färdigställts. Statistiken innehåller uppgifter bl.a. om sammanslutningars och andra företags resultat, betalda löner och skatter.

20.10.2016 Delta i brainstorming om framtida informationsbehov

Statistikcentralen bjuder in dig att med egna ord berätta om hurdan information du behöver i framtiden och hur du vill dra nytta av den. Betydelsen av tillförlitlig information växer i samhället och vi vill ännu bättre än tidigare svara på de varierande informationsbehoven. Kom med och svara!

20.10.2016 Hundraåriga Finland i statistiken

Den europeiska statistikdagen uppmärksammas den 20 oktober 2016. På statistikdagen publicerar Statistikcentralen webbsidorna Hundraåriga Finland. Under Finlands jubileumsår 2017 kommer sidorna att utökas med statistiska uppgifter om vårt lands utveckling och om finländarnas liv. 

17.10.2016 Taika-katalogen över undersökningsmaterial har öppnats

Taika är en ny katalog över undersökningsmaterial, som presenterar material på enhetsnivå avsett för forskningsändamål. Uppgifter kan sökas ur katalogen med en mångsidig sökfunktion.

13.10.2016 Ny sökfunktion på sidan med begrepp

Helheten för begrepp i webbtjänsten Statistikcentralen.fi har uppdaterats. Det går nu behändigt att söka begrepp med en sökfunktion. Sökningen kan också avgränsas efter ämnesområde eller statistikgren.

12.10.2016 Finland i siffror

Hur många löntagare finns det i Finland? Och hur många personbilar eller naturskyddsområden? På webbsidorna Finland i siffror hittar du de centrala nyckeltalen om Finland och finländarna.

6.10.2016 Statistikcentralen och Hollands statistikbyrå börjar samarbeta kring big data

Statistikcentralen och Hollands statistikbyrå CBS har avtalat om samarbete för att utveckla big data-teknologin, som är till nytta för statistikproduktionen. 

30.9.2016 Klassificeringsbeslut om den offentliga sektorns skuld

Statistikcentralen och Eurostat har i samarbete utvärderat sektorindelningen av vissa offentliga finansbolag och sättet att bokföra finansiella transaktioner i statistikgrenarna. De öppna klassificeringsfrågorna har nu lösts.

29.9.2016 Publiceringen av ekonomisk statistik utvecklas

Statistikcentralen håller på att utveckla publiceringen av statistikgrenar med anknytning till nationalräkenskaperna på sin webbplats. Genom att besvara enkäten hjälper du oss att förbättra vår service. Gå till enkäten

26.9.2016 Finländarnas värderingar undersöks

Statistikcentralens intervjuer för undersökningen Värderingar och åsikter i Finland har nyss inletts. I undersökningen utreds finländarnas åsikter om t.ex. välbefinnande, sociala relationer och­ miljöfrågor.

6.9.2016 Förnyad skattestatistik om fastighetsbeskattningen

Statistiken om fastighetsbeskattning, som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har producerat i samarbete med varandra, har färdigställts för skatteåret 2016. Användaren kan nu själv söka fram önskade uppgifter ur databasen.

31.8.2016 Öppna klassificeringsbeslut kan inverka på skulden för den offentliga sektorn i Finland

För närvarande utvärderar Statistikcentralen och Eurostat i samarbete klassificeringen av vissa offentliga finansbolag och bokföringen av finansiella transaktioner i statistikgrenarna. Öppna klassificeringsfrågor kan i synnerhet inverka på den offentliga sektorns skuld.

29.8.2016 Webbtjänstens sökfunktioner har utvecklats

Sökfunktionen på webbplatsen Tilastokeskus.fi har utvecklats och blivit mångsidigare. Den förnyade funktionen ger ett mer omfattande sökresultat samtidigt som användarvänligheten har förbättrats.

21.6.2016 Finlands officiella statistik ger opartisk information om samhället

Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och situationen i samhället. Den består av närmare 300 statistikgrenar. Du känner igen en sådan statistikgren på logotypen för Finlands officiella statistik. Logotypen har nyss förnyats.

2.6.2016 Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror 2016 är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

30.5.2016 Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Gränssnittet har kompletterats bl.a. med primäruppgifter om befolkningen i form av kartrutor på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde.

29.4.2016 Skattestatistiken om personkundernas inkomster har förnyats

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete producerat statistik om personkundernas inkomster. Statistiken har nu färdigställts. Användaren kan nu själv söka fram önskade uppgifter ur databasen.

29.4.2016 Eurostat tidigarelägger publicering av preliminär BNP för Europa

Från och med den 29 april 2016 publicerar Eurostat preliminära snabbestimat av kvartalsvis BNP för euroområdet (EO) och Europeiska unionen (EU) ungefär 30 dagar efter kvartalets slut (t+30).

14.4.2016 De kommunbaserade statistikområdena har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sitt geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Gränssnittet har kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2016.

12.4.2016 Statistikcentralen intervjuar

Om du har valts ut via ett urval för en intervju som ingår i en undersökning som Statistikcentralen genomför, representerar du en omfattande grupp finländare och du kan inte bytas ut mot någon annan.

29.3.2016 Hur kunde publiceringen av statistik förbättras? Besvara enkäten!

Statistikcentralen håller på utveckla publiceringen av statistiska uppgifter på sin webbplats. Genom att besvara enkäten hjälper du oss att förbättra vår service. Gå till enkäten

9.3.2016 Ny delegation för Finlands officiella statistik

Statistikcentralen har tillsatt delegationen för Finlands officiella statistik för tiden 1.3.2016–31.12.2017. Delegationen verkar som ett gemensamt forum för myndigheter som producerar statistik och främjar utvecklingen av det officiella statistikväsendet.

7.3.2016 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2015

Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2015 under presskonferensen 16.3.2016 kl. 9.

2.3.2016 Lärare, delta i webbenkäten och påverka!

Den landsomfattande insamlingen av uppgifter om lärare startar i början av mars. I år har datainsamlingen förnyats och lärarna kan enkelt och snabbt delta via en webblankett.

1.3.2016 Statistikmaterial kan nu analyseras i geodatafönstret

Statistikcentralen och Lantmäteriverket har utvecklat nya verktyg för geodatafönstret Paikkatietoikkuna. Med hjälp av dem är det möjligt att göra statistiska analyser av geodata.

8.2.2016 Insamlingen av uppgifter om lärare har börjat

Den sjätte landsomfattande insamlingen av uppgifter om lärare har börjat med insamlingen av läroanstalternas kontaktinformation. Det är viktigt att läroanstalterna är aktiva: erhållna resultat används bl.a. för att göra prognoser över behovet av lärare på landsnivå.

28.1.2016 Gör en undersökning och berätta en historia – statistikpostertävling för unga

Skolorna i Finland utmanas att delta i en internationell statistikpostertävling. I den nationella tävlingen uppmärksammas den här gången Finlands 100-åriga självständighet.

27.1.2016 Paavo visar skillnader mellan olika områden

I Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo får du information efter postnummerområde. Du ser t.ex. var i Finland invånarna har de högsta eller lägsta inkomsterna, var man bor i de största bostäderna eller var det finns flest barnfamiljer. Uppgifterna i tjänsten har nyss uppdaterats.

12.1.2016 Användarna litar på Statistikcentralens uppgifter

Över 90 procent av användarna anser att Statistikcentralen producerar tillförlitlig samt oberoende och opartisk information. Detta framgår av Taloustutkimus enkät som något under 500 användare besvarade.

7.1.2016 Vad lägger finländarna sina pengar på?

Statistikcentralen utreder hur mycket pengar finländarna lägger på mat, boende, transport, fritid och hälsovård år 2016. Under året intervjuar Statistikcentralen över 8 000 hushåll för konsumtionsundersökningen.